My Love Golden My Love Golden
¤¹ÃÑ¡ ËÁÒ â¡Åà´é¹
 
 FAQFAQ   (Search)(Search)    Member ListMember List   User groupsUser groups 
 ǹ(Profile)ǹ(Profile)   к PM(Log in to check PM)к PM(Log in to check PM)   к(Log in)к(Log in) 

 ùʹ 

*** ÂéÒºéÒ¹áÅéǨéÒ!! ***
ãªé username ¡Ñº password à´ÔÁ·ÕèÊÁѤÃàÍÒäÇéä´éàŤèÐ

(µÒÁä»·Õè¹Õèä´éàŤèÐ)


Ңй Thu Jul 09, 2020 5:52 am
My Love Golden
٢ͤѧͺ
 Forum   Ǣ   ͺ   ͺش 
¨Ò¡ Boardmaster (*** ÂéÒºéÒ¹áÅéǨéÒ!! ¤ÅÔ꡵ÒÁ»ÃСÒÈ´éÒ¹º¹ä´éàÅ ***)  
Forum ١͡ سöͺ ÇÔ¸Õ¡ÒÃãªéºÍÃì´ (***»Ô´ºÍÃì´à¡èÒ¹ÕéáÅéÇ ãªéºÍÃì´ãËÁèµÒÁ»ÃСÒÈä´éàÅÂ***)
͸ԺÒÂÇÔ¸Õ¡ÒÃãªéºÍÃì´¢Ñé¹µé¹ ·Ñ駡ÒÃÊÁѤÃÊÁÒªÔ¡áÅСÒÃâ¾Êµì
Moderator BokPam
10 27 Tue May 05, 2009 10:32 am
mylovegolden ٢ͤش
Forum ١͡ سöͺ ¢èÒǾÔàÈÉÁÒÂàÅÔ¿â¡Åà´¹!! (***»Ô´ºÍÃì´à¡èÒ¹ÕéáÅéÇ ãªéºÍÃì´ãËÁèµÒÁ»ÃСÒÈä´éàÅÂ***)
à¢éÒÁҴ١ѹ´éǹФРà¼×èÍÁÕÍÐäôÕæËÃ×ÍÊèǹŴ¾ÔàÈɵÒÁÃéÒ¹µèÒ§æ (¶éÒÁչФÐ) ÃÇÁ·Ñé§àÃ×èͧ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§µèÒ§æ 㹺ÍÃì´
Moderator mylovegolden
14 218 Tue May 05, 2009 10:37 am
mylovegolden ٢ͤش
¡Ãдҹ¤ØÂÁÒÂàÅÔ¿â¡Åà´¹ (*** ÂéÒºéÒ¹áÅéǨéÒ!! ¤ÅÔ꡵ÒÁ»ÃСÒÈ´éÒ¹º¹ä´éàÅ ***)  
Forum ١͡ سöͺ ¤ÇÒÁÃÙéÊÖ¡´Õæ ¢Í§¤Ãͺ¤ÃÑÇ MyLoveGolden (***»Ô´ºÍÃì´à¡èÒ¹ÕéáÅéÇ ãªéºÍÃì´ãËÁèµÒÁ»ÃСÒÈä´éàÅÂ***)
ÃǺÃÇÁ¡ÃзÙé·Õèà¾×è͹æ â¾Êµìà¡ÕèÂǡѺ¤Ãͺ¤ÃÑÇÁÒÂàÅԿϢͧ¾Ç¡àÃÒ¤èÐ àÍÒÁÒÃÇÁ¡Ñ¹äÇéà¾×èÍà»ç¹¤ÇÒÁ·Ã§¨Ó·Õè´Õ µÑ駡ÃзÙéäÁèä´é¹Ð¤Ð áµèÂѧµÍºä´éµÒÁ»¡µÔ¤èÐ
   
26 1635 Thu Jun 03, 2010 8:12 am
mylovegolden ٢ͤش
Forum ١͡ سöͺ ¡Ãдҹ¤ØÂÁÒÂàÅÔ¿â¡Åà´¹ (***»Ô´ºÍÃì´à¡èÒ¹ÕéáÅéÇ ãªéºÍÃì´ãËÁèµÒÁ»ÃСÒÈä´éàÅÂ***)
¡Ãдҹʹ·¹Ò¡ÅÒ§ ÁÒ´Ù¢èÒÇÊÒà ¡Ô¨¡ÃÃÁà¾×èÍÊѧ¤Á Social &events ãËÁèæáÅйѴà·ÕèÂÇáÅзӡԨ¡ÃÃÁÃèÇÁ¡Ñ¹ÊÓËÃѺà¾×è͹·Ø¡¤¹¤èÐ ËÒ¡ÁÕÊÔ觴աçÁÒáªÃì¡Ñ¹ ¨Ð¹Ô¹·Ò¹éͧËÁÒ ¾Ù´ÀÒÉÒâ¡Åà´¹ àªÔ­·Õè¹ÕèàŤèÐ
Moderators mylovegolden, mylovefriend
4436 52913 Tue May 05, 2009 10:20 am
mylovegolden ٢ͤش
Forum ١͡ سöͺ ÃÙ»¹èÒÃÑ¡æ (***»Ô´ºÍÃì´à¡èÒ¹ÕéáÅéÇ ãªéºÍÃì´ãËÁèµÒÁ»ÃСÒÈä´éàÅÂ***)
ã¤Ãä»à·ÕèÂÇä˹ÁҡйéͧËÁÒÁÒá¹Ð¹Óʶҹ·Õèà·ÕèÂÇ ËÃ×ÍÍÂÒ¡â¾ÊµìÃÙ»ÍÇ´ÅÙ¡ËÅÒ¹ àªÔ­·Õè¹Õè¹Ð¤Ð ¨Ðä´éà»ç¹ÊÑ´à»ç¹Êèǹ ´Ù¡Ñ¹ãËéàµçÁÍÔèÁàŤèÐ
Moderators mylovegolden, mylovefriend
4079 65725 Tue May 05, 2009 10:42 am
mylovegolden ٢ͤش
Forum ١͡ سöͺ Ëéͧ¾ÔàÈÉÊÓËÃѺ¡ÒûÃСǴ Music Video Contest!! (***»Ô´ºÍÃì´à¡èÒ¹ÕéáÅéÇ ãªéºÍÃì´ãËÁèµÒÁ»ÃСÒÈä´éàÅÂ***)
à¾×è͹æ ÊÒÁÒöà¢éÒÁÒ´ÙÃÒÂÅÐàÍÕ´¡ÒûÃСǴ ´Ù MV ·Õèà¾×èÍ¹æ ·ÓÊè§à¢éÒÁÒ ÇÔ¸Õ¡ÒÃ·Ó MV Êè§à¢éÒ»ÃСǴ ¢Í§ÃÒ§ÇÑÅ áÅÐÇÔ¸Õ¡ÒÃÊè§ä¿Åì MV à¢éÒ»ÃСǴä´é·Õè¹Õè¤èÐ
   
38 308 Tue Jul 28, 2009 4:26 pm
mylovegolden ٢ͤش
Forum ١͡ سöͺ ÃÇÁÃÙ»»ÃÐÇѵÔÈÒʵÃìâ¡Åà´¹·ÓʶԵÔáÅпصºÍÅ¡ÒáØÈŪǹª×è¹-ÁÒÂàÅÔ¿Ï (***»Ô´ºÍÃì´à¡èÒ¹ÕéáÅéÇ ãªéºÍÃì´ãËÁèµÒÁ»ÃСÒÈä´éàÅÂ***)
ÃÇÁÃÙ»»ÃÐÇѵÔÈÒʵÃìâ¡Åà´¹·ÓʶԵÔáÅпصºÍÅ¡ÒáØÈŪǹª×è¹-ÁÒÂàÅÔ¿Ï·Õèà¾×è͹æ·Ø¡¤¹ÃèÇÁáçÃèÇÁ㨡ѹ¨Ñ´§Ò¹¹Õé¢Öé¹·Õè MCC Hall à´ÍÐÁÍÅÅìºÒ§¡Ð»Ô Çѹ·Õè 11-12 ¾ÄȨԡÒ¹ 2549
Moderators mylovegolden, mylovefriend
47 931 Tue May 05, 2009 10:43 am
mylovegolden ٢ͤش
Forum ١͡ سöͺ ÃÇÁÃÙ»¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§ªÒÇ My Love Golden (***»Ô´ºÍÃì´à¡èÒ¹ÕéáÅéÇ ãªéºÍÃì´ãËÁèµÒÁ»ÃСÒÈä´éàÅÂ***)
ÃÇÁÃÙ»¢Í§à¾×èÍ¹æ ·ÕèªèÇ¡ѹ¶èÒÂàÍÒäÇé ¨Ò¡·ÃÔ»áÅСԨ¡ÃÃÁµèÒ§æ ¢Í§ªÒÇ My Love Golden
Moderators mylovegolden, mylovefriend
567 8800 Wed Jul 22, 2009 1:59 pm
mylovegolden ٢ͤش
Forum ١͡ سöͺ ¶ÒÁ-µÍº »Ñ­ËÒÊØ¢ÀÒ¾áÅСÒÃàÅÕ駴٠(***»Ô´ºÍÃì´à¡èÒ¹ÕéáÅéÇ ãªéºÍÃì´ãËÁèµÒÁ»ÃСÒÈä´éàÅÂ***)
¡Ãдҹ¹Õéä´éÃǺÃÇÁ¶ÒÁ-µÍº »Ñ­ËÒÊØ¢ÀÒ¾äÇé à¾×è͹æ ÊÒÁÒö ¶ÒÁ¤Ó¶ÒÁà¡ÕèÂǡѺ¡ÒÃàÅÕ駴ÙáÅÐÊØ¢ÀÒ¾¢Í§¹éͧËÁÒä´é¤èÐ â´Â¨ÐÁÕà¾×è͹æ áÅмÙéÃÙé ¤ÍÂ䢢éÍ¢éͧã¨áÅЪèÇÂá¡é»Ñ­ËÒãËéà¾×èÍ¹æ ¹Ð¤Ð
Moderators mylovegolden, mylovefriend
3286 24315 Tue May 05, 2009 10:47 am
mylovegolden ٢ͤش
Forum ١͡ سöͺ My Love Golden Webboard (English Version) ***Already closed this old board, please follow to new board)
My Love Golden (English Version) This section is dedicated for every one who in love with Golden Retriever. To share love and care to your dogs.
Moderators mylovegolden, mylovefriend, Savannah
64 247 Tue May 05, 2009 10:50 am
mylovegolden ٢ͤش
FAQ (*** ÂéÒºéÒ¹áÅéǨéÒ!! ¤ÅÔ꡵ÒÁ»ÃСÒÈ´éÒ¹º¹ä´éàÅ ***)  
Forum ١͡ سöͺ á¨é§»Ñ­ËÒ¡ÒÃãªé§Ò¹àǺºÍÃì´ (***»Ô´ºÍÃì´à¡èÒ¹ÕéáÅéÇ ãªéºÍÃì´ãËÁèµÒÁ»ÃСÒÈä´éàÅÂ***)
ÁջѭËÒÅêÍ¡ÍÔ¹ login à¢éÒàÇ纺ÍÃì´äÁèä´é ËÃ×Íã¤ÃÁÕ¢éÍʧÊÑÂÍÐäÃà¡ÕèÂǡѺ¡ÒÃãªéºÍÃì´ ¶ÒÁ·Ôé§äÇéä´é·Õè¹Õè¤èÐ ÊÒÁÒöâ¾Êµì¢éͤÇÒÁä´éâ´ÂäÁèµéͧ login ¤èÐ áÅéǨÐÁҵͺãËé¹Ð¤Ð
Moderators BokPam, mylovegolden, mylovefriend
88 224 Tue May 05, 2009 10:53 am
mylovegolden ٢ͤش
ѹ֡ҹء forum Ѻ GMT + 7
ѧ online
ѧ online Post 156758 Ǣ
Ҫԡ 2540
Ҫԡش buaygross
online 23 :: ŧ¹ 0 , ͹ 0 23   [ Administrator ]   [ Moderator ]
online ش 254 Mon Jan 20, 2020 8:19 am
ŧ¹: ()
Ź繡÷ӧҹش 5 ҷա͹
к(Log in)
Username:    Password:      кѵѵԷء(Log in automatically)    

ͤ ͤ    բͤ բͤ    Forum ١͡ Forum ١͡

+Powered by phpBB 2.0.22 © 2001, 2002 phpBB Group||Style by yellow