My Love Golden My Love Golden
¤¹ÃÑ¡ ËÁÒ â¡Åà´é¹
 
 FAQFAQ   (Search)(Search)    Member ListMember List   User groupsUser groups 
 ǹ(Profile)ǹ(Profile)   к PM(Log in to check PM)к PM(Log in to check PM)   к(Log in)к(Log in) 

Çѹ¹Õé.....¾ÍÁÕáçáÅéÇ ¨ÐàÃÔèÁàÅèÒµÑé§áµèµé¹¤èÐ
价˹ 1, 2  Ѵ
 
Forum ١͡ سöͺ    Ǣ͹١͡ سö ͵ͺ    My Love Golden -> ¡Ãдҹ¤ØÂÁÒÂàÅÔ¿â¡Åà´¹ (***»Ô´ºÍÃì´à¡èÒ¹ÕéáÅéÇ ãªéºÍÃì´ãËÁèµÒÁ»ÃСÒÈä´éàÅÂ***)
ҹǢ͡͹˹(Previous) :: ҹǢͶѴ(Next)  
ͤ
charinim
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 17 Feb 2005
ͺ: 427
͹ͧ(Dog name): Yoda

ͺͺ: Fri Jan 11, 2008 4:14 pm    ͧ: Çѹ¹Õé.....¾ÍÁÕáçáÅéÇ ¨ÐàÃÔèÁàÅèÒµÑé§áµèµé¹¤èÐ ͺҧͤ

àÃÔèÁ¨Ò¡àÁ×èÍ¡è͹»ÕãËÁè ¤ÅÓæ¤Íà¨Í¡é͹»ÇÁæ Êͧ¡é͹ÍÂÙèÊͧ¢éÒ§µÃ§ºÃÔàdz¤Í â·Ã¶ÒÁËÁͷѹ·ÕËÁͺ͡ÇèÒ µèÍÁ¹éÓàËÅ×ͧ »¡µÔ äÁèÁÕÍÐäà àÃÒ¡çÂѧã¨äÁèä´é ·ÓäÁàÅÕé§ÁÒµÑé§5¨Ð6»ÕäÁèà¤Â¤ÅÓà¨Í Çѹ¹Ñé¹â·Ã¶ÒÁËÁÍÍÕ¡ 6 ¤¹µÒÁ¤ÅÔ¹Ô¤µèÒ§æ

ËÁÍ·Ø¡¤¹¶ÒÁÇèÒ¢¹Ò´»ÃÐÁÒ³à·èÒäËÃè µÍºÇèÒ»ÃÐÁҳͧØè¹Í´§¢Í§¨Õ¹ÅÙ¡·Õèàµè§æ˹èÍ ËÁÍÇèÒ»¡µÔ

¾Òä»ãËéËÁÍ˹éÒºéÒ¹¨Ñº´Ù ËÁͺ͡ÇèÒ»¡µÔ

áµè¶ÒÁà¾×è͹·ÕèàÅÕé§â¡Åà´é¹àËÁ×͹¡Ñ¹ ºÍ¡ÇèҨѺäÁèà¨Í

ÁÕ¤ÇÒÁ¡Ñ§ÇÅã¨ÍÂÙè áµèÇèÒËÁÍà¡×ÍÂÊÔº¤¹ºÍ¡ÇèÒ»¡µÔ ¡ç¹èҨл¡µÔ
µÃǨàÅ×Í´ä»àÁ×è͵é¹à´×͹¸Ñ¹ÇÒ àÅ×Í´»¡µÔ·Ø¡ÍÂèÒ§

ËÅѧ»ÕãËÁè àÍÒ©Õè仵ÃǨ(à¾ÃÒÐàÍÒ©Õè仵ÃǨ·Ø¡à´×͹ËÅѧ¨Ò¡ËÒ¨ҡ¡ÃÐà¾ÒлÑÊÊÒÇÐÍÑ¡àʾ¤ÃÑ駷ÕèáÅéÇ)¾ÃéÍÁ¤Ø¡ÐËÁÍàÃ×èͧµèÍÁà´ÔÁ ËÁͺ͡ÇèÒäÁè¹èÒà»ç¹ÍÐäà äÁèÁÕÍÒ¡ÒâéÒ§à¤Õ§Í×è¹æ äÁèäÍ äÁèà»ç¹ËÇÑ´

¼Å©ÕèÍÍ¡ àËÁ×͹¨Ðà»ç¹¡ÃÐà¾ÒлÑÊÊÒÇÐÍÑ¡àʾÍÕ¡áÅéÇ á¶ÁÂѧá¤Å§ã¨àÃ×èͧµèÍÁÍÕ¡ â·Ã¹Ñ´ËÁÍ·Õèà»ç¹¾ÕèÊÒÇÍÂÙèà¡ÉµÃ µÃǨÅÐàÍÕ´

¾Õè¨Ñº»Ø꺵¡ã¨»Ñêº µÃǨÅÐàÍÕ´·Ñ¹·Õ ÃÙé¼ÅÇѹ¹Ñé¹àÅÂ.........
µèÍÁ¹éÓàËÅ×ͧ·ÑèǵÑÇ âµä»ËÁ´ ·Õè¤Í äËÅè ¢Ò á¢¹ µéͧãËéËÁͤÅÓæ¶Ö§¨ÐÃÙé
ÍÂÙè¢Ñ鹡ÅÒ§ ËÁͺ͡ÇèÒÂѧÁÕâÍ¡ÒÈËÒ «Öè§ËÒ¹Õèµéͧà½éÒÃÐÇѧÍÕ¡ 2»Õ¤ÃÖè§

àÁ×èÍÇҹ令ÕâÁ¤ÃÑé§áá Áѹ¡çäÁè¹èÒ¡ÅÑÇÍÂèÒ§·Õè¤Ô´ µÍ¹¹Õéâ´ҡçÃèÒàÃÔ§ à¤éÒäÁèÃÙéÇèÒ»èÇÂ(¤Ô´¶Ö§¤¹·Õèà»ç¹ÁÐàÃç§áµèäÁèÁÕã¤ÃºÍ¡ ¡ç¤§§§æÇèÒ·Óäáѹ äÁèä´éà»ç¹äëѡ˹èÍÂ)

Çѹ¹Õéà½éÒÃÐÇѧ¡ÒéÕè ¡ÒÃÍÖ ¡ÒáԹ ¡ÒÃÍÂÙè Çѹ¾ÄËÑÊ˹éÒ仵ÃǨàÅ×Í´ÇèÒ ok ¡Ñº¡ÒäÕâÁËÃ×Íà»ÅèÒ

Çѹ¹ÕéµèÍÁÁѹÂغŧáÅéǤèÐ ´Õ㨨ѧàÅ á»ÅÇèÒÁѹµÍºÊ¹Í§¡ÐÂÒ¤èÐ
¢Íº¤Ø³·Ø¡¤¹·ÕèãËé¡ÓÅѧ㨠ªèÇÂä´é¨ÃÔ§æ
ã¤Ã·Õè¡ÅÑÇÇèÒ¨Ðà»ç¹ ËÃ×ÍÁÕÍÒ¡ÒÃá»Å¡æÍÂÒ¡»ÃÖ¡ÉÒ¡çâ·ÃÁҹФРà¼×èÍ»ÃÐʺ¡Òóì¢Í§â´ҨЪèÇÂÍÐäÃä´éºéÒ§
³ÔÁ0863043562¤èÐ

_________________
ÍÂÙè´éÇ¡ѹµÅÍ´ä»àŹÐ


ش charinim Mon Jan 14, 2008 10:06 am, 1
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
Bubble
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 09 Jan 2008
ͺ: 187
͹ͧ(Dog name): Bubble

ͺͺ: Fri Jan 11, 2008 4:21 pm    ͧ: ͺҧͤ

ÂÔ¹´Õ¡Ñºâ´ÒáÅéÇ¡ç¤Ø³áÁè´éǹФÃѺ·ÕèÍÒ¡Òâͧâ´ҴբÖé¹ ¢ÍÊ觡ÓÅѧã¨ãËéâ´ÒáÅФسáÁè¹Ð¤ÃѺ ¢ÍãËéâ´ÒËÒÂäÇ æ ¹éÒ Smile
_________________
à»ç¹à´ç¡´Õ¢Í§¾è͡ѺáÁè µÅÍ´ä»àŹкÑêºàºÔéÅ

仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ
KenDo
ÊÁÒªÔ¡»ÃШÓ
ÊÁÒªÔ¡»ÃШÓ


: 21 Dec 2007
ͺ: 78
͹ͧ(Dog name): "Zen" "à«ç¹"

ͺͺ: Fri Jan 11, 2008 4:39 pm    ͧ: ͺҧͤ

à»ç¹¡ÓÅѧã¨ãËé ¢ÍãËéËÒÂäÇæ¹Ð¤ÃѺ
_________________
µ¡Å§¼Áª×èÍäÃá¹è¤Ñº
¾èÍàÃÕ¡ ¹éͧ à«ç¹
»ÙèàÃÕ¡ äÍ «¹
ÂèÒàÃÕ¡ äÍ ·âÁ¹
¼ÁÅÐÊѺʹ¨Ô§æ
http://mookeng.hi5.com >>>äÎä¿Çì¾è͹éͧà«ç¹¤Ñº ÁÕÃÙ»¹éͧà«ç¹´éÇÂ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ ǹ MSN Messenger
ËÁèÒÁÕê
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 17 May 2007
ͺ: 228
͹ͧ(Dog name): Paulla

ͺͺ: Fri Jan 11, 2008 5:00 pm    ͧ: ͺҧͤ

´Õ㨨ÃÔ§æ¤Ð·Õè¡ÒÃÃÑ¡ÉÒä´é¼Å àª×èÍÇèÒÍÕ¡äÁè¹Ò¹ äÍéâäÃéÒµéͧËÒÂä»á¹èæ

à»ç¹¡ÓÅѧã¨ãËéâ´ÒáÅÐáÁèâ´ҹФÐ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ
poppie21
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 31 Oct 2007
ͺ: 456
͹ͧ(Dog name): Sandy , Bigky

ͺͺ: Fri Jan 11, 2008 5:25 pm    ͧ: ͺҧͤ

ÂÔ¹´Õ´éǹФТÍãËéÍÒ¡ÒôբÖé¹àÃ×èÍÂ樹ËÒÂà»ç¹»¡µÔ¹Ð¤Ðà»ç¹¡ÓÅѧã¨ãËé¤èÐ
_________________
·ÒáÂÑ¡Éì ... ᫹´Õé
Birth : 28 ÊÔ§ËÒ 2543

áÍ´ hi5 ᫹´Õé¡Ñ¹ÁҹФÐ

http://cute-sandy-golden.hi5.com

仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ ǹ MSN Messenger
nonbung
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 19 Sep 2006
ͺ: 1653
͹ͧ(Dog name): ä´Áè͹¤ÃѺ+¨Õ¹èÒ¤èÐ

ͺͺ: Fri Jan 11, 2008 5:28 pm    ͧ: ͺҧͤ

¢ÍãËéâ´ÒËÒÂàÃçÇæ¹Ð¤Ð
¨Ðä´é¡ÅѺÁÒ»èǹºéÒ¹àËÁ×͹à´ÔÁ¤èÐ Embarassed

_________________

~~ ºéÒ¹¹ÕéÁÕâ¡Åà´é¹¢ÒÇ-´Ó http://dimon-jena.hi5.com~~
àÇçºÁÒÂàÅÔ¿...àËÁ×͹¡Ùà¡ÔéÅ...ÁÕ·Ø¡àÃ×èͧãËé¤é¹ËÒ(¶éÒ¢Âѹ) ÎèÒæææææ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email MSN Messenger
l_sirikhuan
ÊÁÒªÔ¡ãËÁè
ÊÁÒªÔ¡ãËÁè


: 03 Sep 2007
ͺ: 10
͹ͧ(Dog name): U-fa

ͺͺ: Fri Jan 11, 2008 5:43 pm    ͧ: ͺҧͤ

´Õ㨴éǹФзÕè¡ÒÃÃÑ¡ÉÒä´é¼Åà»ç¹¡ÓÅѧã¨ãËé¤Ø³¬ÔÁáÅйéͧâÂ´Ò ÊØéæ ¤èÐ â´ҵéͧ¡ÅѺÁÒá¢ç§áçã¹àÃçÇÇѹá¹è¹Í¹¤èÐ Smile Smile
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
k@min
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 07 Jan 2007
ͺ: 618
͹ͧ(Dog name): ¢ÁÔé¹..ËÁÔé¹...äÍéËÁÔé¹..

ͺͺ: Fri Jan 11, 2008 5:56 pm    ͧ: ͺҧͤ

´Õ㨴éǤÃѺ..â´Òá¢ç§áçæËÒÂäÇæà¹éÍ Very Happy
_________________
·Õè¹ÕèÇØè¹ÇÒ¨Ãԧ˹Í...
·Õè¹Õè¢Ñ´¢éͧ¨Ãԧ˹Í..
------------------------

仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email ǹ MSN Messenger
may1273
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 26 Dec 2007
ͺ: 157
͹ͧ(Dog name): ^^ RagGae & Richy ^^

ͺͺ: Fri Jan 11, 2008 6:30 pm    ͧ: ͺҧͤ

Razz ÂÔ¹´Õ´éǤèÐ
¢ÍãËéá¢ç§áçàÃçÇæ¹Ð¤èÐ

_________________
¹éͧ¼Á «¹ áµè ¼Á àÃÕºÃéÍÂÁÒ¡¤ÃѺ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email ǹ MSN Messenger
tiger
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 28 Oct 2007
ͺ: 1212
͹ͧ(Dog name): TiGeR

ͺͺ: Fri Jan 11, 2008 7:19 pm    ͧ: ͺҧͤ

ÊÙé ÊÙé ¤ÃêÒ..º

----ä·à¡ÍÃì ËÁÒºéÒ ÍÔÍÔ ----
* µ¡Å§»ëÁ໧ËÁÒËÃ×Í໧àÊ×Íà¹Õè *
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
ËÁèÒÁÕêÇÕâ¡é(¡Ã³Ô¡Ò)
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 22 Mar 2006
ͺ: 884
͹ͧ(Dog name): ÇÕâ¡é¤Ø§

ͺͺ: Fri Jan 11, 2008 7:31 pm    ͧ: ͺҧͤ

ÂÔ¹´Õ¡Ð¤Ø³áÁè¹éͧâ´ҴéǹФР¨Ð¤ÍÂà»ç¹¡ÓÅѧã¨ÍÂÙè¢éÒ§ æ ¹Ð¤Ð
_________________
ËÁÑè¹à¢ÕéÂÇ ÅÙ¡ËÁÒµÑǹÕéÁÒ¡àÅ ÊÑ¡Çѹ¨Ðµéͧ¢ÂéÓÁѹãËéä´é
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email MSN Messenger
Jez
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 11 Aug 2007
ͺ: 339
͹ͧ(Dog name): âÁâÁè

ͺͺ: Fri Jan 11, 2008 8:25 pm    ͧ: ͺҧͤ

´Õ¨Ñ§ Smile
ËÒÂÇѹËÒ¤׹¹Ð¤Ð

_________________
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ
à¨éÒÍéǹູ¨Õé
ÊÁÒªÔ¡àµçÁµÑÇ
ÊÁÒªÔ¡àµçÁµÑÇ


: 25 Jun 2005
ͺ: 42
͹ͧ(Dog name): ູ¨Õé

ͺͺ: Fri Jan 11, 2008 8:41 pm    ͧ: ͺҧͤ

¢ÍãËéËÒÂäÇæ¹Ð¤Ð....
_________________
BENJY
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
jee-pumpkin
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 10 Jan 2005
ͺ: 1806
͹ͧ(Dog name): ¿Ñ¡·Í§ ¡Ð ᵧä·Â

ͺͺ: Fri Jan 11, 2008 9:09 pm    ͧ: ͺҧͤ

´Õ㨴éǤèзÕè¹éͧâ´ÒÍÒ¡ÒôբÖé¹ ËÒÂäÇäǹÐ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ ǹ
Romeo
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 28 Nov 2006
ͺ: 2135
͹ͧ(Dog name): Romeo & The Gang

ͺͺ: Fri Jan 11, 2008 10:48 pm    ͧ: ͺҧͤ

´Õ㨴éǹФР¢ÍãËé¹éͧâ´Òá¢ç§áç¢Öé¹·Ø¡Çѹæ ÃèÒàÃÔ§á¨èÁãʵÅÍ´àÇÅÒ ¡Ô¹ÍÒËÒÃàÂÍÐæ äÁè´×é͡Ѻ¾Õè³ÔÁ¹Ð¤Ð Razz
_________________
^^ Romeo.. à»ç¹ÅÙ¡áÁÇàËÁÕÂÇ ÅÙ¡áÁÇàËÁÕèÂÇ ÅÙ¡áÁÇàËÁÕÂÇ^^
http://romeozaaaaaaaa.hi5.com

仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email MSN Messenger
Ying&Tae
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 30 Sep 2007
ͺ: 123
͹ͧ(Dog name): Chilli(¢Í§¤Ø³Ë­Ô§) áÅÐ ¡Ãзԧ(¢Í§¤Ø³àµêÐ)

ͺͺ: Fri Jan 11, 2008 10:53 pm    ͧ: ͺҧͤ

¢ÍãËéËÒÂàÃçÇàÃçǤÃѺ
_________________
ÅÙ¡..ÊØ.¹Ñ¢..ªÔ¹¹¹... ªÑé¹ ÃêÒ¡¡¡ á¡
ÅÙ¡..ÊØ.¹Ñ¢.·Ô§§§... ªÑé¹ ÃêÒ¡¡¡ á¡
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email
Pongpitan
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 19 Oct 2005
ͺ: 1782
͹ͧ(Dog name): Summer,Snow White

ͺͺ: Fri Jan 11, 2008 11:02 pm    ͧ: ͺҧͤ

¨Ð¤Í¿ѧ¢èÒÇ´Õ·Ø¡Çѹ ÍÂèÒÅ×Á up-date ÍÒ¡Òùéͧâ´ҴéǹФèÐ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email ǹ
soulky
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 22 Jul 2007
ͺ: 863
͹ͧ(Dog name): Diamond

ͺͺ: Sat Jan 12, 2008 12:24 am    ͧ: ͺҧͤ

¢ÍãËé´Õ¢Öé¹àÃ×èÍÂæ¤èÐ »¡µÔäÇäǹÐâÂ´Ò ÊÙéæ
_________________
Di@MoNd ËÁÒ»èǹ
http://ployberian.hi5.com
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
Êع·ÃÕ Ê§Ç¹Ç§Èì
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 23 May 2006
ͺ: 985
͹ͧ(Dog name): ÅÙ¡Áѧ¤Ø´

ͺͺ: Sat Jan 12, 2008 2:12 am    ͧ: ͺҧͤ

´Õ¨Ñ§àŤèÐà»ç¹ÍÐä÷ÕèâÅè§ã¨ä»ä´éÍÕ¡ÍÂèÒ§¹Ö§
¢ÍãËé¹éͧ¼èÒ¹ä»ä´é´éÇ´շء¤ÃÑ駹ФÐ
à¢éÁá¢ç§Í´·¹¹èÒÃÑ¡ÁÒ¡¤èÐ

_________________
ÃÑ¡ÅÙ¡ËÁÒµÑǹÕéÁÒ¡¨êÐ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ
Vicky
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 12 Jun 2007
ͺ: 165
͹ͧ(Dog name): vicky

ͺͺ: Sat Jan 12, 2008 2:30 am    ͧ: ͺҧͤ

ÇÔ¤¡Õé¢ÍãËéâ´ÒËÒÂà»ç¹»¡µÔàÃçÇæ¹Ð¨êÐ µÍ¹¹ÕéÇÔ¤¡Õé¡çµéͧ¡Ô¹ÂÒÊÅÒ¹ÔèÇÍÂÙèà¾ÃÒеÃǨ¤ÃÑé§ÅèÒÊØ´àÁ×èÍÇѹ·Õè 9 Á.¤. à¨Í¹ÔèÇ ª¹Ô´ Struvite µéͧ¡Ô¹ÂÒä»ÍÕ¡¹Ò¹á¤èä˹¡çäÁèÃÙé
ÊÙæ¹Ð¨êÐâ´Ò

_________________
vicky...«¹¢¹Ò´¹Õéà»ç¹ÅÔ§áÅéÇäÁèãªèËÁÒ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
§ӴѺͤͺҡ͹˹:   
Forum ١͡ سöͺ    Ǣ͹١͡ سö ͵ͺ    My Love Golden -> ¡Ãдҹ¤ØÂÁÒÂàÅÔ¿â¡Åà´¹ (***»Ô´ºÍÃì´à¡èÒ¹ÕéáÅéÇ ãªéºÍÃì´ãËÁèµÒÁ»ÃСÒÈä´éàÅÂ***) Ѻ GMT + 7
价˹ 1, 2  Ѵ
˹ 1 ҡ 2

 
价:  
سöҧǢ
سöͺ
سö䢢ͤͧس
سöźͤͧس
سöŧṹ
You cannot attach files in this forum
You can download files in this forum

+Powered by phpBB 2.0.22 © 2001, 2002 phpBB Group||Style by yellow