My Love Golden My Love Golden
¤¹ÃÑ¡ ËÁÒ â¡Åà´é¹
 
 FAQFAQ   (Search)(Search)    Member ListMember List   User groupsUser groups 
 ǹ(Profile)ǹ(Profile)   к PM(Log in to check PM)к PM(Log in to check PM)   к(Log in)к(Log in) 

â´ÒÂѧÊÙéÍÂÙè¹Ð
价˹ 1, 2  Ѵ
 
Forum ١͡ سöͺ    Ǣ͹١͡ سö ͵ͺ    My Love Golden -> ¡Ãдҹ¤ØÂÁÒÂàÅÔ¿â¡Åà´¹ (***»Ô´ºÍÃì´à¡èÒ¹ÕéáÅéÇ ãªéºÍÃì´ãËÁèµÒÁ»ÃСÒÈä´éàÅÂ***)
ҹǢ͡͹˹(Previous) :: ҹǢͶѴ(Next)  
ͤ
charinim
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 17 Feb 2005
ͺ: 427
͹ͧ(Dog name): Yoda

ͺͺ: Sun Feb 10, 2008 8:05 pm    ͧ: â´ÒÂѧÊÙéÍÂÙè¹Ð ͺҧͤ

ËÒÂä»à¾ÃÒÐÇØè¹ÊØ´æ¡Ñºà¤éÒ ·Ñé§Çѹ·Ñ駤׹ (ÁÐàÃ秵èÍÁ¹éÓàËÅ×ͧ)

·Ó¤ÕâÁà¢çÁ·Õè 3 áÅéǤèÐ âäá·Ã¡«é͹àÂÍÐä»ËÁ´àÅ ËÁͪèÇÂÃÑ¡ÉÒÍÂèÒ§´Õ µÔ´µÒÁ¼Å µÍº·Ø¡¤Ó¶ÒÁ ·ÓãËéà¢éÒã¨ä´éÁÒ¡¢Öé¹

ËÁÍäÁèä´éºÍ¡ÇèÒ¨ÐÃÍ´ËÃ×Íà»ÅèÒ áµèËÁͺ͡ÇèÒ Áѹà»ç¹·Ò§·Õèà¾ÔèÁâÍ¡ÒÈ·Õèà¤éÒ¨ÐÁÕªÕÇÔµÍÂÙè¡ÑºàÃÒµèÍä» Ê§ÊÒÃà¤éÒÁÒ¡æ

ÂÔ觤ÕâÁ ÂÔè§ÀÙÁÔµèÓ µÔ´âää´é§èÒ «Ö觵͹¹Õé¡çÁÕÍÒ¡ÒÃÃÒÂÇѹàÅÂáµè...

¾Í´Õ¢Öé¹Çѹä˹¡çÇÔè§àÅ蹺ÍÅ áÇǵÒÊ´ãÊ µÍ¹¹Õéà»ç¹á¼ÅÍÑ¡àʾ·Õè¢éÍÈÍ¡ à´Ô¹¡ÃÐá¼Å¡æ áµè¡çÂѧÍÂÒ¡äÅèºÍÅÍÂÙè´Õ

·ÓãËéÃÙéÇèÒà¤éÒÊÙé à¤éÒÂѧÍÂÒ¡ÍÂÙè¡ÐàÃÒµèÍä»

áÁè¡çÊÙé ÍÂÒ¡ÍÂÙè¡Ðà¤éÒµèÍä»

àÃçÇæ¹Õé ÍÒ¨µéͧ¡ÒÃà¡Ãç´àÅ×Í´¤èÐ ºÍ¡Åèǧ˹éÒ à¼×èÍ©Ø¡à©Ô¹¢ÍµÔ´µèÍà¾×è͹æ¤èÐ ¶éÒ·Óä´éã¤ÃÊдǡãËéàÅ×Í´·Õèà¡ÉµÃ ªèÇÂpost àºÍÃìäÇé˹è͹ФР¢Íº¤Ø³Åèǧ˹éÒÁÒ¡æ¤èÐ

_________________
ÍÂÙè´éÇ¡ѹµÅÍ´ä»àŹÐ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
soulky
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 22 Jul 2007
ͺ: 863
͹ͧ(Dog name): Diamond

ͺͺ: Sun Feb 10, 2008 8:23 pm    ͧ: ͺҧͤ

ÊÙéµèÍ仹ФзÑ駤سáÁèáÅéÇ¡çâÂ´Ò ¾ÅÍÂÇèÒ¡ÓÅѧã¨â´ÒÂѧÁÕÍÂÙèàÊÁͤРäÁèÇèÒÂѧä§à¤éÒ¡ç¾ÃéÍÁ¨ÐÊÙé¹Ð ÊÙéæ ËÒÂäÇäǹÐâÂ´Ò ÊÙéà¾×èÍáÁè

à»ç¹¡ÓÅѧã¨ãËé¤Ð

_________________
Di@MoNd ËÁÒ»èǹ
http://ployberian.hi5.com
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
dice
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 20 Jan 2008
ͺ: 111
͹ͧ(Dog name): TABO

ͺͺ: Sun Feb 10, 2008 8:31 pm    ͧ: ͺҧͤ

¤Ø³áÁèâ´Òà¢éÁá¢ç§à¢éÒäÇé ÊÙéæ¹Ð¤Ñº
¼Á ·ÒâºÐ ¡Ñº¤Ø³áÁè¨Ðà»ç¹¡ÓÅѧã¨ãËé¹Ð¤Ñº

_________________
TaBo ÅÙ¡¤ÃÖè§ golden+labrador ÊØ´ËÅèÍ àÎÕêº à¿ÕêÂÇ «èÒÊì áʺ ...
All in OnE!!
ËÁÒÂà˵Ø: ¼ÁàÍÒÁÒáµè¤ÇÒÁ´×éͧ͢¾èÍÅÒºÃÒ´ÍÃì áÅФÇÒÁ«¹¢Í§áÁèâ¡Åà´é¹ à·èÒ¹Ñé¹ ¹Í¡¹Ñé¹ ¼ÁÁèÒÂÍÒÇÇÇ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email
m-mom
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 30 Sep 2006
ͺ: 635
͹ͧ(Dog name): ·Í§à¾ÔèÁ ¡Ð ᵧ©ÒÂ

ͺͺ: Sun Feb 10, 2008 8:40 pm    ͧ: ͺҧͤ

àÁ×èÍÇѹÈØ¡Ãì ·Õè 1 ¡¾ 51 ·Í§à¾ÔèÁä»ËÒâ´ҷÕèà¡ÉµÃ¨¹¶Ö§¶Ö§ºèÒÂàÅÂäÁèà¨Í ¡çàÅÂàªç¤àÅ×Í´ áÅкÃÔ¨Ò¤àÅ×Í´ä»àÅ Çѹ¹Ñé¹ÃéÒ¹¡Òá¿¡ç»Ô´´éÇÂÂѧ䧡çáÅéÇáµè¢ÍãËéâ´ÒÊÙéæ ¹Ð·Í§à¾ÔèÁà»ç¹¡ÓÅѧã¨ãËé
_________________

http://m-moma.hi5.com
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email MSN Messenger
toukae
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 05 Apr 2007
ͺ: 769
͹ͧ(Dog name): à¶éÒá¡è , ÁÔÅàÅÕè¹ , ¿çÍ¡

ͺͺ: Sun Feb 10, 2008 9:58 pm    ͧ: ͺҧͤ

ÊÙéµèÍä» ¹èÐ ¤Ñº
_________________
http://benzzey.hi5.com
hi5 ¢Í§»êлêÒ §Ñº
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email MSN Messenger
thcmaph
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 29 Jun 2006
ͺ: 149
͹ͧ(Dog name): ÍÑÅÁ͹´ì áÅÐ ¹éÓµÒÅ

ͺͺ: Sun Feb 10, 2008 10:06 pm    ͧ: ͺҧͤ

·ÕèºéÒ¹ÁÕÍÂÙèÊͧµÑÇ ªèǧ¹Õé¾ÕèÁè͹¡Ñº¹éÓµÒÅÊÒÁÒöºÃÔ¨Ò¤àÅ×Í´ä´é ¶éÒµéͧ¡ÒÃà¡Ãç´àÅ×Í´â·ÃÁÒä´éµÅÍ´ ·ÕèàºÍÃì 0894980101 ª×èÍ »Ù¤ÃѺ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
áÁèâÁâÁè
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 12 Jan 2005
ͺ: 677
͹ͧ(Dog name): âÁâÁè

ͺͺ: Sun Feb 10, 2008 11:35 pm    ͧ: ͺҧͤ

¶éÒà´×͹ ÁÕ.¤. âÁâÁè ºÃÔ¨Ò¤ä´é¤èÐ 081 467 0441
_________________
http://www.mylovegolden.net/board/viewtopic.php?t=10579
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email
nengpooh
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 07 Sep 2005
ͺ: 194
͹ͧ(Dog name): Fargo,Lucy

ͺͺ: Sun Feb 10, 2008 11:46 pm    ͧ: ͺҧͤ

à»ç¹¡ÓÅѧã¨ãËé¹èФèÐ ªèǧ¹Õé·ÕèºéÒ¹ÁÕÊͧ˹èÍ·ÕèºÃÔ¨Ò¤ä´éà»ç¹Ãê͵ ¡Ñº Lab ¤èÐ à¾ÃÒÐÊͧâ¡Å´ìà´é¹·ìºÃÔ¨Ò¤ä»àÁ×èÍà´×͹¸Ñ¹ÇÒ¤èÐ áµèµéͧãËé»ëÒà´ç¡æÇèÒ§´éÇÂäÁè§Ñé¹àÍÒà¨éÒÃê͵äÁèäËǤèÐ àºÍÃì 089-894-1060 ¤èÐ
_________________

仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
jane
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 19 Feb 2005
ͺ: 237
͹ͧ(Dog name): ªÔâÃè,ºÑ´´Õé,¢éÒÇ¿èÒ§,¢¹Ø¹,â¡â¡é,ÂÑ¡Éì (5 ¡.¾.¹Õé¡ç¤Ãº 2 ¢ÇºáÅéǤÃѺ)

ͺͺ: Mon Feb 11, 2008 12:40 am    ͧ: ͺҧͤ

ÊÙé ÊÙé ¹Ð¤èзÑ駤سáÁèáÅÐâÂ´Ò ¢ÍãËéËÒÂäÇäǹФèÐà»ç¹¡ÓÅѧã¨ãËé¤èÐ
_________________
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email MSN Messenger
chun
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 27 Aug 2006
ͺ: 1888
͹ͧ(Dog name): billy

ͺͺ: Mon Feb 11, 2008 7:21 am    ͧ: ͺҧͤ

ªØ¹áÅкÔÅÅÕè¨Ðà»ç¹¡ÓÅѧã¨ãËé·Ñ駤س³ÔÁáÅÐâ´ҤèÐ
_________________
~~~ ºÔÅÅÕèËÁÒËÅèÍ&µÐ¡ÅÐ my son u r good boy~~~
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email MSN Messenger
ª×è¹ã¨¨Ñ§
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 16 Aug 2007
ͺ: 532
͹ͧ(Dog name): king

ͺͺ: Mon Feb 11, 2008 8:44 am    ͧ: ͺҧͤ

à»ç¹¡ÓÅѧã¨ãËé·Ñé§â´ÒáÅФسáÁè ÊÙéæ ¹Ð¤Ð
_________________
¤Ô§¹èÐ ¹Ôè§à»ç¹ËÅѺ ¢ÂѺà»ç¹«¹
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ
kinmai-golden
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 25 Aug 2006
ͺ: 729
͹ͧ(Dog name): ¡Ôè§äÁé ¡Ð µé¹¡ÅéÒ

ͺͺ: Mon Feb 11, 2008 8:56 am    ͧ: ͺҧͤ

ÊÙéæ¹Ð¨êÐ à¢éÁá¢ç§ ¢ÍãËéá¢ç§áç¢Öé¹àÃ×èÍÂæ¹Ð
_________________
(;•;•★ 【à¨éÒ¡Ôè§äÁé-µé¹¡ÅéÒ áÁèÃÑ¡¹ÙëÁÒ¡¹Ð】 ★ •;•)
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
jee-pumpkin
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 10 Jan 2005
ͺ: 1806
͹ͧ(Dog name): ¿Ñ¡·Í§ ¡Ð ᵧä·Â

ͺͺ: Mon Feb 11, 2008 8:58 am    ͧ: ͺҧͤ

à»ç¹¡ÓÅѧã¨ãËéâ´ÒÊÙé æ ¹Ð¤Ð

¶éÒà´×͹ÁÕ¹Ò ¿Ñ¡·Í§ ¹èҨкÃÔ¨Ò¤ä´éáÅéÇ ªèǧ¹Õé¡ÓÅѧ¡Ô¹ÂÒºÓÃاà¡Åç´àÅ×Í´ÍÂÙè¤èÐ áÅéÇ¡çÁÕà¨éÒÁÐÁèǧ ÍÕ¡µÑÇ ¤èÐ

_________________
http://jeepumpkin.multiply.com/
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ ǹ
nokito
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 17 May 2007
ͺ: 142
͹ͧ(Dog name): nokito

ͺͺ: Mon Feb 11, 2008 10:02 am    ͧ: ͺҧͤ

âÂ´Ò ÊÙéæ¹Ð
âÂ´Ò ËÒÂäÇæ¹Ð

à»ç¹¡ÓÅѧã¨ãËé¹Ð¤ÃѺ Very Happy
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ
noofon
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 23 Jul 2007
ͺ: 608
͹ͧ(Dog name): PoOkiE..POOkLuk

ͺͺ: Mon Feb 11, 2008 10:23 am    ͧ: ͺҧͤ

ÊÙéæ ¹Ð¤Ð µÍ¹¹Õéà¤éÒµéͧ¡ÒáÓÅѧã¨ÁÒ¡ àÃÒµéͧãËéà¤éÒàµçÁ·Õè
Êèǹ½¹¡çä´é¡ÓÅѧ㨨ҡÇÕâ¡é ÇèÒà¤éÒÊÙé áÅÐáÁè¡çµéͧÊÙéàËÁ×͹à¤éÒ´éÇÂ
à»ç¹¡ÓÅѧãËé¤èÐ

_________________
ÇÕâ¡é...˹٨ÐÍÂÙèã¹ã¨áÁèµÅÍ´ä»
»Øê¡¡Õé..ÊÒÇËéÒÇ..."áÁè¨ëÒ...¡ç˹ÙäÁèªÍº¼ÙéªÒÂ...--"
»Øê¡ÅØê¡...¾ÕèãË­èÊØ´...áµèÁÒªéÒÊØ´ Âѧä§áÁè¡çÃÑ¡..
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
opel_vo
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 16 Nov 2007
ͺ: 771
͹ͧ(Dog name): ¾Õè¤Ð¹éÒ&¾Õè¼Ñ¡¡Ò´&¾ÕèËÁÙÍéǹáÅйéͧ¡ÇÒ§µØé§ ¾Õè¡Ù¿¿ÕèáÅйéͧ¡Ñµ¨Ñ§

ͺͺ: Mon Feb 11, 2008 10:36 am    ͧ: ͺҧͤ

à»ç¹¡ÓÅѧã¨ãËé¹Ð¤ÐáÁèâÂ´Ò áÅСçâ´ҴéÇ ÊÙéæ¹Ð¤Ð
_________________
ËÁÙÍéǹ¨ÐÍÂÙèã¹ã¨àÊÁÍ

仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ Yahoo Messenger MSN Messenger
Jez
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 11 Aug 2007
ͺ: 339
͹ͧ(Dog name): âÁâÁè

ͺͺ: Mon Feb 11, 2008 11:48 am    ͧ: ͺҧͤ

Çѹ¡è͹Âѧ¹Ö¡¶Ö§â´ÒÍÂÙèàÅ äÁèÃÙéà»ç¹ä§ÁÑè§
Êè§ã¨ÁÒãËé¹Ð¤Ð

_________________
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ
¹Ùë¾ÍÅÅèÒ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 24 Jul 2007
ͺ: 301
͹ͧ(Dog name): ¾ÍÅÅèÒ & ÅÙÅÙè

ͺͺ: Mon Feb 11, 2008 1:05 pm    ͧ: ͺҧͤ

Âѧ¤§à»ç¹¡ÓÅѧã¨ãËé·Ñé§âÂ´Ò áÅФسáÁè¹Ð¤Ð
_________________
¹Ùë¹é;ÍÅÅèÒ...µÒâµàËÁ×͹áÁè...¢Õéá¡Åé§àËÁ×͹¾èÍ
¹Ùë¹éÍÂÅÙÅÙè... à¤éÒÇèÒ¹Ùëà»ç¹ "ÊÒÇËÅèÍ"
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
¤Ãͺ¤ÃÑǵÔèÁ«Ó
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 16 Feb 2006
ͺ: 644
͹ͧ(Dog name): µÔèÁ«Ó,ºêШèÒ§, (ºÑ´´Õé)

ͺͺ: Mon Feb 11, 2008 2:12 pm    ͧ: ͺҧͤ

ÊÙéµèÍ仹ÐâÂ´Ò à»ç¹¡ÓÅѧã¨ãËéâ´ÒáÅФسáÁè
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email Yahoo Messenger MSN Messenger
make_cream
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 22 Sep 2007
ͺ: 575
͹ͧ(Dog name): àÁ¦ ¤ÃêÒº»ëÁ

ͺͺ: Mon Feb 11, 2008 6:23 pm    ͧ: ͺҧͤ

ÊÙéæ¹Ð¤èФÃͺ¤ÃÑÇâÂ´Ò ¶éÒ»®ÔËÒÃÂìÁÕ¨Ô§¢ÍãËéâ´ҡÅѺÁÒá¢ç§áç¡ÅѺÁÒà»ç¹â¡Åà´é¹·ÕèÊØ¢ÀÒ¾´Õ¹Ð¤èÐÂѧ䧡éÍÅØé¹ãËé»®ÔËÒÃÂìÁÕ¨Ô§¤èÐ ÊÙéæ¹Ð¤èÐ àÍÒ㨪èǤèÐ Smile
_________________
~.. âÅ¡¹ÕéÁÕËÅÒÂÁØÁÁͧ¹Ñ¡ ..~
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
§ӴѺͤͺҡ͹˹:   
Forum ١͡ سöͺ    Ǣ͹١͡ سö ͵ͺ    My Love Golden -> ¡Ãдҹ¤ØÂÁÒÂàÅÔ¿â¡Åà´¹ (***»Ô´ºÍÃì´à¡èÒ¹ÕéáÅéÇ ãªéºÍÃì´ãËÁèµÒÁ»ÃСÒÈä´éàÅÂ***) Ѻ GMT + 7
价˹ 1, 2  Ѵ
˹ 1 ҡ 2

 
价:  
سöҧǢ
سöͺ
سö䢢ͤͧس
سöźͤͧس
سöŧṹ
You cannot attach files in this forum
You can download files in this forum

+Powered by phpBB 2.0.22 © 2001, 2002 phpBB Group||Style by yellow