My Love Golden My Love Golden
¤¹ÃÑ¡ ËÁÒ â¡Åà´é¹
 
 FAQFAQ   (Search)(Search)    Member ListMember List   User groupsUser groups 
 ǹ(Profile)ǹ(Profile)   к PM(Log in to check PM)к PM(Log in to check PM)   к(Log in)к(Log in) 

ÁÐàÃ秢ͧ¹éͧËÁÒ
价˹ 1, 2  Ѵ
 
Forum ١͡ سöͺ    Ǣ͹١͡ سö ͵ͺ    My Love Golden -> ¡Ãдҹ¤ØÂÁÒÂàÅÔ¿â¡Åà´¹ (***»Ô´ºÍÃì´à¡èÒ¹ÕéáÅéÇ ãªéºÍÃì´ãËÁèµÒÁ»ÃСÒÈä´éàÅÂ***)
ҹǢ͡͹˹(Previous) :: ҹǢͶѴ(Next)  
ͤ
áÁèºÙâ«
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 10 Jan 2005
ͺ: 92
͹ͧ(Dog name): ºÙâ«

ͺͺ: Mon May 19, 2008 12:59 pm    ͧ: ÁÐàÃ秢ͧ¹éͧËÁÒ ͺҧͤ

àÁ×èÍÇѹàÊÒÃì·Õè¼èÒ¹ÁÒ¾ÒºÙâ«ä»ËҤسËÁÍ੾Òзҧ·Õè þÊ. ÊØÇÃÃóªÒ´ ËÅѧ¨Ò¡·Õè¼ÅµÃǨà¹×éͧ͡·Õè¼èÒÍÍ¡ä»à»ç¹ÁÐàÃç§ ä´é¤ÇÒÁÃÙéàÃ×èͧÁÐàÃç§ÁÒ¡ÁÒ (¨Ò¡¤Ø³ËÁÍ, ·Ò§ internet áÅéÇ¡ç¨Ò¡¤Ø³³ÔÁ) àÅÂÁÒàÅèÒãËéà¾×è͹æ¿Ñ§¤èÐ

à¹×éͧ͡¢Í§ºÙâ«àÃÕ¡ÇèÒ Mast Cell Tumor (MCT) «Öè§ÁÕ 3 »ÃÐàÀ·
1. ẺááäÁèÃéÒÂáçáÅÐäÁèá¾Ãèä»·ÕèÍ×è¹ ¶éÒ¼èÒÍÍ¡¡çËÒ äÁèµéͧ·Ó¤ÕâÁ
2. Ẻ·Õè 2 ¡çÂѧäÁèµéͧ·Ó¤ÕâÁ·Ñ¹ áµèÁÕâÍ¡ÒÊ¡ÅѺÁÒä´éÍÕ¡ â´ÂÁÑ¡¨Ð¡ÅѺÁÒà»ç¹·Õèà´ÔÁ (¶éÒ¼èÒÍÍ¡äÁèËÁ´) ãËéÃÍ´ÙÍÒ¡ÒÃËÅѧ¼èҵѴãËéá¹èã¨ÇèÒà¹×éͧ͡äÁè¡ÅѺÁÒ
3. Ẻ·Õè 3 ÃéÒÂáç·ÕèÊØ´à¾ÃÒÐÁÕâÍ¡ÒÊÅÒÁä»·ÕèÍ×è¹ÊÙ§ ÁÑ¡à¡Ô´ã¹·Õè·Õè¼èÒäÁèä´é àªè¹ÍÇÑÂÇÐÀÒÂã¹ ËÃ×͵èÍÁ¹éÓàËÅ×ͧ ¶éÒ¼èÒä´éÁÑ¡¨Ðá¾Ãèä»·ÕÍ×è¹àÃçÇÁÒ¡ MCT Ẻ·Õè 3 µéͧ·Ó¤ÕâÁ·Ø¡¤ÃÑé§

ºÙâ«âª¤´Õ·Õèà»ç¹áºº·Õè 2 ¤×ÍäÁèµéͧ·Ó¤ÕâÁ ãËé¤ÍÂËÁÑè¹ËÒÇèÒÁÕà¹×éͧ͡¢Öé¹·Õèà´ÔÁËÃÍà»ÅèÒ âÅè§Í¡ä»àÂÍÐàŤèÐ à¾ÃÒе͹áá¹Ö¡ÇèÒµéͧ·Ó¤ÕâÁá˧

ÊèǹàÃ×èͧÍÒËÒÃà¹Õé ËÁͺ͡ÇèÒãËé Å´á»é§à¾ÔèÁâ»ÃµÕ¹ áµèÂѧäÁèµéͧ¶Ö§¡Ñº·Ò¹ÍÒËÒáÃлëͧÊÓËÃѺËÁÒ·Õèà»ç¹ÁÐàÃç§àªè¹ Hill's N/D
ÁÐàÃç§ã¹¤¹¡ÑºÊعѢàËÁ×͹¡Ñ¹µÃ§·ÕèÊÒà赯 (à«ÅÅìáºè§µÑǼԴ»¡µÔ áÅÐÀÙÁÔµéÒ¹·Ò¹¢Í§ÃèÒ§¡ÒÂäÁèÊÒÁÒöËÂØ´¡ÒÃà¨ÃÔ­àµÔºâµ¢Í§à«ÅÅìàËÅèÒ¹Ñé¹ ·ÓãËéà»ç¹à¹×éͧ͡)
áµèÇèÒÍÒËÒâͧ¤¹¡ÑºÊعѢ·Õèà»ç¹ÁÐàÃ秹Ñé¹µèÒ§¡Ñ¹
ÊÓËÃѺ¤¹äÁè¤ÇáԹà¹×éÍà¾ÃÒФ¹äÁèä´éà»ç¹ÊѵÇì¡Ô¹à¹×éÍâ´Â¸ÃÃÁªÒµÔ
ÊعѢ¹Ñé¹à»ç¹ÊѵÇì¡Ô¹à¹×éÍÁÒáÅéÇà»ç¹ÅéÒ¹»Õ ¨Ö§¤ÇÃãËé·Ò§â»ÃµÕ¹ áÅÐ Fatty Acide (Omega 3,6,9) àÂÍÐæà¾×èÍãËéÃèÒ§¡ÒÂÊÃéÒ§ÀÙÁÔ
áµèÍÒËÒÃÊÓàÃç¨ÃÙ»ºÒ§ÂÕèËéÍÁÕâ»ÃµÕ¹äÁè¶Ö§ 10% àÅ ·ÕÍèҹ㹠internet à¤éÒá¹Ð¹ÓÇèÒ¤ÇÃÁÕâ»ÃµÕ¹ÍÂèÒ§¹éÍ 20% áÅéǼÊÁá»é§¹éÍÂ
ÂÕèËéÍ·Õè¼ÊÁá»é§¹éÍ¡çÁÕ Evo Innova, Breeder's Choice Pinnacle
ÍÒËÒáÃлëͧÊÓËÃѺËÁÒ·Õèà»ç¹ÁÐàÃç§àªè¹ Hill's N/D à¹Õé¨ÐÁÕâ»ÃµÕ¹ áÅÐÊÒ÷ÕèªèÇÂÊÃéÒ§ÀÙÁÔµéÒ¹·Ò¹

á¤è¹Õé¡è͹ÅСѹ¹Ð¤Ð äÇé·ÃÒºÍäÃà¾ÔèÁàµÔÁ¨ÐÁÒàÅèÒãËé¿Ñ§ãËÁè

¢ÔÁ (áÁèºÙâ«)

».Å. ¢Í¢Íº¤Ø³¤Ø³³ÔÁÁÒ¡·ÕèãËé·Ñ駢éÍÁÙÅáÅСÓÅѧã¨
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email MSN Messenger
Jez
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 11 Aug 2007
ͺ: 339
͹ͧ(Dog name): âÁâÁè

ͺͺ: Mon May 19, 2008 2:52 pm    ͧ: ͺҧͤ

ÍÂèÒ§¹éÍ¡çâÅè§Í¡ä»ÁÒ¡ÁÒ¹ФзÕèäÁèµéͧ·Ó¤ÕâÁ ´Õ㨴éǨÃÔ§ æ µÍ¹¹Õéä´éáµèàÍÒ㨪èÇÂãËéÁѹäÁè§Í¡ÍÍ¡ÁÒÍÕ¡¹Ð¤Ð Smile

âÁâÁèà¤ÂÁÕà¹×éͧ͡·Õèà˧×Í¡´éҹ˹éÒ¢éÒ§º¹»Õ¹Ö§ÁÒáÅéǤèÐ µÑ´ä»µÃǨäÁèÁÕàª×éÍÁÐàÃç§ áµèÁѹ§Í¡ÍÍ¡ÁÒàÃ×èÍÂ æ ¨¹´Ñ¹¿Ñ¹¼Ô´ÃÙ»áÅÐÂѧÁÕ·èÒ¨ÐäÁèËÂØ´ ¤Ø³ËÁÍàŵѴÊÔ¹ã¨àÅ×èÍ¿ѹ˹éÒ´éÒ¹º¹ÍÍ¡ËÁ´áÅéÇàÂ纻Դ àËÅ×Íà¢ÕéÂǺ¹Êͧ¢éÒ§äÇéà»ç¹¤Ùèáá (µÃ§¡ÅÒ§ËÅÍ) ¨Ò¡¢éÒ§¹Í¡´Ù»¡µÔ¤èÐ ·Õ¹Õé¿Ñ¹ÅèÒ§¡çÍÒ¡ÒÃà´ÕÂǡѹ áµèà˧×Í¡ÁѹËÂØ´§Í¡áÅéÇ ¤Ø³ËÁÍàÅÂãËé·Ôé§äÇéẺ¹Ñé¹ à¾Õ§áµèµéͧàªç¤ºèÍ æ à¾ÃÒÐÇèÒÁѹÍÒ¨¨Ðà»ç¹ÁÐàÃ秢Öé¹ÁÒ¡çä´é

àÅèÒÁÒÂÒÇà¾ÃÒÐÇèҵ͹¹Ñ鹤سËÁͺ͡ÇèÒ¶éÒÁÕá¹Çâ¹éÁ¨Ðà»ç¹ÁÐàÃç§à¹Õè¤ÇÃÃÐÇѧàÃ×èͧÍÒËÒÃàÁç´ à¾ÃÒÐäÁèÁÕ·Ò§ÃÙéÇèÒà¢ÒãÊèÊÒÃÍÐäúéÒ§·ÕèäÁè´Õ¡Ñºâä áµè¡çäÁèä´éËéÒÁ¨ÃÔ§¨Ñ§ËÃÍ¡¤èÐ ºÙâ«¡Ô¹ÍÒËÒÃÊÙµÃËÁÒá¡è (ËÃ×Íà»ÅèÒ?) ÂÕèËéÍÍÐääРâÁâÁè¡Ô¹ Royal Canin Maxi Mature µÍ¹¹ÕéàÃÒÍÂÒ¡ÅͧÊÅѺÍÂèÒ§Í×è¹´ÙÁÑè§ àÅÂÍÂÒ¡·ÃÒºÇèҤسËÁÍãËéµÑÇàÅ×Í¡ÍÐäÃÍÕ¡äËÁ¹èФèÐ ÊÙµÃËÁÒá¡èµÒÁ·éͧµÅҴẺ¡ÃÐÊͺãË­èËÒÂÒ¡¨Ñ§

_________________
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ
áÁèºÙâ«
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 10 Jan 2005
ͺ: 92
͹ͧ(Dog name): ºÙâ«

ͺͺ: Mon May 19, 2008 8:40 pm    ͧ: ͺҧͤ

ºÙâ«äÁèä´é·Ò¹ÍÒËÒÃÊÙµÃÊعѢá¡è¤èÐ
µÍ¹¹Õé¡Ô¹ Pinnacle Êٵ÷ÕèÁÕ¹éÓÁѹ»ÅÒ
http://www.breeders-choice.com/dog_products/pinnacle_dog_trout.htm
à»ç¹Êٵà holistic ÁÕâ»ÃµÕ¹ÊÙ§ áÅйéÓÁѹ»ÅÒ Omega 3/6/9

ºÙâ«à¤Â·Ò¹ÁÒáÅéÇËÅÒÂÂÕèËéÍ àªè¹ eukanuba, Science Diet, Royal Kanin áµèÁÒŧàÍ·Õè Pinnacle 4-5 »Õ áÅéǤèÐ ºÙ⫪ͺ ·Ò¹áÅéÇ¢¹¹ØèÁ´Õ ãËé¡Ô¹äÁèÁÒ¡ (ÇѹÅÐÁ×éÍ) à´ÕëÂÇÍéǹ

µÍ¹¹ÕéÅ´¹éÓ˹ѡ¨Ò¡ 42 ¡¡. àËÅ×Íá¤è 37 ¡¡. àͧ ÁÕàÍÇáÅéÇ!
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email MSN Messenger
Jez
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 11 Aug 2007
ͺ: 339
͹ͧ(Dog name): âÁâÁè

ͺͺ: Mon May 19, 2008 9:14 pm    ͧ: ͺҧͤ

áÁèºÙâ« :
µÍ¹¹ÕéÅ´¹éÓ˹ѡ¨Ò¡ 42 ¡¡. àËÅ×Íá¤è 37 ¡¡. àͧ ÁÕàÍÇáÅéÇ!

ºÙâ«à¡è§¨ÃÔ§ æ âÁâÁè¨Ò¡ 41 àËÅ×Í 38 áÅéÇäÁèÅ´ÍÕ¡àÅÂäÁèÇèҨзÓÂÑ§ä§ Crying or Very sad
Pinnacle ´Ù´ÕÁÒ¡¤èР仫×éÍ˹˹éÒ¨ÐàÍҶاàÅç¡ÁÒãËéà¨éÒÍéǹÅͧªÔÁ
ËÃ×ÍäÁè§Ñ鹡ç AvoDerm Senior
¢Íº¤Ø³¤èÐ

_________________
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ
charinim
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 17 Feb 2005
ͺ: 427
͹ͧ(Dog name): Yoda

ͺͺ: Mon May 19, 2008 10:26 pm    ͧ: ´ÕáÅéÇ´ÕáÅéÇ ͺҧͤ

âÅè§ä»¹Ð¤Ð µÒÁ¢èÒÇÍÂÙè·Ø¡ÇѹàŹÐ
¤ÍÂËÁÑ蹤ÅÓæà¤éÒ à¨Íá»Å¡æ¡ç¾Òä»ËÒËÁÍ à·èÒ¹Õé¡çâÍà¤áÅéÇËÅÐ ´Õ¨ÃÔ§æ·ÕèäÁèµéͧ¤ÕâÁ ÊÙéæ¹Ð¤Ð

_________________
ÍÂÙè´éÇ¡ѹµÅÍ´ä»àŹÐ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
rin
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 16 Feb 2007
ͺ: 157
͹ͧ(Dog name): ~*â«´Ò*~

ͺͺ: Mon May 19, 2008 10:58 pm    ͧ: ͺҧͤ

Very Happy
_________________
ÃÑ¡¹éͧËÁÙÁÒ¡·ÕèÊØ´ ã¹âÅ¡àŹÐ..


ش rin Tue May 20, 2008 4:04 pm, 1
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ
Êع·ÃÕ Ê§Ç¹Ç§Èì
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 23 May 2006
ͺ: 985
͹ͧ(Dog name): ÅÙ¡Áѧ¤Ø´

ͺͺ: Tue May 20, 2008 2:45 am    ͧ: ͺҧͤ

à»ç¹ÇÔ·ÂÒ·Ò¹¤èÐ
¢Íº¤Ø³ÁÒ¡¶éÒÁÕ¢éÍÁÙÅà¾ÔèÁÁҺ͡¡Ñ¹ÍÕ¡¹Ð¤Ð
Áѧ¤Ø´ÁÕ¡Íé¹à¹×éÍ·Õè¶Ø§Íѳ±Ð¤èÐà¤Ââ¾ÊáÅéÇ
µÍ¹¹ÕéËÁ͹Ѵ´ÙÍÒ¡ÒÃËÁͺ͡ÇèÒà»ç¹·ÙàÁÍÃì
¸ÃÃÁ´Òáµè¡ç¡Ñ§ÇÅÍÂÙèàËÁ×͹¡Ñ¹

_________________
ÃÑ¡ÅÙ¡ËÁÒµÑǹÕéÁÒ¡¨êÐ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ
bentley
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 22 Jan 2005
ͺ: 815
͹ͧ(Dog name): bentley/ Lilo/ babe /bushy /polla /taro

ͺͺ: Tue May 20, 2008 7:54 am    ͧ: ͺҧͤ

´Õ㨴éǤèÐ Wink
_________________
´Õ㨷Õèä´éàÅÕé§à¨éÒ¹Ð
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email ǹ
jee-pumpkin
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 10 Jan 2005
ͺ: 1806
͹ͧ(Dog name): ¿Ñ¡·Í§ ¡Ð ᵧä·Â

ͺͺ: Tue May 20, 2008 9:22 am    ͧ: ͺҧͤ

´Õ㨡кÙâ«´éǤèÐ ¢ÍãËé¡ÅѺÁÒá¢ç§áç äÇäǹФÐ
_________________
http://jeepumpkin.multiply.com/
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ ǹ
ª×è¹ã¨¨Ñ§
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 16 Aug 2007
ͺ: 532
͹ͧ(Dog name): king

ͺͺ: Tue May 20, 2008 9:37 am    ͧ: ͺҧͤ

´Õ¨Ñ§àŹкÙâ« ÍÂèÒ§¹éÍ¡çäÁèãªèª¹Ô´ÃéÒÂáçàÍÒ㨪èÇÂËÒÂàÃçÇæ ¹Ð¨êÐ
_________________
¤Ô§¹èÐ ¹Ôè§à»ç¹ËÅѺ ¢ÂѺà»ç¹«¹
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ
¿ÅØê¤ ¡Ð ¿Ãé͹
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 15 Jan 2005
ͺ: 458
͹ͧ(Dog name): ¿ÅØê¤ / ¿Ãé͹

ͺͺ: Tue May 20, 2008 9:40 am    ͧ: ͺҧͤ

´Õ㨴éǤèÐ Very Happy Very Happy
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email MSN Messenger
mimimumu
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 15 Dec 2007
ͺ: 108
͹ͧ(Dog name): ÅÙ¡¢¹Ø¹

ͺͺ: Tue May 20, 2008 9:45 am    ͧ: ͺҧͤ

´Õ㨴éǹФÐ
¢ÍãËéá¢ç§áçæ¤èÐ

_________________


à¨éÒµÑÇáʺáÁèÃѡ˹ٹèÐ...¨Øêº..¨Øêº
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
nuploy666
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 25 Nov 2005
ͺ: 695
͹ͧ(Dog name): max

ͺͺ: Tue May 20, 2008 5:35 pm    ͧ: ͺҧͤ

´Õ㨴éǤèÐ ·ÕèÃÑ¡ÉÒ¾ÕèºÙâ«ä´é·Ñ¹¶èǧ·Õ ¢ÍãËéá¢ç§áçæ ËÒÂÇѹËÒ¤׹¹Ð¤èÐ
¾ÅÍÂÂѧ§§ ¡Ðà¨éÒmax ÍÂÙèäÁèÃÙéÇèÒà»ç¹ÍÐäèÐä´éÃÑ¡ÉÒà¤éÒ¶Ù¡
àÎéÍ ... ÊÙéà¾×èÍÅÙ¡ àªè¹¡Ñ¹¤èÐ Shocked Confused Very Happy

_________________
ªÍº¤Ó¹Õé¨Ñ§ "à¾×è͹á·é¾Ù´äÁèä´éáµèÃÙéÊÖ¡ä´é" ^_^
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ
KoHaRu
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 06 May 2008
ͺ: 131
͹ͧ(Dog name): KoHaRu

ͺͺ: Tue May 20, 2008 9:09 pm    ͧ: ͺҧͤ

¢ÍãËéá¢ç§áç áÅéÇ¡çËÒÂäÇæ¹Ð¨ê»ÙèºÙâ« â¤ÎÒÃبѧà»ç¹¡ÓÅѧã¨ãËé¨êÐ
_________________
(='.'=)â¤ÎÒÃبѧ : â»ÃâÁªÑè¹ãËÁè!!!!! àÅÕ駹ÙëÇѹ¹Õé...«¹¿ÃÕ 24 ªÁ.¤èÒÒÒÒÒÒ!!!! (='.'=)
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
aonjung10
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 18 Apr 2008
ͺ: 254
͹ͧ(Dog name): ¢éÒÇÊÇÂ

ͺͺ: Tue May 20, 2008 10:31 pm    ͧ: ͺҧͤ

ÊÙé ÊÙé ¹Ð ºÙâ«
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
Pongpitan
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 19 Oct 2005
ͺ: 1782
͹ͧ(Dog name): Summer,Snow White

ͺͺ: Tue May 20, 2008 11:00 pm    ͧ: ͺҧͤ

´Õ㨡Ѻ¢èÒÇ´Õ´éÇ ÍÂÒ¡à¨Í»ÙèºÙâ«èÍÕ¡ ÁÒà·ÕèÂǡѹÍÕ¡¹Ð..
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email ǹ
vodkabambipopeye
ÊÁÒªÔ¡»ÃШÓ
ÊÁÒªÔ¡»ÃШÓ


: 11 Apr 2005
ͺ: 59
͹ͧ(Dog name): Vodka / Bambi / Popeye

ͺͺ: Wed May 21, 2008 1:00 pm    ͧ: ͺҧͤ

¢èÒÇ´Õ¨ÃÔ§æ¤èÐ àÍÒ㨪èǹФРÊÙéÊÙé¤èÐ
_________________
Vodka / Bambi / Popeye
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email
vodkabambipopeye
ÊÁÒªÔ¡»ÃШÓ
ÊÁÒªÔ¡»ÃШÓ


: 11 Apr 2005
ͺ: 59
͹ͧ(Dog name): Vodka / Bambi / Popeye

ͺͺ: Wed May 21, 2008 1:10 pm    ͧ: ͺҧͤ

ú¡Ç¹¶ÒÁ¤Ø³áÁèºÙ⫠˹èͤèÐ ÍÒËÒë×éÍ·ÕèÃéÒ¹ä˹¤Ð
à¾ÃÒе͹¹ÕéÅÙ¡ªÒ ˹ѡ 50 ¡ÔâÅ áÅéÇà¤éÒÁջѭËÒàÃ×èͧ¼ÔǹԴ˹è͹èФèÐ

à¤Â˹ѡ 53 ŧÁÒ 50 ¡çÍÂÙèÍÂèÒ§¹Ñé¹àÅ »Õ¹Ö§áÅéǤèÐ µÍ¹¹ÕéãËé·Ò¹ R/D ¢Í§ Science Diet ¤èÐ ¹Ôè§ÁÒ¡æ äÁèŧàÅ ÍÂÒ¡ãËéà¤éÒŧÍÕ¡«Ñ¡ 4-5 ¡ÔâÅ à¾ÃÒШÐãËé·ÓËÁѹ (µÑǾèÍà¤éÒ à»ç¹à¹×éͧ͡㹵èÍÁÅÙ¡ËÁÒ¡¹èФèÐ)

¢Íº¤Ø³Åèǧ˹éÒ¤èÐ

_________________
Vodka / Bambi / Popeye
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email
áÁèâÁâÁè
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 12 Jan 2005
ͺ: 677
͹ͧ(Dog name): âÁâÁè

ͺͺ: Wed May 21, 2008 9:56 pm    ͧ: ͺҧͤ

´Õ㨡кÙâ«´éǤèÐ ¢ÍãËéá¢ç§áçäÇäÇ

äÁèÍÂÒ¡ãËéÁÕâäÃéÒÂæẺ¹ÕéÍÂÙèã¹âÅ¡àÅÂ

_________________
http://www.mylovegolden.net/board/viewtopic.php?t=10579
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email
áÁèºÙâ«
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 10 Jan 2005
ͺ: 92
͹ͧ(Dog name): ºÙâ«

ͺͺ: Thu May 22, 2008 1:41 pm    ͧ: ͺҧͤ

[quote="vodkabambipopeye"]ú¡Ç¹¶ÒÁ¤Ø³áÁèºÙ⫠˹èͤèÐ ÍÒËÒë×éÍ·ÕèÃéÒ¹ä˹¤Ð
[/quote]

µÍ¹¹Õé«×éÍ·Õè ÃéÒ¹ Petshop ¢Í§ þÊ. ·Í§ËÅèͤèÐ ¶éÒà»ç¹ÊÁÒªÔ¡ þÊ. ·Í§ËÅèÍ ä´éÅ´ 10% (¶éÒäÁèÍÂÒ¡à»ç¹ÊÁÒªÔ¡ÅͧãªéàºÍÃì¢Í§ºÙâ« 14099 ä´é¹Ð¤Ð) ¶Ø§ 15 ¡¡. ÃÒ¤Ò 2 ¾Ñ¹¹Ô´æ¤èÐ ªèǧËÅѧ¢Í§ËÁ´ºèÍÂÂѧ䧡çâ·Ãàªç¤¡è͹仡ç´Õ¹Ð¤Ð â·Ã. 02 7126301-4 ÊҢҷͧËÅèÍ áµèà¢éÒã¨ÇèÒà¤éÒÁÕÊÒ¢ÒÍ×è¹ ·ÕèÅÒ´¾ÃéÒÇ ¡Ñº »Ôè¹à¡ÅéÒ´éÇ (http://www.thonglorpet.com/thonglorprofile_location_thonglor.php)

áµè¡è͹à¤Â«×é͡Ѻ¤Ø³µØëÁ (áÁè¢Í§ happy) ·ÓàºÍÃìËÒÂ仹ҹáÅéÇ àÅÂäÁè«×é͡Ѻà¤éÒÍÕ¡
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email MSN Messenger
§ӴѺͤͺҡ͹˹:   
Forum ١͡ سöͺ    Ǣ͹١͡ سö ͵ͺ    My Love Golden -> ¡Ãдҹ¤ØÂÁÒÂàÅÔ¿â¡Åà´¹ (***»Ô´ºÍÃì´à¡èÒ¹ÕéáÅéÇ ãªéºÍÃì´ãËÁèµÒÁ»ÃСÒÈä´éàÅÂ***) Ѻ GMT + 7
价˹ 1, 2  Ѵ
˹ 1 ҡ 2

 
价:  
سöҧǢ
سöͺ
سö䢢ͤͧس
سöźͤͧس
سöŧṹ
You cannot attach files in this forum
You can download files in this forum

+Powered by phpBB 2.0.22 © 2001, 2002 phpBB Group||Style by yellow