My Love Golden My Love Golden
¤¹ÃÑ¡ ËÁÒ â¡Åà´é¹
 
 FAQFAQ   (Search)(Search)    Member ListMember List   User groupsUser groups 
 ǹ(Profile)ǹ(Profile)   к PM(Log in to check PM)к PM(Log in to check PM)   к(Log in)к(Log in) 

ÇѹËÂØ´¢Í§¤Ô§ µÍ¹ ¡Ô¹¢éÒÇà˹ÕÂÇà·ÕèÂǹéÓµ¡
价˹ 1, 2  Ѵ
 
Forum ١͡ سöͺ    Ǣ͹١͡ سö ͵ͺ    My Love Golden -> ÃÙ»¹èÒÃÑ¡æ (***»Ô´ºÍÃì´à¡èÒ¹ÕéáÅéÇ ãªéºÍÃì´ãËÁèµÒÁ»ÃСÒÈä´éàÅÂ***)
ҹǢ͡͹˹(Previous) :: ҹǢͶѴ(Next)  
ͤ
ª×è¹ã¨¨Ñ§
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 16 Aug 2007
ͺ: 532
͹ͧ(Dog name): king

ͺͺ: Tue Dec 23, 2008 1:22 pm    ͧ: ÇѹËÂØ´¢Í§¤Ô§ µÍ¹ ¡Ô¹¢éÒÇà˹ÕÂÇà·ÕèÂǹéÓµ¡ ͺҧͤ

áÁèÁѹ ÇѹÍÒ·ÔµÂìÃéÒ¹»Ô´·Óäáѹ´Õ
¤Ô§ à·ÕèÂÇ«ÔáÁè
áÁèÁѹ ÍÐäÃÍÒ·ÔµÂì·ÕèáÅéÇà¾Ôè§ä»·Ò¹µÐÇѹÁÒàͧ
¤Ô§ ¹Ñè¹Áѹà»ç¹Í´Õµä»¹Ò¹áÅéÇÅÐáÁè008_resize.jpg
 Description:
 Filesize:  76.4 KB
 Viewed:  10563 Time(s)

008_resize.jpg013_resize.jpg
 Description:
¡Ô¹¢éÒÇà˹ÕÂÇãËéÍÃè͵éͧ»Ñé¹
 Filesize:  90.65 KB
 Viewed:  10563 Time(s)

013_resize.jpg014_resize.jpg
 Description:
»Ñé¹áÅéÇ»é͹
 Filesize:  92.78 KB
 Viewed:  10563 Time(s)

014_resize.jpg017_resize.jpg
 Description:
¤Ô§ áÁè¹èлé͹äÁè·Ñ¹ã¨àÅ ¨¡ àͧ´Õ¡ÇèÒ

áÁèÁѹ äÁè·Ñ¹ã¨ÍÐäùÕè¨Ò¹·Õè 2 áÅéǹÐÂÐ
 Filesize:  69.15 KB
 Viewed:  10563 Time(s)

017_resize.jpg024_resize.jpg
 Description:
¼Á¨ÐàÍҢͧËÇÒ¹ÅéÒ§»Ò¡
 Filesize:  65.23 KB
 Viewed:  10563 Time(s)

024_resize.jpg049_resize.jpg
 Description:
ËÇÒ¹àÂ繨ÃÔ§æ ÍÃèÍÂÁÒ¡æ
 Filesize:  84.34 KB
 Viewed:  10563 Time(s)

049_resize.jpg055_resize.jpg
 Description:
¤Ô§ä»à¡çº¢Ç´ÁÒ¹ÐÅÙ¡
 Filesize:  91.68 KB
 Viewed:  10563 Time(s)

055_resize.jpg053_resize.jpg
 Description:
ä´éáÅéÇáÁè
 Filesize:  86.29 KB
 Viewed:  10563 Time(s)

053_resize.jpg061_resize.jpg
 Description:
áÁèÁѹ ¤Ô§àÍÒÁÒãËéáÁè«Ô
¤Ô§ äÁèàÍÒ äÁèãËé áÁèÍÂÒ¡ä´é¡çÇèÒ¹éÓä»à¡çºàͧ«Ô
 Filesize:  94.85 KB
 Viewed:  10563 Time(s)

061_resize.jpg060_resize.jpg
 Description:
 Filesize:  85.08 KB
 Viewed:  10563 Time(s)

060_resize.jpg079_resize.jpg
 Description:
àÅè¹ä´éà¡×ͺªÑèÇâÁ§áÁèàÃÕ¡¢Öé¹àÍÒÁÒ¼Ù¡ãËéµÑÇáËé§
 Filesize:  92.21 KB
 Viewed:  10563 Time(s)

079_resize.jpg092_resize.jpg
 Description:
¡ÅѺºéÒ¹¹Í¹ËÁ´ÊÀÒ¾ ʧÊѨÐÍ×´¢éÒÇà˹ÕÂÇ ÍÔÍÔÍÔ à¾×è͹æ ã¤Ã¼èÒ¹ÁÒá¶ÇÊÃкØÃÕÍÂèÒÅ×ÁáÇÐËҾǡàÃÒºéÒ§¹Ð¤Ñº ·Õè¹ÕèÁÕ¹éÓµ¡ ÁÕÍèÒ§à¡çº¹éÓ ÁÕ·ÕèÇÔè§àÅè¹ ÁÕÊÇÃäì¢Í§à´é¹¤Ñº ¾º¡Ñ¹ãËÁèÇѹËÂØ´¤ÃÑé§Ë¹éÒ ºêÒºÒÂ
 Filesize:  65.81 KB
 Viewed:  10563 Time(s)

092_resize.jpg_________________
¤Ô§¹èÐ ¹Ôè§à»ç¹ËÅѺ ¢ÂѺà»ç¹«¹
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ
neneka
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 25 Jun 2008
ͺ: 622
͹ͧ(Dog name): nene

ͺͺ: Tue Dec 23, 2008 2:09 pm    ͧ: ͺҧͤ

âÍéÇÇÇ... ¹éÓ¹èÒàÅè¹ÁÒ¡àŤèоÕè¤Ô§

à¹à¹è ÍÂÒ¡àÅ蹺éÒ§¨Ñ§àÅ ÍÕ¡ÍÂèÒ§µÍ¹¹ÕéÎÕ·à¹à¹è ¡éÍËÒÂáÅéÇ´éÇÂ

ËØËØ Çѹ˹éÒ¾Õè¤Ô§¾Òà¹à¹è ä»àÅè¹¹éÓ´éǹФèÐ Wink

_________________
nene à»ç¹ËÁÒ¢ÕéÁÖ¹¤èÐ ËØËØËØ

仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email ǹ MSN Messenger
beekojumps
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 04 Jul 2008
ͺ: 1036
͹ͧ(Dog name): Áѹ¹Õè(¤Ø³¹ÒÂäÎà»ÍÃì)

ͺͺ: Tue Dec 23, 2008 2:29 pm    ͧ: ͺҧͤ

¾è;Õè¤Ô§¶èÒÂÃÙ»ÊǨԧæ´éÇÂ

äÇéÁÒ¶èÒÂãËéÁѹ¹ÕèºéÒ§¹Ð¤Ð (áÁèÁѹ¶èÒÂäÁèÊÇÂ) ÍéÒÇææææ Laughing

_________________
"Áѹ¹Õè" ¹èÒÃÑ¡ ¤Ö¡¤Ñ¡ àÇÅÒà¨Íà¾×è͹
¹ÙëäÁè¼Ô´ ¹ÙëäÁèà¤Â·Ó¼Ô´ áÁèÍÂèÒÇèÒ¹Ùë¹Ð


仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email ǹ
MooNoizz
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 17 Oct 2008
ͺ: 648
͹ͧ(Dog name): àµéÒËÙé

ͺͺ: Tue Dec 23, 2008 2:33 pm    ͧ: ͺҧͤ

¾Õè¤Ô§·Ò¹¢éÒÇà˹ÕÂÇà¡è§àËÁ×͹ËÙé»èÐ
ËÙé¡Ô¹à¡è§¹Ð ¨ÐºÍ¡ãËé

_________________
àµéÒËÙé·ÓäÁ«¹ÍÂèÒ§¹Õé¹ÐÅÙ¡ (áÁèºè¹¹êÐ)
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
LUKCHIN
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 03 Oct 2008
ͺ: 175
͹ͧ(Dog name): ÅÙ¡ªÔé¹

ͺͺ: Tue Dec 23, 2008 3:23 pm    ͧ: ͺҧͤ

ªÍº¡Ô¹¢éÒÇà˹ÕÂÇàËÁ×͹ÅÙ¡ªÔé¹àÅÂ
¡Ô¹ä´éà»ç¹¶Ø§æ ʺÒÂÁÒ¡ 555
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ
¨ÍÁÁÒÂÒ_20002
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 03 May 2007
ͺ: 1565
͹ͧ(Dog name): ¹éÓµÒÅ ¡Ð ºÑ´´Õé

ͺͺ: Tue Dec 23, 2008 3:35 pm    ͧ: ͺҧͤ

¹èÒÃÑ¡ÁÒ¡¹Ð¹éͧ¤Ô§..........àÍÍÇèÒáµèÍÑ¢éÒÇà˹ÕÂÇà¹ÕéÂСԹáÅéÇ´Ñ駨ÁÙ¡ÍÂÙè¤ÃºäËÁ......................555+(á«ÇàÅè¹¹Ð)
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
ð^ÁëÒ¡Ò»ëͧ^ð
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 06 Oct 2008
ͺ: 405
͹ͧ(Dog name): ~ à ª ¿ ÇÕè ¤ Ãê Ò º ¾é Á

ͺͺ: Tue Dec 23, 2008 4:26 pm    ͧ: ͺҧͤ

ÇÕè¡ç¡Ô¹¢éÒÇà˹ÕÂǤÃêÒºáµèà»ç¹ ¢éÒÇà˹ÕÂÇÁÐÁèǧ! àËÍæ Very Happy
_________________
Ruamkatanyu Foundation SaiMai 1st

仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
nong_taan
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 21 Aug 2008
ͺ: 346
͹ͧ(Dog name): ¹é᷹ͧ,ÅÙ¡ËÁÙ,äÍéÍ×´

ͺͺ: Tue Dec 23, 2008 4:43 pm    ͧ: ͺҧͤ

¢¹Ò´ËÅѺÂѧËÅèÍàÅÂ
_________________
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email MSN Messenger
kornsanoi@hotmail.com
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 07 Jan 2008
ͺ: 883
͹ͧ(Dog name): ËÁվ١СÒá¿

ͺͺ: Tue Dec 23, 2008 7:39 pm    ͧ: ͺҧͤ

¹èÒà·ÕèÂǨѧ...¹éÓµ¡ÍÐäÃàËÃͤРà¼×èÍÇèҢѺö¼èÒ¹ÊÃкØÃÕ¨Ðä´éáÇÐà·ÕèÂÇÁÑè§
_________________
äÍéáʺ·Ñé§Êͧ.......àÊ×éͼéÒáÁè¢Ò´ËÁ´áÅéÇ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email MSN Messenger
Thanongsak
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 16 Jul 2008
ͺ: 678
͹ͧ(Dog name): àµëÒàµëÒ

ͺͺ: Tue Dec 23, 2008 8:14 pm    ͧ: ͺҧͤ

à´é¹·ì..¤Ô§¹èÒÃÑ¡..
¹éÓµ¡¹èÒä»à·ÕèÂÇ..
¢éÒÇà˹ÕÂÇ¡ç¹èÒËÁèÓ(¢Í§ËÇÒ¹´éÇÂ)..
ÃÙ»¶èÒ¡çÍÍ¡ÁÒÊÇÂ..

ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢´Õ¨Ñ§àŤÃѺ..
Laughing

_________________
¤ÇÒÁ´Õ..ÊǧÒÁàÊÁÍ..hong..honggg..
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
nuttja007
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 13 Oct 2008
ͺ: 394
͹ͧ(Dog name): äÁâÅ

ͺͺ: Tue Dec 23, 2008 9:34 pm    ͧ: ͺҧͤ

¡Ô¹¢éÒà˹ÕÂÇÃÐÇѧµÔ´à˧×Í¡àËÁ×͹äÁâŹÐÎѺ Laughing Laughing Wink
_________________
+_+Íա˹èͨÐà»ç¹ºèÒÇáÅéǤÃѺ*_^ ãËéµÒÂÂѧ§Ñ¡çÃÑ¡ææ++++Golden


http://www.mylovegolden.net/board/viewtopic.php?t=13830

http://www.mylovegolden.net/board/viewtopic.php?t=14210
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email
waewkamol
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 17 May 2007
ͺ: 641
͹ͧ(Dog name): Alice

ͺͺ: Wed Dec 24, 2008 8:10 am    ͧ: ͺҧͤ

Very Happy à´ÕëÂÇà»ÅÕè¹Ἱ¨Ò¡·ÐàÅä»àÂÕèÂÁ¤Ô§ÁÑ觴աÇèÒ ·Õèà·ÕèÂÇàÂÍШѧ
_________________
Love me Love my Golden
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ ǹ MSN Messenger
ying chan
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 23 Sep 2008
ͺ: 527
͹ͧ(Dog name): ä¢èµØë¹ ¡Ð ä¢èµéÁ

ͺͺ: Wed Dec 24, 2008 8:18 am    ͧ: ͺҧͤ

¹éÓµ¡¹èÒàÅ蹨ѧàÅÂ...
¾Õè¤Ô§¡Ô¹¢éÒÇà˹ÕÂÇàËÁ×͹ä¢èµØ빡Ðä¢èµéÁàÅ 55555

_________________

仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email MSN Messenger
ª×è¹ã¨¨Ñ§
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 16 Aug 2007
ͺ: 532
͹ͧ(Dog name): king

ͺͺ: Wed Dec 24, 2008 9:13 am    ͧ: ͺҧͤ

- à¾Ôè§ÃÙéÇèÒÁÕá¹ÇÃèÇÁ¡Ô¹¢éÒÇà˹ÕÂÇàÂÍШÃÔ§æ ãªè»èÒÇ àµéÒËÙé ÅÙ¡ªÔé¹ ä¢èµéÁ ä¢èµØë¹
- à¹à¹è¤Ñº ¶Ö§à¹èà»ç¹ÎÕ·àÅ蹡оÕè¤Ô§¡ç»ÅÍ´ÀÑÂà¾ÃÒоÕè¤Ô§à»ç¹¢Ñ¹·Õä»àÃÕºÃéÍÂáÅéÇ
- Áѹ¹Õè¨ëÒ ÁÒà»ç¹¡ÔꡡоÕè¤Ô§àÍÒ»èÒÇ ÃѺÃͧ¨ÐãËé¾èͶèÒÂÃÙ»¤Ùè¡Ñ¹ãËéÊÇÂÊØ´ã¨àÅÂ
- ¾Õè¹éÓµÒšкѴ´Õé ÃѺÃͧ´Ñé§ÍÂÙè¤Ãº¤Ñº à¾ÃÒÐáÁèãËé¡Ô¹ÍÒ·ÔµÂìÅÐ˹à´ÕÂÇàÍé§
- િÇÕè¤Ñº ¢éÒÇà˹ÕÂÇÁÐÁèǧÁѹÁաзԡԹáÅéÇ¢¹ÃèǧáÅÐÍéǹ ÃÐÇѧ¹êÒ
- ¹é᷹ͧ ¢Íº¤Ø³¤Ñº
- ËÁÕ¾Ù ª×è͹éÓµ¡äÃè¡ØÊØÁÒ ·Õè¹Ñè¹àÅÕé§à´é¹ 4 µÑÇáµèÁѹà»ç¹à¡Âì 555 ¤Ô§ä»à¤éҪͺäÅè¢Õè¤Ô§·Ñé§æ ·Õèà»ç¹¼ÙéªÒ´éÇ¡ѹ á¶ÇàÊé¹ÁÇ¡àËÅç¡ÁÕ¹éÓµ¡ËÅÒ·Õèæ àÅè¹¹éÓä´é áµè·Õè¡ØÊØÁÒ ¤¹äÁè¾ÅØ¡¾ÅèÒ¹ ÁÕÃéÒ¹ÍÒËÒôéÇ áÇÐÁҹФѺ
- äÁâŤѺ¡Ô¹¢éÒÇà˹ÕÂÇãËé¶Ù¡ËÅÑ¡µéͧ»Ñé¹áÅéÇÃÕº¨¡ãÊè»Ò¡à¤ÕéÂÇ 2 ·Õà·èÒ¹Ñ鹡Å×¹àÅ ÃѺÃͧäÁèµÔ´à˧×Í¡ Åͧ·Ó´Ù¹Ð¤Ñº
- ÍÅÔÊ ÁÒàŤѺ á¶Ç¹Õéà»ç¹ÊÇÃäìÊÓËÃѺà´é¹¨ÃÔ§æ ¶éÒäÁèªÍº¹éÓµ¡ ÁÕÍèÒ§à¡çº¹éÓãË­èÁÒ¡æ ¹éÓãÊ ÊÐÍÒ´ ÁÕ·ÕèÇÔè§àÅè¹´éÇ ËèÒ§ºéÒ¹¤Ô§ä» 10 ¡ÇèÒâÅ ¤Ô§ä»ÇèÒÂÍÒ·ÔµÂìÅÐ 3 Çѹ¤ÑºàºÍÃìâ·ÃáÁè¤Ô§¹Ð 089-057-4083 ÁÒãËéä´é¹Ð¤Ñº091_resize.jpg
 Description:
 Filesize:  37.56 KB
 Viewed:  10440 Time(s)

091_resize.jpg_________________
¤Ô§¹èÐ ¹Ôè§à»ç¹ËÅѺ ¢ÂѺà»ç¹«¹
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ
tiger
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 28 Oct 2007
ͺ: 1212
͹ͧ(Dog name): TiGeR

ͺͺ: Wed Dec 24, 2008 9:36 am    ͧ: ͺҧͤ

á§è á§è á§è

§Í¹¾Õè¤Ô§áÃÐä»à·ÕèÂÇäÁèªÇ¹¹éͧÁÔÁÁÕèàŹФРCrying or Very sad

_________________
~ My empty night and day is coming to be full when i met you. ~
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
makrood_manaow
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 29 Oct 2008
ͺ: 262
͹ͧ(Dog name): ÁТÒÁ ÁСÃÙ´ áÅÐ ÁйÒÇ

ͺͺ: Wed Dec 24, 2008 10:48 am    ͧ: ¢Í¡Ô¹ µÔÁ˹è͹êÒ... ͺҧͤ

¾Õè¤Ô§ ¾Õè¤Ô§ ¢Í¡ÃÙ´¡Ð¹ÒÇ ¡Ô¹ ä͵ÔÁÁéÒ§§...ÊÔ ¤Ø³áÁèäÁèãËé¡ÃÙ´¡Ô¹ ä͵ÔÁÁÑé§àÅ ãËé¡Ô¹áµè½ÃÑè§ ¡ÃÙ´àº×èͨÐáÂèÍÂÙèáËÅÐ


DSC01287.jpg
 Description:
(áËÁÁÁ¤Ø³ÅÙ¡¡ÃÙ´ ÅÙ¡¹ÒÇ ¢Ò..... ¡Ô¹¨ÐËÁ´ÅÙ¡ÍÂÙèáÅéÇ ¹Õ颹ҴÅÙ¡àº×è͹ФÐà¹Õé )

¹ÒÇ : ¾Õè¡ÃÙ´¹èСԹàÂÍФР¹ÒÇáÂè§äÁè·Ñ¹àÅÂ
¡ÃÙ´ : ÍéÒÇæ ¹ÒÇ à´ÕëÂǾÕè¡ÃÐâ´´¡Ñ´ ËÙàŹÔ
 Filesize:  28.07 KB
 Viewed:  10422 Time(s)

DSC01287.jpg


仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ
Wahnjai
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 23 Oct 2008
ͺ: 681
͹ͧ(Dog name): YamRoll ( áÂÁâÃÅì ) 2 à´×͹ áÅéǤÃѺ

ͺͺ: Wed Dec 24, 2008 11:09 am    ͧ: ͺҧͤ

¤Ø³áÁè¾Õè¤Ô§¤èÐ ¶éÒÁÕâÍ¡ÒʨТ;ÒáÂÁâÃÅìä»à·ÕèÂÇ·ÕèäÃè¡ØÊØÁÒáÅШÐâ·ÃËÒ¾Õè¤Ô§´éÇÂä´éäËÁ¤èÐ à¼×èÍãËé¾Õè¤Ô§Ê͹ÇèÒ¹éӤѺ
_________________
^_^ áÂÁâÃÅì ËÁÒ¹é͹èÒÃÑ¡¢Í§áÁè ^_^

仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ
jenrakkhow
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 27 Mar 2008
ͺ: 772
͹ͧ(Dog name): ⴹѷ¢ÕéÍÔ¨©Ò&⤹ѹÊØ´áʺ

ͺͺ: Wed Dec 24, 2008 11:33 am    ͧ: 5555 ͺҧͤ

âËÍÔ¨©Ò¾Õè¤Ô§ÍèÐⴹѷ¡çÍÂÒ¡àÅè¹¹éÓÁÑè§ÍèÐ
¹éÓµ¡·Õè¹Õè¹ÐËÔ¹àÂÍÐà¡Ô¹â´¹Ñ·àÅè¹äÁè¤èÍÂ˹ءÍèÐ
àËÂÕºËÔ¹·ÕⴹѷªÍºÅ×è¹µ¡ËÔ¹ÍÔ¨©Ò¾Õè¤Ô§ÍèйéÓ¹èÒàÅè¹
ÁÒÃѺⴹѷä»àÅè¹ÁÑè§ÊÔ

_________________
äÍⴹѷËÁÒ¢Õé¹ÍÔ¨©Ò
´×éÍ «¹ µÐ¡Ð áµè¡ç¹èÒÃÑ¡
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
noo_nicky
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 07 Dec 2008
ͺ: 132
͹ͧ(Dog name): Nicky ¹Ôê¡¡Õé

ͺͺ: Wed Dec 24, 2008 11:38 am    ͧ: ..... ͺҧͤ

¤Ø§áÁè¹éͧⴹѷ¤ÃêÒ¿ ÍÂÙèµÑ駹¤ÃÈÃÕ¸ÃÃÁÃÒª ¨ÐãËéä»ÃѺÁÒ ÊÃкØÃÕ 555+

¡ÇèҨж֧ ¹éͧⴹѷºÍ¡¾ÍáÅÐáÁèà˹×èÍ ¡ÅѺºéÒ¹à¶ÍÐ àÍÔê¡ æ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email Yahoo Messenger MSN Messenger
¾èÍáÃÁâºé
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 22 Aug 2006
ͺ: 321
͹ͧ(Dog name): áÃÁâºé

ͺͺ: Wed Dec 24, 2008 12:33 pm    ͧ: ͺҧͤ

¹éÓãÊãÊ ¾ÕèáÃÁâºé ªÍº ªÍº
¹éͧ¤Ô§àÅè¹¹éÓʹءàÅÂ
Smile

_________________
-----------------------------------------------
áÃÁâºé=à¨éÒÊշͧ·Õè˹éÒµÒàÍÒàÃ×èͧ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ
§ӴѺͤͺҡ͹˹:   
Forum ١͡ سöͺ    Ǣ͹١͡ سö ͵ͺ    My Love Golden -> ÃÙ»¹èÒÃÑ¡æ (***»Ô´ºÍÃì´à¡èÒ¹ÕéáÅéÇ ãªéºÍÃì´ãËÁèµÒÁ»ÃСÒÈä´éàÅÂ***) Ѻ GMT + 7
价˹ 1, 2  Ѵ
˹ 1 ҡ 2

 
价:  
سöҧǢ
سöͺ
سö䢢ͤͧس
سöźͤͧس
سöŧṹ
You cannot attach files in this forum
You can download files in this forum

+Powered by phpBB 2.0.22 © 2001, 2002 phpBB Group||Style by yellow