My Love Golden My Love Golden
¤¹ÃÑ¡ ËÁÒ â¡Åà´é¹
 
 FAQFAQ   (Search)(Search)    Member ListMember List   User groupsUser groups 
 ǹ(Profile)ǹ(Profile)   к PM(Log in to check PM)к PM(Log in to check PM)   к(Log in)к(Log in) 

àÅè¹ÁÑè§...ÁÒá¢è§¡Ñ¹ÇèÒÅÙ¡ã¤Ã"à¤Â"ÍÑ»ÅѡɳìÁÒ¡·ÕèÊØ´

 
Forum ١͡ سöͺ    Ǣ͹١͡ سö ͵ͺ    My Love Golden -> ÃÙ»¹èÒÃÑ¡æ (***»Ô´ºÍÃì´à¡èÒ¹ÕéáÅéÇ ãªéºÍÃì´ãËÁèµÒÁ»ÃСÒÈä´éàÅÂ***)
ҹǢ͡͹˹(Previous) :: ҹǢͶѴ(Next)  
ͤ
NaNo
Administrator
Administrator


: 02 Sep 2005
ͺ: 2678
͹ͧ(Dog name): Richie Rich & Tammie

ͺͺ: Sun Jan 11, 2009 12:07 am    ͧ: àÅè¹ÁÑè§...ÁÒá¢è§¡Ñ¹ÇèÒÅÙ¡ã¤Ã"à¤Â"ÍÑ»ÅѡɳìÁÒ¡·ÕèÊØ´ ͺҧͤ

àËç¹ÁÕ¡ÃзÙé Before After µÍ¹¹èÒÃÑ¡æ¡ÑºâµÁÒÅдÙà»ç¹â¡Åà´é¹¡Ñ¹áÅéÇ ¡çàŤԴ¡Ñ¹ä´éÇèÒ¹èÒ¨ÐÁÕ¡ÃзÙé·ÕèâªÇì¤ÇÒÁ "ÍÑ»Åѡɳì" ¢Í§ËÁÒæ·Ñé§ËÅÒ ¨¹¾ÍâµÁÒà»ç¹ËÁÒ´Ù´ÕÁÕªÒµÔµÃСÙÅ¢Öé¹ÁÒä´é (àËç¹ÁÕ¡ÃзÙé¢éÒ§ÅèÒ§ÁÒâªÇì¡è͹«ÐáÅéÇ ^^)

à¾×èÍ¹æ ·ÕèÁÕËÁÒ¡ÓÅѧⵠÍÂÙèã¹ÇÑÂËÁÒ¼ÅÑ´¢¹¤ÃÑé§ãË­èËÅǧ¢Í§ªÕÇÔµ «Öè§à»ç¹ªèǧ·Õ褹·Õè¼èҹ仼èÒ¹ÁҨзѡÇèÒ "ÅÒºÒ´ÍÃì¹Õè" "â¡Åà´é¹Áѹà»ç¹§ÕéàËÃÍÇèÐ" "äÁèãªèæ¹ÕèäÁèãªèâ¡Åà´é¹á¹èæ" "â¡Åà´é¹¢¹ÁѹµéͧÂÒÇÊÔ" ¨Ðä´éäÁèµéͧ¡Ñ§ÇÅÇèÒ¢¹Ãèǧ ¢¹ºÒ§ ¢¹äÁèÂÒÇ«Ñ¡·Õ µéͧ·ÓÍÂèÒ§äà ¼Ô´»¡µÔÁÑê ¡çàÅÕé§仵ÒÁ»¡µÔ´ÙáÅà¤éÒãËé´Õ·ÕèÊØ´àËÁ×͹㹷ءæÇѹ¹ÕéáËÅФèÐ "«Ñ¡ÇѹÁѹµéͧà»ç¹¢Í§àÃÒ" ¶Ö§àÇÅÒâµÁÒ¢¹Áѹ¨ÐÂÒÇàͧ (¡àÇ鹺ҧµÑÇ·Õ袹ÁѹäÁèÂÒǨÃÔ§æ à¾ÃÒÐÍÒ¨¨Ðä´é¾Ñ¹¸Ø¡ÃÃÁ¢¹äÁèÂÒÇÁҹФèÐ)

â¡Åà´é¹ã¹ªèǧ 4-7 à´×͹ ¢¹ÅÙ¡ËÁÒ¨ÐÃèǧÁÒ¡ÁÒ à¾×èÍ¢¹á·é¨Ðä´é¢Öé¹ÁÒ«Ö觺ҧµÑÇàª×éÍ´Õ¡çàËç¹áÇÇ¢¹ÂÒǵÑé§áµèÂѧäÁè¶Ö§ 1 ¢Çº áµèºÒ§µÑÇ¢¹¡çäÁèÂÒÇ«Ñ¡·Õ ¡çÍÂèÒà¾Ôè§ËÁ´ËÇѧ¤èТ¹¹ÕèÊÒÁÒö¾Ñ²¹Òä´é¶Ö§ 4 ¢Çº (µÓÃÒÇèÒ§Ñé¹) ´Ñ§¹Ñé¹ËÁÒã¤Ã¢¹ÂѧäÁèÂÒÇáµèÍÒÂØÂѧäÁè¶Ö§à¡³±ì¡çÅØ鹡ѹµèÍä»

«Öè§ÃÔªªÕè¡çà»ç¹µÑǹ֧·Õ袹à¾Ô觨ÐÂÒǵ͹ÍÒÂØä´é 2 ¢Çº¤ÃÖè§áÅéÇ ÁͧµÑÇÍ×è¹ÁÒµÒ»ÃÔºæ ¢¹à¤éÒÂÒǡѹ件֧ä˹æÅÐ ÃÔªªÕèäÁèÂÒÇ«Ñ¡·Õ á¶Á¼ÅÑ´¢¹·ÕÅèÍ«ÐËÁ´µÑÇ ¾Í¢¹¨ÐÂÒÇæ¼ÅÑ´ËÁ´µÑÇÍÕ¡áÅéÇ ¢¹Áѹ¨Ð¢Ö鹷ѹä´éÍÂèÒ§äà Ãͨ¹Å×Áä»ÅÐÇèÒÃÍÍÂÙè ¨¹ÍÂÙèæàÍÍ¢¹ÂÒÇÅйÕèËÇèÒ ¶Ö§äÁèä´éÂÒÇÅÒ¡´Ô¹áµè¡çÂÒÇÁͧáÅéÇÍ×Áà»ç¹â¡Åà´é¹ÅÐ ^^"

ÁÒâ¾Êµìá¢è§¡Ñ¹ÇèÒã¤Ã "à¤Â" ÍÑ»ÅѡɳìÁÒ¡ÊØ´ ÍÂèÒÅ×ÁÃкشéÇÂÇèҵ͹¹èÒà¡ÅÕ´ÊØ´æ ¹ÕèÍÒÂØà·èÒäËÃè áÅк͡´éÇÂÇèҵ͹·Õè¡ÅÒÂà»ç¹â¡Åà´é¹¢¹ÂÒÇÊǧÒÁ¹ÕèÍÒÂØ»ÃÐÁÒ³à·èÒäËÃèáÅéǹФÐRichie Rich Before.jpg
 Description:
ÃÔªªÕèµÍ¹à´ç¡æ ´ÙÊÔÍÑ»ÅÑ¡É³ì ¤ÃÑé§Ë¹Öè§ÃÔªªÕèà»ç¹áºº¹ÕéÍèÐ
 Filesize:  418.2 KB
 Viewed:  6763 Time(s)

Richie Rich Before.jpgRichie Rich After.jpg
 Description:
ÃÔªªÕè»Ñ¨¨ØºÑ¹ ¢¹ÂÒÇáÅéǨéÒ (ÁÕáËÇè§ä»ºéÒ§à¾ÃÒÐËÅѧæÁÒ¹Õèá·ÁÁÕè¡ÃЪҡÍÍ¡ä»ËÁ´)
 Filesize:  189.23 KB
 Viewed:  6763 Time(s)

Richie Rich After.jpgMagnet.jpg
 Description:
áÁç¡à¹µ¡Ñº¢¹ÂÒÇÅÒ¡´Ô¹ àÃÔèÁÂÒÇÊǵ͹ 1 ¢Çº
 Filesize:  136.44 KB
 Viewed:  6763 Time(s)

Magnet.jpg_________________
ÃÔªªÕèäÁèãªèËÁҹРã¤ÃºÍ¡ÇèÒËÁÒ ÍÔÍÔ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
noo_nicky
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 07 Dec 2008
ͺ: 132
͹ͧ(Dog name): Nicky ¹Ôê¡¡Õé

ͺͺ: Sun Jan 11, 2009 10:20 am    ͧ: ËéÒ ËéÒ ͺҧͤ

ÁÕáµèµÍ¹ÍÑ»ÅѡɳìÍÐ µÍ¹ÊÇÂÂѧÁèÐÁÕ àÍÔê¡ æ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email Yahoo Messenger MSN Messenger
SachieL3rd
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 20 Jun 2008
ͺ: 1081
͹ͧ(Dog name): ÎҨԤا¡ÐÅاáÂÅâÅ

ͺͺ: Sun Jan 11, 2009 1:48 pm    ͧ: ͺҧͤ

ÍèÒǵͺáÅéÇáµè¡´¼Ô´ 555
_________________
ÎҨԡѺ»Ô§»Í§à¡Ô´Çѹ·Õè 16 àÁ.Â. 2551


-'ñ'- ½Ñ¹´Õ¹éÒ»Ô§»Í§ÅÙ¡¾èÍ -'ñ'-


ش SachieL3rd Mon Jan 19, 2009 11:52 am, 1
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ
ËÁèÒÁÕêÇÕâ¡é(¡Ã³Ô¡Ò)
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 22 Mar 2006
ͺ: 884
͹ͧ(Dog name): ÇÕâ¡é¤Ø§

ͺͺ: Sun Jan 11, 2009 3:16 pm    ͧ: ͺҧͤ

ÇÕâ¡é : ÇêÒ... â¡é¤Ø§ ÂѧËÒÃÙ»¢ÕéàËÃèäÁèà¨ÍàÅÂÍèÐ ÁÕáµèÃÙ»ËÅèÍ æ ËØËØ

áÁèäÍéâ¡é : àÍç§...ÍÂèÒÁÒ¾Ù´´Õä» Íյ͹¢ÕéàËÃè ã¤Ã¨Ð¡ÅéÒ¶èÒ ÍÑ»Åѡɳì ⤵à æ

_________________
ËÁÑè¹à¢ÕéÂÇ ÅÙ¡ËÁÒµÑǹÕéÁÒ¡àÅ ÊÑ¡Çѹ¨Ðµéͧ¢ÂéÓÁѹãËéä´é
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email MSN Messenger
¾èÍ»Øé¡»Ô¡@¹Ô¡¡Õé
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 26 May 2008
ͺ: 190
͹ͧ(Dog name): »Ø¡»Ô¡@¹Ô¡¡Õé

ͺͺ: Sun Jan 11, 2009 3:21 pm    ͧ: ͺҧͤ

µÍ¹¹Ñé¹äÁèá¹èã¨àŤÃѺÇèÒãªéà´é¹äËÁ¾Òä»à´Ô¹àÅè¹ÁÕáµè¤¹·Ñ¡ÇèÒãªéà´é¹ËÃÍ(áµè¶éÒäÁèãªéÂѧ䧼Á¡çÃÑ¡¤ÃѺ)
_________________
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
¾èÍ»Øé¡»Ô¡@¹Ô¡¡Õé
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 26 May 2008
ͺ: 190
͹ͧ(Dog name): »Ø¡»Ô¡@¹Ô¡¡Õé

ͺͺ: Sun Jan 11, 2009 3:25 pm    ͧ: ͺҧͤ

*-*


29NqXj581876-01.jpg
 Description:
ÃÙ»¹Õé¾Ö§ÃѺà¤éÒà¢éÒÁÒÍÂÙè㹺éÒ¹¤ÃѺµÍ¹¹Ñé¹Âѧ¤Ô´ÍÂÙèàŨÐà´é¹äÁè˹èÒ
 Filesize:  31.69 KB
 Viewed:  6690 Time(s)

29NqXj581876-01.jpg.jpg
 Description:
ÃÙ»¹Õé¶èÒµ͹à¤éÒÍÒÂØ2à´×è͹¡ÇèÒæ¤ÃѺ
 Filesize:  58.22 KB
 Viewed:  6690 Time(s)

.jpgPhoto-0052.jpg
 Description:
áÅéÇ¡ç·Ôé§ÃÐÂÐä»ÂÒÇÁÒ¡äÁèä´é¶èÒÂÃÙ»à¡çºäÇéàÅÂáÅÐäÁèä´éÊѧࡵءÒÃà»ÅÕ¹á»Å§ã¹ÃèÒ§¡Ò¢ͧà¤éÒËѹÁÒ´ÙÍÕ¡·ÕèâÍéÅÙ¡¼Á¡ÓÅѧ¨Ðâµà»ç¹Ë¹ØèÁáÅéÇËÃ͹Ô
 Filesize:  81.61 KB
 Viewed:  6690 Time(s)

Photo-0052.jpgPhoto-0055.jpg
 Description:
¨Ò¡µÍ¹¹Ñé¹ÍØéÁÁ×Íà´ÕÂÇʺÒÂÁÒ¡æáµèµÍ¹¹ÕéµéͧÊͧÁ×ÍàŤÃѺ
 Filesize:  74.65 KB
 Viewed:  6690 Time(s)

Photo-0055.jpg23.jpg
 Description:
áÅйÕéÅÙ¡ªÒÂà¤éÒ¤ÃѺ( ¼Áª×èͪҺ٤ÃѺ½Ò¡à¹×èͽҡµÑÇ´éǤÃѺ)
 Filesize:  49.34 KB
 Viewed:  6690 Time(s)

23.jpg_________________
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
Romeo
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 28 Nov 2006
ͺ: 2135
͹ͧ(Dog name): Romeo & The Gang

ͺͺ: Sun Jan 11, 2009 4:10 pm    ͧ: ͺҧͤ

ËØ ËØ âÃÁÕè ÍغҴµÑé§áµèà´ç¡ Âѹ âµ 55555+

».Å. ÃÔªªÕèµÍ¹à´ç¡¹èÒÃÑ¡§èÐ ÂÔéÁËÇÒ¹ÁÒ¡ÁÒ Razz

_________________
^^ Romeo.. à»ç¹ÅÙ¡áÁÇàËÁÕÂÇ ÅÙ¡áÁÇàËÁÕèÂÇ ÅÙ¡áÁÇàËÁÕÂÇ^^
http://romeozaaaaaaaa.hi5.com

仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email MSN Messenger
Goldenboy
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 21 Dec 2006
ͺ: 194
͹ͧ(Dog name): ToTo

ͺͺ: Sun Jan 11, 2009 5:52 pm    ͧ: ͺҧͤ

Embarassed áÁç¡á¹µ¹èÒÃÑ¡ÁÒ¡¤ÃéÒºº...........¢ÍºÍ¡ Embarassed Embarassed
_________________
It likes a Monster but so lovely !!! My cute Golden Monster....
http://www.mylovegolden.net/board/viewtopic.php?t=14410
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ Yahoo Messenger
Goldenboy
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 21 Dec 2006
ͺ: 194
͹ͧ(Dog name): ToTo

ͺͺ: Sun Jan 11, 2009 5:54 pm    ͧ: ͺҧͤ

Embarassed ÃÔªªÕè¡ç¹èÒÃÑ¡............. Shocked
_________________
It likes a Monster but so lovely !!! My cute Golden Monster....
http://www.mylovegolden.net/board/viewtopic.php?t=14410
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ Yahoo Messenger
jicherry
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 04 Apr 2008
ͺ: 152
͹ͧ(Dog name): ÅÙ¡ªÔé¹

ͺͺ: Sun Jan 11, 2009 9:15 pm    ͧ: àÁ×èÍäËÃ袹¨ÐÂÒÇÊÑ¡·Õ ͺҧͤ

Áͧ¤¹Í×è¹µÒ»ÃÔº æ àËÁ×͹¡Ñ¹ÇèÒàÁ×èÍäËÃ袹¨ÐÂÒÇÊÕ¡·Õ
áÊ¡¡ÅÒ§ÁÒ¹Ò¹áÅéÇ µÍ¹¹Õé 1 »Õ ¡Ñº 8 à´×͹
Shocked ÍèÒ¹¡ÃзÙéáÅéÇ ªÑ¡¡Ñ§ÇÅÇèҨеéͧÃͶ֧ 4 »ÕäËÁ¤Ðà¹Õè Shocked
ÁͧµèÍä»...áµè¢¹µÃ§·éͧ¡éÍàÃÔèÁÂÒÇÊÅÇÂáÅéÇ..áµè..áÊ¡¡ÅÒ§à¹Õ褧ÍÕ¡¹Ò¹á¹èàÅ Crying or Very sad àÁ×èÍäËÃèªÔ鹨ÐËÅèÍÅÒ¡´Ô¹ÁÑè§à¹Õè ConfusedUntitled-1.jpg
 Description:
áÊ¡¡ÅÒ§!!!
 Filesize:  127.67 KB
 Viewed:  6650 Time(s)

Untitled-1.jpgDSC05010.JPG
 Description:
Áͧ˹éҵçËÅè͹êÒ
 Filesize:  89.76 KB
 Viewed:  6650 Time(s)

DSC05010.JPG


仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ
jenrakkhow
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 27 Mar 2008
ͺ: 772
͹ͧ(Dog name): ⴹѷ¢ÕéÍÔ¨©Ò&⤹ѹÊØ´áʺ

ͺͺ: Sun Jan 11, 2009 9:58 pm    ͧ: ÁÒ´Ùⴹѷ¡Ñ¹ºéÒ§¤èÐ ͺҧͤ

äÁèÃÙéÇèÒÍÑ»ÅѡɳìÁÒ¡¾ÍÃÖ¡»èÒÇÍÔæªèǧ¹Ñé¹äÁè¤èÍÂä´é¶èÒÂäÇé55


24072008107...jpg
 Description:
»ÃÐÁÒ³4-5à´×͹¤Ô´ÇèҹФÐ
 Filesize:  44.7 KB
 Viewed:  6644 Time(s)

24072008107...jpg11012009388.jpg
 Description:
áÅйÕè»Ñ¨¨ØºÑ¹¤èÐ11à´×͹
 Filesize:  47.99 KB
 Viewed:  6644 Time(s)

11012009388.jpg_________________
äÍⴹѷËÁÒ¢Õé¹ÍÔ¨©Ò
´×éÍ «¹ µÐ¡Ð áµè¡ç¹èÒÃÑ¡
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
waewkamol
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 17 May 2007
ͺ: 641
͹ͧ(Dog name): Alice

ͺͺ: Mon Jan 12, 2009 8:17 am    ͧ: ͺҧͤ

â´¹·Ñ¡á¤èÅÒºÒ´ÍÃìÂѧ´Õ Confused
ÍÅÔÊà¤ÂµÒÁáÁèä»àªèÒ˹ѧÊ×Í â´¹à´ç·ÕèÃéÒ¹·Ñ¡ÇèÒ "ËÅѧÍÒ¹ËÃ×ͤоÕè"
Twisted Evil à¤×ͧ¤èÒà¤×ͧ â´¹ËÒÇèÒà»é¹ labÂѧäÁèà¤×ͧà·èÒ¹ÕéàÅ Evil or Very Mad
µÍ¹¹Õ颹¡çÂѧäÁè¤èÍÂÂÒÇ áµè˹éҵҾʹÙà»ç¹â¡Åà´é¹ºéÒ§áÅéÇ
¨Ð à´é¹á¤ÃÐ à´é¹à·ÕÂÁ à´é¹labæ Âѧ䧡çÃÑ¡ÍÂÙè´ÕáËÅйРLaughingAlice02.JPG
 Description:
ÁÒÇѹáá¡ç´Ùà´é¹æ
 Filesize:  7.31 KB
 Viewed:  6618 Time(s)

Alice02.JPG15042007405.jpg
 Description:
˹éÒàÃÔèÁÂÒÇ
 Filesize:  35.93 KB
 Viewed:  6618 Time(s)

15042007405.jpg1612.jpg
 Description:
ªÑ¡à»ç¹lab
 Filesize:  18.76 KB
 Viewed:  6618 Time(s)

1612.jpgImage060.jpg
 Description:
à¤éÒäÁèãªèËÅѧÍÒ¹¹Ð
 Filesize:  29.35 KB
 Viewed:  6618 Time(s)

Image060.jpgDSCN5868.JPG
 Description:
ÅèÒÊØ´ ´Ùà»ç¹à´é¹(ºéÒ§)
 Filesize:  65.01 KB
 Viewed:  6618 Time(s)

DSCN5868.JPG_________________
Love me Love my Golden
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ ǹ MSN Messenger
poojujub
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 04 Jun 2007
ͺ: 106
͹ͧ(Dog name): bacon , gorrum

ͺͺ: Mon Jan 12, 2009 8:55 am    ͧ: ¡ÍÅÑÁ¡Ð຤͹ ÍÑ»ÅÑ¡É³ì µÅÍ´àŤÃѺ ͺҧͤ

´ÙÊÔ¤ÃéÒºººº ÍÑ»ÅѡɳìµÑé§áµèà´ç¡àÅÂ


1.jpg
 Description:
 Filesize:  144.94 KB
 Viewed:  6604 Time(s)

1.jpg


仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email
wmdreams
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 18 Jun 2007
ͺ: 190
͹ͧ(Dog name): Åا¡Ðà¾ÃÒ(ºÒ§á¡éÇ˹éÒÁÖ¹)ä¢è´ÒÇ(â¡Å´ìà´é¹Ë¹éÒ´éÒ¹)

ͺͺ: Mon Jan 12, 2009 12:16 pm    ͧ: ͺҧͤ

àÍÒ´éÇÂæ ªèǧÊÑ¡4à´×͹¹Õèà¨éÒä¢è´Ò¹èÒà¡ÅÕ´ÊØ´æà¡é§¡éÒ§¢ÒÂÒÇ
¢¹ËÅèÍÁáËÅÁImage014.jpg
 Description:
ªèǧ¢ÕéàËÅèÊØ´æ
 Filesize:  125.81 KB
 Viewed:  6560 Time(s)

Image014.jpgIMAGE_066.jpg
 Description:
ËÅèÍáÅéǤÃѺ
 Filesize:  20.97 KB
 Viewed:  6560 Time(s)

IMAGE_066.jpg_________________
à˹×èÍ¡Ѻà¨éÒ 2 µÑǹÕé¨ÃÔ§æàÅÂ..............
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email Yahoo Messenger MSN Messenger
mylovegolden
Administrator
Administrator


: 06 Jan 2005
ͺ: 4199
͹ͧ(Dog name): áͧ¨Õé & ຤͹

ͺͺ: Mon Jan 12, 2009 2:06 pm    ͧ: ͺҧͤ

ÁÑè§ ÁÑè§

´Ùáͧ¨ÕéµÍ¹ 4 à´×͹¡è͹-ËÅѧDSC07752_resize.JPG
 Description:
 Filesize:  280.86 KB
 Viewed:  6538 Time(s)

DSC07752_resize.JPG


仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email ǹ
mylovegolden
Administrator
Administrator


: 06 Jan 2005
ͺ: 4199
͹ͧ(Dog name): áͧ¨Õé & ຤͹

ͺͺ: Mon Jan 12, 2009 2:09 pm    ͧ: ͺҧͤ

áͧ¨ÕéµÍ¹âµà»ç¹ÊÒÇÊÇ ¡ÓÅѧàÍÒÐæ ÍÒÂØ 21 ¢Çº


Resize of DSC09547.JPG
 Description:
 Filesize:  46.77 KB
 Viewed:  6535 Time(s)

Resize of DSC09547.JPG
ش mylovegolden Mon Jan 12, 2009 2:12 pm, 1
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email ǹ
mylovegolden
Administrator
Administrator


: 06 Jan 2005
ͺ: 4199
͹ͧ(Dog name): áͧ¨Õé & ຤͹

ͺͺ: Mon Jan 12, 2009 2:11 pm    ͧ: ͺҧͤ

µÍ¹à»ç¹ÂÑÂá¡è ˹éÒ¢ÒÇ ÍÒÂØà»ç¹à¾Õ§µÑÇàÅ¢ ËØËØ


IMG_2975_resize.jpg
 Description:
 Filesize:  43.85 KB
 Viewed:  6534 Time(s)

IMG_2975_resize.jpg


仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email ǹ
SachieL3rd
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 20 Jun 2008
ͺ: 1081
͹ͧ(Dog name): ÎҨԤا¡ÐÅاáÂÅâÅ

ͺͺ: Mon Jan 19, 2009 11:50 am    ͧ: ͺҧͤ

ÎҨԵ͹¹Ñé¹â´¹ËÒÇèÒà»ç¹¢ÕéàÃ×͹´éÇÂà«ç§ÁÒ¡ÁÒÂ


2008_06260013.JPG
 Description:
2à´×͹¤ÃÖè§
 Filesize:  74.18 KB
 Viewed:  6354 Time(s)

2008_06260013.JPG2008_07100002.JPG
 Description:
 Filesize:  90.45 KB
 Viewed:  6354 Time(s)

2008_07100002.JPG2009_01100065.jpg
 Description:
9à´×͹
 Filesize:  95.56 KB
 Viewed:  6354 Time(s)

2009_01100065.jpg_________________
ÎҨԡѺ»Ô§»Í§à¡Ô´Çѹ·Õè 16 àÁ.Â. 2551


-'ñ'- ½Ñ¹´Õ¹éÒ»Ô§»Í§ÅÙ¡¾èÍ -'ñ'-
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ
§ӴѺͤͺҡ͹˹:   
Forum ١͡ سöͺ    Ǣ͹١͡ سö ͵ͺ    My Love Golden -> ÃÙ»¹èÒÃÑ¡æ (***»Ô´ºÍÃì´à¡èÒ¹ÕéáÅéÇ ãªéºÍÃì´ãËÁèµÒÁ»ÃСÒÈä´éàÅÂ***) Ѻ GMT + 7
˹ 1 ҡ 1

 
价:  
سöҧǢ
سöͺ
سö䢢ͤͧس
سöźͤͧس
سöŧṹ
You cannot attach files in this forum
You can download files in this forum

+Powered by phpBB 2.0.22 © 2001, 2002 phpBB Group||Style by yellow