My Love Golden My Love Golden
¤¹ÃÑ¡ ËÁÒ â¡Åà´é¹
 
 FAQFAQ   (Search)(Search)    Member ListMember List   User groupsUser groups 
 ǹ(Profile)ǹ(Profile)   к PM(Log in to check PM)к PM(Log in to check PM)   к(Log in)к(Log in) 

à¨éÒà´é¹·ì¢¹ËÅè¹+Ãèǧ¼Ô´»¡µÔ

 
Forum ١͡ سöͺ    Ǣ͹١͡ سö ͵ͺ    My Love Golden -> ¶ÒÁ-µÍº »Ñ­ËÒÊØ¢ÀÒ¾áÅСÒÃàÅÕ駴٠(***»Ô´ºÍÃì´à¡èÒ¹ÕéáÅéÇ ãªéºÍÃì´ãËÁèµÒÁ»ÃСÒÈä´éàÅÂ***)
ҹǢ͡͹˹(Previous) :: ҹǢͶѴ(Next)  
ͤ
noonok
ÊÁÒªÔ¡ãËÁè
ÊÁÒªÔ¡ãËÁè


: 29 Nov 2008
ͺ: 17
͹ͧ(Dog name): ¹éͧ¹éÓµÒÅ

ͺͺ: Sat May 02, 2009 3:35 pm    ͧ: à¨éÒà´é¹·ì¢¹ËÅè¹+Ãèǧ¼Ô´»¡µÔ ͺҧͤ

à¨éÒà´é¹·ì·ÕèºéÒ¹ÍÒÂØ 7 à´×͹ àÁ×èÍÇÒ¹¹Õé¹Ð àÁ×èÍÍÒ·ÔµÂì·ÕèáÅéÇÍÒº¹éÓãËé à»ÅÕè¹ÂÕèËéͧ͢áªÁ¾Ù´éÇ ÅоͼèÒ¹ä»ÊÑ¡ 3-4 ÇѹÃÙéÊÖ¡ÇèÒ¢¹¨ÐËÅè¹àÂÍСÇèÒ»¡µÔ äÁèËÅè¹à»é¹¡ÃШء äÁè·ÃÒºÇèÒà»ç¹à¾ÃÒÐá¾éáªÁ¾ÙÃÖà»ÅèÒ ËÒ¡à¨éÒà´é¹·ìà¡Ô´ÍÒ¡ÒÃá¾éáªÁ¾Ù¨ÐÁÕÍÐäÃãËéÊѧࡵءÇèÒ¢¹ÃèǧäËÁ ËÃ×ÍÇèÒ 7 à´×͹¹Õé¤×ÍÍÂÙè㹪èǧ¡ÓÅѧ¼ÅÑ´¢¹ËÃ×Íà»ÅèÒ áµèà·èÒ·ÕèËÒ¢éÍÁÙÅã¹àÇ纨лÃÐÁÒ³ ÍÒÂØ 1 ¢Çº¹Ð ¡çàÅ §§ ÇèÒà¡Ô´¨Ò¡ÊÒà˵ØÍÐäà áµèÍÒËÒáÒáԹ¡ç¡Ô¹µÒÁ»¡µÔ áÅéÇ¢ÍÊͺ¶ÒÁÍÕ¡¹Ô´ ÇèÒËÒ¡ÊعѢ©Õ´ÂÒàÂÍÐææÁռŵèÍ¢¹äËÁ à¾ÃÒÐà¨éÒà´é¹à¾Ôè§à»ç¹ä¢é ÅÐËÁÍ©Õ´ÂÒãËé´éÇ ÁѹÁÒ¾ÃéÍÁææ¡Ñ¹àÅ ÃÐËÇèÒ§ ÊÒà˵طÕè·ÓãË颹ËÅè¹àÂÍÐ à¾ÃÒÐ
1.¡ÒéմÂÒÃÑ¡ÉÒä¢é¢Í§ËÁÍ
2.¡ÒÃà»ÅÕè¹áªÁ¾Ù
3.¡ÒüÅÑ´¢¹µÒÁ»¡µÔ

ÍÕ¡¹Ô´ ÅÐà·èÒ·ÕèÊѧࡵØÁÒ ¨¹¶Ö§Çѹ¹Õé¡çÂѧËÅè¹àÂÍÐÍÂÙè µÑÇÅÕºææŧàÅ ¢¹äÁè¿ÙàËÁ×͹»¡µÔàÅÂÍФÐ

¡çàŧ§ ÇèÒà¾ÃÒÐ ÊÒà˵ØÍÐäÃ

_________________
~~¹éÓµÒÅ~~ÃÑ¡¹Ðà¨éÒµÑÇ´×éÍ.......
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email
ð^ÁëÒ¡Ò»ëͧ^ð
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 06 Oct 2008
ͺ: 405
͹ͧ(Dog name): ~ à ª ¿ ÇÕè ¤ Ãê Ò º ¾é Á

ͺͺ: Sat May 02, 2009 5:53 pm    ͧ: ͺҧͤ

7à´×͹ ªèǧ¼ÅÑ´¢¹ä§¤ÃѺ Wink
_________________
Ruamkatanyu Foundation SaiMai 1st

仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
SachieL3rd
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 20 Jun 2008
ͺ: 1081
͹ͧ(Dog name): ÎҨԤا¡ÐÅاáÂÅâÅ

ͺͺ: Sat May 02, 2009 7:52 pm    ͧ: ͺҧͤ

á¾éáªÁ¾Ù¨ÐÁÕÍÒ¡ÒäѹáÅéÇÁռ׹ᴧ´éǤÃѺ
_________________
ÎҨԡѺ»Ô§»Í§à¡Ô´Çѹ·Õè 16 àÁ.Â. 2551


-'ñ'- ½Ñ¹´Õ¹éÒ»Ô§»Í§ÅÙ¡¾èÍ -'ñ'-
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ
BokPam
Administrator
Administrator


: 06 Jan 2005
ͺ: 1238
͹ͧ(Dog name): áÁç¡à¹µ & â´à¹è

ͺͺ: Sat May 02, 2009 9:44 pm    ͧ: ͺҧͤ

¨ÃÔ§æ àÃ×èͧ¼ÅÑ´¢¹¹ÕèàÍÒá¹èàÍҹ͹äÁèä´é ºÒ§µÑǼÅÑ´ªéÒ¼ÅÑ´àÃçÇäÁèàËÁ×͹¡Ñ¹ ºÒ§·Õ¡ç¢Ö鹡ѺÍÒ¡ÒÈ áµèÇèÒàÇÅÒ¼ÅÑ´¢¹ËÃ×ÍàÇÅÒ·Õ袹ÁѹÃèǧµÒÁ»¡µÔ¢Í§â¡Åà´é¹à¹Õè Áѹ¡ç¨ÐÃèǧẺ·ÕèäÁèä´é·ÓãËéµÑÇÁѹàͧ´ÙáËÇè§à»ç¹¡ÃШءæ ÍÐäà ¤×ÍàÇÅÒàÃÒ´ÙáÅéǵÑÇÁѹ¡çÂѧ¢¹àÂÍеÒÁ»¡µÔ áµèäÁèÃÙé·ÓäÁ¡ÇÒ´ºéÒ¹áÅéÇä´é¢¹à»ç¹¡Í§æ ·Ø¡Çѹ

áµè¶éÒÁѹÁÕÍÒ¡ÒÃá¾éÍÐäÃÊÑ¡ÍÂèÒ§·Õè·ÓãË颹Ãèǧ Áѹ¡ç¨ÐÃèǧẺ¼Ô´»¡µÔàÅ ºÒ§·ÕÃèǧ¨¹ËÃÍÁáËÃÁ áÅÐÁÑ¡ÁÕÍÒ¡Ò÷ҧ¼ÔÇ˹ѧÍ×è¹æ ´éÇÂÍÂèÒ§·ÕèÍ鹺͡áËÅÐ

¶éÒÁѹá¾é ¡çÍÂèÒãªéáªÁ¾ÙÂÕèËé͹Õé¤èÐ

_________________
ËÁÒÍÐäÃäÁèÃÙéÁÕËÅÒª×èÍ
Magnet = áÁç¡áÁç¡, ÊÔ§âµ, µÙºËÁÙº
Donae = à¹à¹è, à¹è¨Ñ§, à¹à¹, ÅÓäÂ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email
noonok
ÊÁÒªÔ¡ãËÁè
ÊÁÒªÔ¡ãËÁè


: 29 Nov 2008
ͺ: 17
͹ͧ(Dog name): ¹éͧ¹éÓµÒÅ

ͺͺ: Sun May 03, 2009 10:31 am    ͧ: ͺҧͤ

¢Íº¤Ø³·ÕèãËé¤Óá¹Ð¹Ó¨éÒ
_________________
~~¹éÓµÒÅ~~ÃÑ¡¹Ðà¨éÒµÑÇ´×éÍ.......
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email
Sherosamurai
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 18 Jan 2009
ͺ: 641
͹ͧ(Dog name): Kevla-िÅèÒ

ͺͺ: Mon May 04, 2009 10:10 am    ͧ: ͺҧͤ

िÅèÒ 6 à´×͹¡ÇèÒæ¡ç¼ÅÑ´¢¹áÅéǤèÐ
Very Happy Very Happy

_________________
http://Sherosamurai.hi5.com <-- (ÁèÒÁÕêिÅèÒ¤ÃéÒº)
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ
nampuengka
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 12 Jul 2008
ͺ: 285
͹ͧ(Dog name): T.J.

ͺͺ: Mon May 04, 2009 4:40 pm    ͧ: ͺҧͤ

ªèǧ¹Õé·Õਡ碹Ãèǧ¾ÔàÈÉÍÕ¡áÅéǤèÐ ¹Í¹µÃ§ä˹ ¾ÍÅØ¡¢Öé¹ âÍéâÎ ¢¹à¾Õº
áÅéÇáÁè¡ç¨Ð¤Ñ´¨ÁÙ¡àÇÅÒ¡Í´ÃÑ´¿Ñ´àËÇÕ觡ÇèÒªèǧÃèǧ»¡µÔ Smile

_________________

Âѧ䧡çÃÑ¡ ÃÑ¡à¸Íä´éÂÔ¹äÁê
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ
BARBIE_69
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 26 Feb 2009
ͺ: 286
͹ͧ(Dog name): â¡à´é§ ( Go à´é§ )

ͺͺ: Mon May 04, 2009 7:12 pm    ͧ: ͺҧͤ

ºéÒ¹¹ÕéàËç¹à»ç¹àÃ×èͧ¸ÃÃÁªÒµÔ ¡ÇÒ´¢¹à¡çºãÊè¶Ø§ãºãË­è ÊÐÊÁ«Ð§Ñé¹
_________________
¼Áª×èÍ ~ Go à´é§ ~

áµè áÁè àÃÕ¡ ... Go ´×éÍ ... ><'
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email
§ӴѺͤͺҡ͹˹:   
Forum ١͡ سöͺ    Ǣ͹١͡ سö ͵ͺ    My Love Golden -> ¶ÒÁ-µÍº »Ñ­ËÒÊØ¢ÀÒ¾áÅСÒÃàÅÕ駴٠(***»Ô´ºÍÃì´à¡èÒ¹ÕéáÅéÇ ãªéºÍÃì´ãËÁèµÒÁ»ÃСÒÈä´éàÅÂ***) Ѻ GMT + 7
˹ 1 ҡ 1

 
价:  
سöҧǢ
سöͺ
سö䢢ͤͧس
سöźͤͧس
سöŧṹ
You cannot attach files in this forum
You can download files in this forum

+Powered by phpBB 2.0.22 © 2001, 2002 phpBB Group||Style by yellow