My Love Golden My Love Golden
¤¹ÃÑ¡ ËÁÒ â¡Åà´é¹
 
 FAQFAQ   (Search)(Search)    Member ListMember List   User groupsUser groups 
 ǹ(Profile)ǹ(Profile)   к PM(Log in to check PM)к PM(Log in to check PM)   к(Log in)к(Log in) 

ä»ÇèÒ¹éӡѹ·ÕèÍèÒ§à¡çº¹éÓºÒ§¾ÃÐ

 
Forum ١͡ سöͺ    Ǣ͹١͡ سö ͵ͺ    My Love Golden -> ÃÙ»¹èÒÃÑ¡æ (***»Ô´ºÍÃì´à¡èÒ¹ÕéáÅéÇ ãªéºÍÃì´ãËÁèµÒÁ»ÃСÒÈä´éàÅÂ***)
ҹǢ͡͹˹(Previous) :: ҹǢͶѴ(Next)  
ͤ
Premier
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 04 Sep 2008
ͺ: 278
͹ͧ(Dog name): Premier

ͺͺ: Sun May 03, 2009 10:28 pm    ͧ: ä»ÇèÒ¹éӡѹ·ÕèÍèÒ§à¡çº¹éÓºÒ§¾ÃÐ ͺҧͤ

Razz Çѹ¹Õéà´é¹·ìªÅºØÃÕáÅС·Á.ºÒ§Êèǹä´éÁÕâÍ¡ÒÊä»àÅè¹¹éÓ·ÕèÍèÒ§à¡çº¹éÓ
ºÒ§¾ÃСѹ¤èÐ ¡éÍÁÕºéÒ¹Ãͤ¡Õé¡ÐÍÍÊ¡éÒÃì ºéÒ¹¾ÃÕàÁÕÂÃì(»èǹÁÒ¡ææ)
ºéÒ¹áÂÁâÃÅÅì¡Ð¤Ø¡¡Õé ºéÒ¹¡Ø¹àªÕ§¡Ðá¡éÇ ºéÒ¹â¡à´é§ ºéÒ¹âµâµé
ºéÒ¹¹éÓËÇéÒ ºéÒ¹«ÙªÔ áÅéÇ¡éÍä»à¨Í¹éͧÊÔ§âµË¹éÒµÒàËÁ×͹˹ØèÁà¡ÒËÅÕ
àÅÂä´éÁÒÃèÇÁ¡êǹàÅè¹¹éÓ´éÇ¡ѹ áµèÇèÒ¾ÃÕàÁÕÂÃìà¡àÃÁÒ¡ææàÅÂ
仡Ѵ¡Ðà¤éÒá·º·Ø¡µÑÇàÅ àªè¹Ãͤ¡Õé ¹éͧ¡Ø¹àªÕ§ ¹éÓËÇéÒ
áÅзÕèÃéÒÂÊØ´¡éÍ仡Ѵ¡Ð¹éͧâµâµé´éÇ ¾ÕèàÅÕ駾ÃÕàÁÕÂÃì¡éÍàÅÂ
ä´éá¼Å仫Ð1á¼Å ¡éÍàŵéͧ¨Ñº¾ÃÕàÁÕÂÃìá¡ä»àÅè¹¹éÓµÑÇà´ÕÂÇ
áÅéÇ¡éÍ仹Ñ觨ëÍÂÍÂÙèµÑÇà´ÕÂǺ¹Ã¶¡ÃкРÊèǹ¹éͧà´é¹·ìµÑÇÍ×è¹ææà¤éÒ¡éÍ
àÅè¹¹éÓ´éÇ¡ѹÍÂèҧ˹ء˹ҹ àÎéÍ µéͧ¢Íâ·É¾è͵éÁáÅÐáÁè»ÅÒ´éǹФÐ
áÅеéͧ¢Íâ·É¤Ø³¾è͹éͧâµâµé´éǹФзÕè¾ÃÕàÁÕÂÃìà¡àÃÊØ´ææ
ʧ¡ÐÊѨÐàÅÕ駹ҾÃÕàÁÕÂÃìµÒÁã¨ÁÒ¡ä»Ë¹èÍÂ
áµèÇèÒ¤ÃÒÇ˹éÒ¶éÒÁÕâÍ¡ÒÊ¡éͨоÒä»ÍÕ¡¹Ð¤Ð
¢Íº¤Ø³·Ø¡ææºéÒ¹àŹФÐÊÓËÃѺÇѹ¹Õé ʹءÁÒ¡ææ¤èÐ :winkDSC02359.jpgre.jpg
 Description:
·Õè¨Ø´¹Ñ´¾º¤ÃѺ
 Filesize:  109.73 KB
 Viewed:  16264 Time(s)

DSC02359.jpgre.jpgDSC02361.jpgre.jpg
 Description:
¤Ø¡¡Õé·ÓäÃÍèÐ
 Filesize:  104.29 KB
 Viewed:  16264 Time(s)

DSC02361.jpgre.jpgDSC02362.jpgre.jpg
 Description:
¡Ø¹àªÕ§¹é͹èÒÃѡ˹ØèÁÈÃÕÃÒªÒ
 Filesize:  118.19 KB
 Viewed:  16264 Time(s)

DSC02362.jpgre.jpgDSC02363.jpgre.jpg
 Description:
ÍÍÊ¡ÒÃì¡ÑºÃͤ¡Õé
 Filesize:  88.65 KB
 Viewed:  16262 Time(s)

DSC02363.jpgre.jpgDSC02369.jpgre.jpg
 Description:
¹éÓ¡ÃШÒÂáµèÅÙ¡ã¤ÃÁèÒÂÃÙé
 Filesize:  73.23 KB
 Viewed:  16262 Time(s)

DSC02369.jpgre.jpgDSC02376.jpgre.jpg
 Description:
¹éͧá¡éÇÊÒÇÊÇ¡ÐáÁè¼Öé§
 Filesize:  98.68 KB
 Viewed:  16262 Time(s)

DSC02376.jpgre.jpgDSC02378.jpgre.jpg
 Description:
â¡à´é§
 Filesize:  84.28 KB
 Viewed:  16262 Time(s)

DSC02378.jpgre.jpgDSC02383.jpgre.jpg
 Description:
¹èÒÃÑ¡ÁÒ¡ææàÅÂ
 Filesize:  84.7 KB
 Viewed:  16262 Time(s)

DSC02383.jpgre.jpgDSC02384.jpgre.jpg
 Description:
ÊÔ§âµÇèÒ·Õèà´ÍÐʵÒÃì5
 Filesize:  101.47 KB
 Viewed:  16262 Time(s)

DSC02384.jpgre.jpgDSC02390.jpgre.jpg
 Description:
¾ÃÕàÁÕÂÃìàÅè¹¹éÓµÑÇà´ÕÂÇ
 Filesize:  75.16 KB
 Viewed:  16262 Time(s)

DSC02390.jpgre.jpgDSC02393.jpgre.jpg
 Description:
¹éÓËÇéÒ¡é͹èÒÃÑ¡
 Filesize:  92.63 KB
 Viewed:  16262 Time(s)

DSC02393.jpgre.jpgDSC02402.jpgre.jpg
 Description:
àÅè¹¹éÓ´éÇ¡ѹ˹ء˹ҹ
 Filesize:  73.21 KB
 Viewed:  16262 Time(s)

DSC02402.jpgre.jpgDSC02403.jpgre.jpg
 Description:
àÅè¹¹éӡѹ
 Filesize:  76.66 KB
 Viewed:  16262 Time(s)

DSC02403.jpgre.jpgDSC02422.jpgre.jpg
 Description:
¹éͧ«ÙªÔ
 Filesize:  78.68 KB
 Viewed:  16262 Time(s)

DSC02422.jpgre.jpgDSC02437.jpgre.jpg
 Description:
¹éÓËÇéÒ¡ÅѺºéÒ¹¡è͹¤ÃѺ
 Filesize:  59.45 KB
 Viewed:  16260 Time(s)

DSC02437.jpgre.jpg_________________
¾ÃÕàÁÕÂÃì˹ØèÁàÁ×ͧªÅ µÑÇ»èǹ»ÃШӺéÒ¹áÅлÃШӫÍÂ
http://totochung.hi5.com


ش Premier Sun May 03, 2009 11:50 pm, 1
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email MSN Messenger
Premier
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 04 Sep 2008
ͺ: 278
͹ͧ(Dog name): Premier

ͺͺ: Sun May 03, 2009 11:49 pm    ͧ: ͺҧͤ

Rolling Eyes ¢ÍµèÍÍÕ¡¹Ô´¹Ö§¹Ð Laughing


DSC02394.jpgre.jpg
 Description:
áÂÁâ¡Åà´é¹·ìÂÑ¡Éì¤ÃѺ¼Á
 Filesize:  101.53 KB
 Viewed:  16249 Time(s)

DSC02394.jpgre.jpgDSC02432.jpgre.jpg
 Description:
áÂÁ
 Filesize:  105.92 KB
 Viewed:  16249 Time(s)

DSC02432.jpgre.jpgDSC02413.jpgre.jpg
 Description:
â¡à´é§¾Ñ¡à˹×èÍÂ
 Filesize:  107.63 KB
 Viewed:  16249 Time(s)

DSC02413.jpgre.jpgDSC02409.jpgre.jpg
 Description:
âµâµé¹ÒÂà·èËìÁÒ¡ÁÕ»éÒ´éÇÂ
 Filesize:  75.84 KB
 Viewed:  16249 Time(s)

DSC02409.jpgre.jpgDSC02436.jpgre.jpg
 Description:
¾ÃÕàÁÕÂÃì¶Ù¡¡Ñ¡ºÃÔàdz
 Filesize:  76.89 KB
 Viewed:  16249 Time(s)

DSC02436.jpgre.jpgDSC02421.jpgre.jpg
 Description:
áÂÁÍÕ¡ÃÙ»¹Ö§
 Filesize:  80.84 KB
 Viewed:  16249 Time(s)

DSC02421.jpgre.jpgDSC02434.jpgre.jpg
 Description:
ÍÍÊ¡ÒÃìãªè»èÐà¹ÕèÂ
 Filesize:  93.63 KB
 Viewed:  16246 Time(s)

DSC02434.jpgre.jpg_________________
¾ÃÕàÁÕÂÃì˹ØèÁàÁ×ͧªÅ µÑÇ»èǹ»ÃШӺéÒ¹áÅлÃШӫÍÂ
http://totochung.hi5.com
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email MSN Messenger
gong
ÊÁÒªÔ¡»ÃШÓ
ÊÁÒªÔ¡»ÃШÓ


: 15 Sep 2007
ͺ: 72
͹ͧ(Dog name): ¹éͧäÁâÅ

ͺͺ: Mon May 04, 2009 12:20 am    ͧ: ͺҧͤ

·èҷҧʹءÁÒ¡àŹÐà¹ÕèÂ
à´ç¡æ¹èÒÃÑ¡·Ø¡µÑÇàÅÂ
ÇèÒáµè¹éͧà´é¹´ÓÍèФèÐ ª×èÍÍÐäÃàÍèµÑÇãË­è¨Ñ§àÅÂ

_________________
¹éͧäÁâÅäÁèÍÂÙèáÅéÇ...àÈÃéÒ㨠... ÁÐÁÕ¹éͧËÁÒ¢éÒ§¡ÒÂÍÕ¡áÅéÇ Î×Í Î×Í+.+
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ
NaNo
Administrator
Administrator


: 02 Sep 2005
ͺ: 2678
͹ͧ(Dog name): Richie Rich & Tammie

ͺͺ: Mon May 04, 2009 12:31 am    ͧ: ͺҧͤ

áͺÁÒ´Ùà´é¹àÁ×ͧªÅä»à·ÕèÂǡѹ
¾ÃÕàÁÕÂÃìà»ç¹à´ç¡à¡àÃàËÃÍ äÇéªèÇÂÁÒʺ MM ·Õ¹Ð ÎèÒæ

_________________
ÃÔªªÕèäÁèãªèËÁҹРã¤ÃºÍ¡ÇèÒËÁÒ ÍÔÍÔ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
weerasak T.
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 13 Jun 2008
ͺ: 354
͹ͧ(Dog name): N" MoMMaM

ͺͺ: Mon May 04, 2009 7:50 am    ͧ: ͺҧͤ

à·ÕèÂǡѹʹ١ææʹء
äÁèªÇ¹ÁÍÁáÁÁºéÒ§àŹÐ
äÇé¤ÃÒÇ˹éҺ͡¡Ñ¹´éǹÐ

_________________

http://Mom0001.hi5.com
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email
beekojumps
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 04 Jul 2008
ͺ: 1036
͹ͧ(Dog name): Áѹ¹Õè(¤Ø³¹ÒÂäÎà»ÍÃì)

ͺͺ: Mon May 04, 2009 8:20 am    ͧ: ͺҧͤ

¹éͧáÂÁ ÍÕ¡áÅéÇ

¾ÕèÁѹ¹Õè¤Ô´¶Ö§ ÁÒËÒ˹èÍÂÊÔ ÍÔÍÔ Surprised

_________________
"Áѹ¹Õè" ¹èÒÃÑ¡ ¤Ö¡¤Ñ¡ àÇÅÒà¨Íà¾×è͹
¹ÙëäÁè¼Ô´ ¹ÙëäÁèà¤Â·Ó¼Ô´ áÁèÍÂèÒÇèÒ¹Ùë¹Ð


仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email ǹ
moozaa
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 11 Nov 2008
ͺ: 373
͹ͧ(Dog name): ËÁÇÂàÅç¡

ͺͺ: Mon May 04, 2009 8:46 am    ͧ: ͺҧͤ

¹èÒ˹ء¨Ñ§à Very Happy Very Happy Very Happy áµèÅеÑǹèÒÃÑ¡·Ñ駹éÒ¹àÂÂ
_________________
ËÁÇÂàÅç¡à´ç¡«èÒ ·ÍÊѺ »êÒ ¾Ñ§ËÁ´áÅéÇÅÙ¡ à´èÇÁÔê¨Ð´Ø˹ÙàÍÒ¹éÒ http://moozaa-16.hi5.com

仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
jarkjarkjark
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 19 Sep 2006
ͺ: 1322
͹ͧ(Dog name): MoMMaM

ͺͺ: Mon May 04, 2009 10:04 am    ͧ: ͺҧͤ

WoW.. ¹éÓ¡ÃШÒ !
_________________
A MoMMaM ËÁÒÁÖ¹Êì
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
¹Ñ¹Ò
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 07 Mar 2009
ͺ: 171
͹ͧ(Dog name): ÅѤ¡Õé(Lucky)

ͺͺ: Mon May 04, 2009 12:26 pm    ͧ: ͺҧͤ

¾ÕèáÂÁ¢ÇÑ­ã¨ÅѤ¡ÕéÁÒáÇéÇ
_________________
¤ÇÒÁÃÑ¡¢Í§©Ñ¹ÍÂÙè·Õèà¸Í(µÑè§áµèÇѹáá·Õèà¨Í)
¹éͧÅѤ¡Õé à¡Ô´Çѹ·Õè26/Á.¤/52
¾ÕèÅÔÅÅÕè à¡Ô´Çѹ·Õè25/¸.¤/48
Åاâ¨ÍÕé à¡Ô´Çѹ·Õè20/¾.Â/43
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ
sapuknic
ÊÁÒªÔ¡ãËÁè
ÊÁÒªÔ¡ãËÁè


: 28 Apr 2009
ͺ: 5
͹ͧ(Dog name): Copter + Fatboy

ͺͺ: Mon May 04, 2009 12:45 pm    ͧ: ͺҧͤ

¹èÒÃÑ¡¡Ñ¹·Ñ駹Ñé¹àÅ àÅè¹¹éӡѹʹءä»àÅÂ...ÍÔ¨©Ò¨Ñ§

µÍ¹ááÇèÒÍÂÒ¡¨Ðä»ÃèÇÁá¨Á´éÇÂ
à¾ÃÒдéǤÇÒÁà»ç¹ÊÁÒªÔ¡ãËÁè ÍÂÒ¡ä»·Ó¤ÇÒÁÃÙé¨Ñ¡¡Ñº¾Õè æ ¹éͧ æ áÅÐà¾×è͹ æ áµèÇѹ¹Ñé¹ÇèÒ§ÍÂÙ褹à´ÕÂÇ äÁèÁÕã¤Ãä»à»ç¹à¾×è͹´éÇÂ
¨Ð令¹à´ÕÂÇáµèµéͧ¤Í´ÙáÅËÁÒÂÑ¡Éì 2 µÑÇ¡ç¡ÅÑǨÐäÁèäËÇ
¡ÅÑÇÇèÒ¨Ð仡ǹ¾Õè æ ¹éͧ æ ¤¹Í×è¹ÍФÐ
(Fat boy ¹ÕèäÁèà·èÒäËÃè áµè¶éÒà»ç¹ copter ¹ÕèàËç¹¹éͧËÁÒ´éÇ¡ѹäÁèä´é ¨Ðà¢éÒä»àÅè¹´éÇÂÍÂèÒ§à´ÕÂÇàÅ ÅӾѧ¶éÒàÅè¹´éÇ¡ѹä´é¡çäÁèà·èÒäËÃè áµè¶éҴѹà¡àâÖé¹ÁÒ¹ÕèÊÔ àÎéÍ....)
ÍÔ¨©Ò¨Ñ§.....
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ
wan250
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 26 Nov 2006
ͺ: 693
͹ͧ(Dog name): âÁ¨Ô¡Ðâ¨ÍÕé

ͺͺ: Mon May 04, 2009 2:32 pm    ͧ: âÁ¨Ô â¨ÍÕé ͺҧͤ

仡ѹËÅÒ¤Ãͺ¤ÃÑÇàÅ àÅè¹¹éӡѹʹءʹҹàªÕÂÇ ¹éͧáÂÁâµàÃçǨѧàÅÂ
_________________
¹ÙèâÁ¨Ô¡Ðâ¨ÍÕé
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email MSN Messenger
ToaLek
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 22 Jan 2009
ͺ: 162
͹ͧ(Dog name): snowman

ͺͺ: Mon May 04, 2009 3:42 pm    ͧ: ͺҧͤ

¹èÒʹء¨Ñ§àÅ .......... Laughing
_________________
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email ǹ
BARBIE_69
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 26 Feb 2009
ͺ: 286
͹ͧ(Dog name): â¡à´é§ ( Go à´é§ )

ͺͺ: Mon May 04, 2009 5:55 pm    ͧ: ͺҧͤ

§Ò¹¹Õéà»ç¹§Ò¹áá·Õè¾Òâ¡à´é§ä»à¨Íà¾×è͹æ¤èÐ ¹èÒÍÒÂÁÒ¡àÅ µÒÁ¨Õº¡Ø¹àªÕ§äÁèʹ㨾èÍáÁèàÅ ÇèÒ¹éÓà»ç¹¤ÃÑé§ááà¾ÃÒСعàªÕ§àŹÐà¹Õè §Ò¹¹Õéµéͧ¢Íâ·É¤Ø§¾ÒͤاáÁè¹éͧ¡Ø¹àªÕ§´éǹФР»èǹÁÒ¡æ äÇéà¨Í¡Ñ¹ÍÕ¡¹Ð¤Ð ¡ÅѺºéÒ¹ÁÒ¡çÁÒ¡Ô¹à¤é¡¡Ñ¹µèÍ â¡à´é§¤§µ×è¹àµé¹ÁÒ¡¹Í¹ÅÐàÁÍ´éÇ ʧÊѨÐÅÐàÁͶ֧¡Ø¹àªÕ§ ÍÔÍÔÍÔ
_________________
¼Áª×èÍ ~ Go à´é§ ~

áµè áÁè àÃÕ¡ ... Go ´×éÍ ... ><'
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email
BARBIE_69
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 26 Feb 2009
ͺ: 286
͹ͧ(Dog name): â¡à´é§ ( Go à´é§ )

ͺͺ: Mon May 04, 2009 6:26 pm    ͧ: ͺҧͤ

ÍÂÒ¡¨ÐºÍ¡ÇèÒ ä¢è¾ÐâÅéÍÃèÍÂÁÒ¡ »ØéÁä´éä¢è¾ÐâÅé¡ÅѺºéÒ¹ÁÒÍÕ¡3㺠¡Ô¹¤¹à´ÕÂÇËÁ´àÅ ¡Ô¹·ÕèºÒ§¾ÃÐÍÕ¡3㺠¡ÅѺÁÒ¡Ô¹à¤é¡¡Ðâ¡à´é§ÍÕ¡ §Ò¹¹Õé·Ñé§Ê¹Ø¡·Ñé§ÍÃèÍ äÇéàÃÒà¨Í¡Ñ¹ÍÕ¡¹Ð¤Ð ¤ÃÒÇ˹éÒ¨ÐàµÃÕÂÁàµÒ»Ôé§Âèҧ仫ÐàÅÂ
_________________
¼Áª×èÍ ~ Go à´é§ ~

áµè áÁè àÃÕ¡ ... Go ´×éÍ ... ><'
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email
Goldenboy
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 21 Dec 2006
ͺ: 194
͹ͧ(Dog name): ToTo

ͺͺ: Mon May 04, 2009 6:28 pm    ͧ: ͺҧͤ

ʹء¨ÃÔ§æ¤Ñº.. âµâµé¡ÅѺºéÒ¹ËÅѺµÑé§áµèËÑǤèÓàÅÂ
áµèµÍ¹µÕËéҴѹµ×è¹ÁÒ»ÅØ¡¤Ø§¾èÍãËé¾ÒÍÍ¡»ÒÂÍ֫йÕè Rolling Eyes

¤ÃÒÇ˹éÒ.. ¢Íá¡éÁ×Í àÎèÍá¡éµÑÇ ¡Ð¾ÕèáÂÁâÅ ¹Ð¤ÃêÒº Embarassed

_________________
It likes a Monster but so lovely !!! My cute Golden Monster....
http://www.mylovegolden.net/board/viewtopic.php?t=14410
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ Yahoo Messenger
sushigirl
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 15 Feb 2009
ͺ: 178
͹ͧ(Dog name): sushi

ͺͺ: Mon May 04, 2009 6:43 pm    ͧ: ͺҧͤ

ʹءÁÒ¡ æ àŤèÐ «ÙªÔ´Õê´êÒãË­èàÅ 价ѡ·Ò¡Ѻ¾Õè æ ãË­èàÅÂ
»Å.¾ÕèáÂÁâÃÅìµÑÇËÂèÒÂÁÒ¡ ¢¹¿Ù¹èÒ¡Í´ÁÒ¡ æ

_________________
«ÙªÔ à´ç¡Ê¡êͪÅÏ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ
BARBIE_69
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 26 Feb 2009
ͺ: 286
͹ͧ(Dog name): â¡à´é§ ( Go à´é§ )

ͺͺ: Mon May 04, 2009 7:16 pm    ͧ: ͺҧͤ

àÊÕ´Ò¨ѧäÁèä´éà¨Í«ÙªÔàÅ àËç¹ÇèÒ¡ÅѺºéҹ仡è͹ â¡à´é§àÅè¹Íաǧ¹Ö§¤èÐäÁèä´éàÅ蹡Ðà¾×è͹æàÅ ÁÑÇáµèµÒÁ¨Õº¡Ø¹àªÕ§ (âµâµé »éÒª×è͹ÒÂà·èËìÁÒ¡) ¨ÐàÅÕ¹ẺÅèйÐ
_________________
¼Áª×èÍ ~ Go à´é§ ~

áµè áÁè àÃÕ¡ ... Go ´×éÍ ... ><'
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email
¾èÍ»Øé¡»Ô¡@¹Ô¡¡Õé
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 26 May 2008
ͺ: 190
͹ͧ(Dog name): »Ø¡»Ô¡@¹Ô¡¡Õé

ͺͺ: Mon May 04, 2009 7:21 pm    ͧ: ͺҧͤ

ʹء¡Ñ¹ãË­èàŹФÃѺ ˹éÒÍÔ©Ò¨ÃÔ§ææ ( áÅéÇà´é¹ÊÕ´Óª×èÍÍÐääÃѺ ˹éÒÃÑ¡´Õ¤ÃѺäÁèàËç¹à¤éÒŧàÅè¹¹éÓ´éÇÂàÅ ¤ÃѺ )
_________________
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
MooNoizz
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 17 Oct 2008
ͺ: 648
͹ͧ(Dog name): àµéÒËÙé

ͺͺ: Mon May 04, 2009 8:16 pm    ͧ: ͺҧͤ

áÂÁâÃŵÑÇâµÁÒ¡
_________________
àµéÒËÙé·ÓäÁ«¹ÍÂèÒ§¹Õé¹ÐÅÙ¡ (áÁèºè¹¹êÐ)
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
¨ÍÁÁÒÂÒ_20002
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 03 May 2007
ͺ: 1565
͹ͧ(Dog name): ¹éÓµÒÅ ¡Ð ºÑ´´Õé

ͺͺ: Mon May 04, 2009 9:33 pm    ͧ: ͺҧͤ

´Õ¾Õèâµ , à¨êËÇÒ¹, ¹éͧ»ÅÒ à·ÕèÂǡѹ˹ء˹ҹàŹÐ

5555+.......................à¾×è͹éͧ¹Ø觻Ðà¹ÕéÂÐ

_________________
...**»Å..**¨ÍÁÁÒÂÒ...ΡËŧ(¾­ÒÁѧ¡ÃáËè§á´¹ãµé)àÁ×è;­ÒÁѧ¡Ã¡ÅÒÂà»ç¹àÊ×ÍÊÔé¹ÅÒÂäÃéà¢ÕéÂÇàÅçº..Ëǹ¤×¹ÁÒµÒÂÃѧ....¡Ñº¤¹à´ÔÁ·ÕèÂѧÃÑ¡ÍÂÙèÁÒ¡ÁÒÂäÁèÇèÒàÇÅҨмèÒ¹¹Ò¹á¤èä˹¡çµÒÁáÅШÐäÁèä»ä˹ÍÕ¡áÅéÇÊÑ­­Ò...»ÍÂ..ÅÙ¡ËÁÒµÑǹéÍ¢ͧá¨ç¤....
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
§ӴѺͤͺҡ͹˹:   
Forum ١͡ سöͺ    Ǣ͹١͡ سö ͵ͺ    My Love Golden -> ÃÙ»¹èÒÃÑ¡æ (***»Ô´ºÍÃì´à¡èÒ¹ÕéáÅéÇ ãªéºÍÃì´ãËÁèµÒÁ»ÃСÒÈä´éàÅÂ***) Ѻ GMT + 7
˹ 1 ҡ 1

 
价:  
سöҧǢ
سöͺ
سö䢢ͤͧس
سöźͤͧس
سöŧṹ
You cannot attach files in this forum
You can download files in this forum

+Powered by phpBB 2.0.22 © 2001, 2002 phpBB Group||Style by yellow