My Love Golden My Love Golden
¤¹ÃÑ¡ ËÁÒ â¡Åà´é¹
 
 FAQFAQ   (Search)(Search)    Member ListMember List   User groupsUser groups 
 ǹ(Profile)ǹ(Profile)   к PM(Log in to check PM)к PM(Log in to check PM)   к(Log in)к(Log in) 

¡ÒÃÃÑ¡ÉÒÍÒ¡ÒâÒËÅѧ¢Í§ä¢èà¨ÕÂǤÃѺ

 
Forum ١͡ سöͺ    Ǣ͹١͡ سö ͵ͺ    My Love Golden -> ¶ÒÁ-µÍº »Ñ­ËÒÊØ¢ÀÒ¾áÅСÒÃàÅÕ駴٠(***»Ô´ºÍÃì´à¡èÒ¹ÕéáÅéÇ ãªéºÍÃì´ãËÁèµÒÁ»ÃСÒÈä´éàÅÂ***)
ҹǢ͡͹˹(Previous) :: ҹǢͶѴ(Next)  
ͤ
MARCRO
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 04 Apr 2007
ͺ: 512
͹ͧ(Dog name): ä¢èà¨ÕÂÇ , à¡ÕÂÇ«èÒÃì

ͺͺ: Mon Apr 09, 2007 5:30 pm    ͧ: ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒÍÒ¡ÒâÒËÅѧ¢Í§ä¢èà¨ÕÂǤÃѺ ͺҧͤ

µÍ¹·Õè¼Áä´é«×éÍà¨éÒä¢èà¨ÕÂÇÁÒ¤ÃÑé§áá ¡çÂѧäÁè·ÃÒºÍÒ¡Òâͧà¢ÒµÍ¹¹ÑéÂÍÒÂØà¢Ò»ÃÐÁÒ³ 1 à´×͹¤ÃÖ觤ÃѺ áÅСçÁÒÈÖ¡ÉÒ¡ÒÃàÅÕ駴٨ҡ web â¡Åà´é¹·ìÃÕ·ÃÕ¾àÇÍÃì ¢Í§¤Ø³ºêÇ ¡çä´éÃѺ¤Óá¹Ð¹ÓÇèÒ ÃÐÇѧ¾×é¹·ÕèÅ×è¹à¾ÃÒкéÒ¹¼Áà»ç¹»Òà¡éáÅФÑÁ»Ò¹ÒÃì µèÍÁÒä´éÊѧࡵØàËç¹ÇèÒ¢ÒËÅѧà¢ÒäÁè´Õ¨ÃÔ§æ
àÇÅÇà´Ô¹¨ÐºÔ´áÅÐáºÐÍÍ¡ ¯àÅÂàÃÔèÁ·Ó¡ÒÃÃÑ¡ÉҴѧ¹Õé¤ÃѺ ( 仹ÓÁÒ¨Ò¡ WEB ¢Í§¤Ø³ºêǤÃѺ ) ¤×Í¢Õéà¡Õ¨¾ÔÁ·ìãËÁè¤ÃѺ ..... Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy

_________________
ä¢èà¨ÕÂÇà¨éÒÊعѢ¢ÕéÍé͹ µÒáʹ«×èÍäÃéà´Õ§ÊÒ
à¡ÕéÂÇ«èÒÃì¼Ùé¹èÒʧÊÒÃ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ
MARCRO
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 04 Apr 2007
ͺ: 512
͹ͧ(Dog name): ä¢èà¨ÕÂÇ , à¡ÕÂÇ«èÒÃì

ͺͺ: Mon Apr 09, 2007 5:33 pm    ͧ: ͺҧͤ

¶Ö§¤Ø³ºêÇÂáÅÐà¾×è͹·Ø¡·èÒ¹¤ÃѺ


¼Áä´éàÅÕé§â¡Åà´é¹·ìäÇé»Ñ¨¨ØºÑ¹ÍÒÂØ 3 à´×͹¡ÇèÒ àÅÕé§ÁÒàÁ×èÍà¢ÒÍÒÂØÃÒÇ 1 à´×͹¤ÃÕ觤ÃѺ áÅÐà¤ÂŧÀÒ¾ãËé´ÙáÅéÇ «Ö觤س CHANGSIM¡çä´éãËé¤Óá¹Ð¹ÓÇèÒ Åѡɳо×鹺éÒ¹¢Í§¼Á«Öè§à»ç¹äÁè»Òà¡é ¤è͹¢éÒ§Å×è¹ ´Ñ§¹Ñé¹ãËé¼Á¾Òà¢Òä»ÍÍ¡¡ÓÅѧ·ÕèʹÒÁË­éÒËÃ×;×é¹»Ù¹ºèÍÂæ«Ö觼Á¡ç·ÓÍÂÙè·Ø¡Çѹ áµè»Ñ¨¨ØºÑ¹ÊѧࡵàËç¹¢Ò«éÒÂËÅѧ¢Í§à¢Ò¨ÐäÁè¤èÍ´դÃÑé§ááà»ç¹¹éͤÃѺà´Ô¹äÁè¤èÍÂàËç¹ »Ñ¨¨ØºÑ¹àË繤è͹¢éÒ§ªÑ´à¨¹ ¤×ÍàÇÅÒà¢Òà´Ô¹ÃÙéÊÖ¡¢Ò«éÒÂËÅѧà¢Ò¨Ð»Ñ´æ ÂÔè§àÇÅÒÇÔ觨ÐàËç¹ä´éªÑ´à¨¹ÁÒ¡ «Ö觼Á¤Ô´ÇèÒà¢Ò¹èÒ¨Ðà»ç¹ÍÂèÒ§·Õèâ¡Åà´é¹··ìËÅÒÂæµÑÇà»ç¹¡Ñ¹
«Öè§ä´éÍèÒ¹¨Ò¡ WEB ¹èÒ¨Ðà»ç¹¢éÍÊÐ⾡àÊ×èÍÁä´é¾Òà¢Òä»ËÒÊѵÇá¾·Âìà¾×èÍ»ÃÖ¡ÉÒáÅТͤÓá¹Ð¹Óä´éÃѺ¤Óá¹Ð¹ÓÇèÒ à»ç¹à¡ÕèÂǡѺ¢éÍÊÐ⾡àÊ×èÍÁ¼èҵѴäÁèä´é¢ÍãËé´ÙáÅà¢ÒãËé´Õ áµè¼Áä´éà¤ÂÍèÒ¹à¨Íã¹ WEB ¹ÕéÇèÒÍÒ¡Òôѧ¡ÅèÒÇÊÒÁÒö·ÕèÃÑ¡ÉÒä´éâ´Â¡ÒüèҵѴÍÂèÒ§¡Ã³Õ SEVEN ·Õè¤Ø³ºêÇÂà¤Âä´éªèÇÂàËÅ×Íà¨éÒ SEVEN ÁÒáÅéÇ ¼Á¨Ö§¢Í»ÃÖ¡ÉÒáÅТͤÓá¹Ð¹ÓÇèÒ
1. ¡Ã³Õ´Ñ§¡ÅèÒǨСÒÃÃÑ¡ÉÒä´éäËÁ¤ÅéÒ¡Ѻ SEVEN
2. þ. ÁËÒÅÑÂà¡ÉµÃ à»Ô´ÃÑ¡ÉÒã¹ ÇѹËÂØ´àÊÒÃì- ÍÒ·ÔµÂì ÃÖ»ÅèÒÇ
3. þ.Ï ÍÂÙè·Ò§»ÃеÙä˹¢Í§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑ Ï
4. ¡Ã³Õµéͧ¼èҵѴ µéͧµÃǨÊÀÒ¾ÃèÒ§¡Ò¢ͧà¢Ò¡è͹áÅФèÍÂÁÒ¼èÒµé´ã¹ÀÒÂËÅѧ
5. 仼èҵѴä´éàÅÂáµè….µéͧ§´¹éÓ – ÍÒËÒà ¡è͹
6. ¢ÍàºÍÃìÈѾ·ì¢Í§ þ.ÁËÒÅÑÂà¡ÉµÃ´éǤÃѺ

¢Í¢Íº¤Ø³·Ø¡æ·èÒ¹Åèǧ˹éÒ¤ÃѺâ´Â: MARCRO [20 ¡.¾. 50 20:36] ( IP A:125.24.42.86 X: )

--------------------------------------------------------------------------------
¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè 1
¢ÍµÍºà»ç¹¢éÍæ¹Ð¤Ð

1. àÃ×èͧ¢éÍÊÐ⾡¹Ñé¹ ¤ÇèÐãËé¤Ø³ËÁÍà»ç¹¼ÙéÇÔ¹Ô¨©ÑÂ㹡ÒüèҵѴ¤èÐ ¤ÇþÒä»ËÒËÁÍáÅéÇàÍê¡«àÃÂì à¾×èÍ´ÙÇèÒà¤éÒÊÒÁÒö¼èҵѴä´éËÃ×ÍäÁèà¾ÃÒкҧà¤Ê àÃ×èͧ¢éÍÊÐ⾡¡çäÁèÊÒÁÒö¼èҵѴä´é µéͧ¾Òà¤éÒä»ÇèÒ¹éÓ¡ç¨ÐªèÇÂä´é¤èÐ ¢é͹Õé¢ÍãËéÍÂÙèã¹´ØžԹԨ¢Í§ËÁ͹ФÐ

2. àÇÅÒ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹¢Í§Ã¾Ê.à¡ÉµÃ

¨Ñ¹·Ãì-¾ÄËÑÊ 08.30-15.30 ¹. ÈØ¡Ãì-àÊÒÃì-ÍÒ·ÔµÂì 08.30-11.00 à·èÒ¹Ñé¹

þÊ. à¡ÉµÃ µéͧ¢ÑºÃ¶àÅÂÁ.à¡ÉµÃ ´éÒ¹¶¹¹¾ËÅâ¸Թ ä»ÊÑ¡»ÃÐÁÒ³ 500 àÁµÃ ¡ç¨ÐÁÕ»ÃеÙà¢éÒ¤èÐ ÍÂÙèµÔ´¡Ñº¶¹¹ãË­èàÅÂ

àÁ×èÍËÁ͵ÃǨáÅéÇ ¨Ðá¨é§¤Ø³àͧÇèÒµéͧ·ÓÍÂèÒ§äúéÒ§¤èСè͹¹Ñ´¼èҵѴ ¨ÐÁÕ¡ÃдÒÉãËé 1 á¼è¹àËÁ×͹¢Í§¤¹àÅ ¨Ðà¢Õ¹ºÍ¡ÃÒÂÅÐàÍÕ´¤èÐ....

àºÍÃì þÊ.à¡ÉµÃ µÔ´ÂÒ¡ÁÒ¡æææææ µéͧÁÕ¤ÇÒÁÍ´·¹áÅÐà¾ÕÂÃÁҡ㹡ÒÃâ·Ã 02-9428756-59µèÍ 2118(ã¹àÇÅÒÃÒª¡Òà )

¢ÍãËéËÒÂàÃçÇæ¹Ð¤Ð 仼Ť׺˹éÒÍÂèÒ§äÃá¨é§ãËé·ÃÒº´éǹФÐ

µÍ¹¹Õéà¨éÒºéÒ¹ ÍÂÙè µ¨Ç. äÁèÊдǡÁҵͺ¹Ð¤Ð áµè¨Ð¾ÂÒÂÒÁµÔ´µè͡Ѻà¨éÒºéÒ¹ãËé¾ÂÒÂÒÁËÒ·Ò§ÍÍ¡Áҵͺ¤Ø³àÃ×èͧ¢éÍÊÐ⾡ à¾ÃÒÐà¨éÒºéÒ¹ÁÕ»ÃÐʺ¡Òóì·Ò§´éÒ¹¹Õé¾ÍÊÁ¤ÇäèÐ

ÍéÍ...ÍÕ¡ÍÂèÒ§¹Ð¤Ð ..¶éҤسºéÒ¹ÍÂÙèäÁèä¡Å¹Ñ¡ ÍÂÒ¡ãËéÅͧËÒàºÍÃìâ·Ã¢Í§ þÊ. »´Ô¾Ñ·¸ì «ÍÂàÃÇ´Õ ¤Åͧ»ÃÐ»Ò ÊÒÁàʹ¤èÐ à¾ÃÒÐÍ.¨. ËÁÍ ¡ÑÁ»¹Ò· ¼ÙéàªÕèÂǪҭàÃ×èͧ¡Ãд١任ÃШӷÕè¹Ñ蹤èÐ áµèäÁè·ÃÒºÇèÒ ÍÂÙèÇѹä˹ºéÒ§ÃÍâ·Ã件ÒÁ´Ù¹Ð¤Ð
â´Â: changsim [21 ¡.¾. 50 22:49] ( IP A:124.120.9.133 X: )

--------------------------------------------------------------------------------
¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè 2
¢Íº¾ÃФسÍÂèÒ§ÊÙ§¤ÃѺ
â´Â: MARCRO [22 ¡.¾. 50 8:01] ( IP A:202.6.107.59 X: )

Shocked Shocked Shocked

_________________
ä¢èà¨ÕÂÇà¨éÒÊعѢ¢ÕéÍé͹ µÒáʹ«×èÍäÃéà´Õ§ÊÒ
à¡ÕéÂÇ«èÒÃì¼Ùé¹èÒʧÊÒÃ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ
MARCRO
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 04 Apr 2007
ͺ: 512
͹ͧ(Dog name): ä¢èà¨ÕÂÇ , à¡ÕÂÇ«èÒÃì

ͺͺ: Mon Apr 09, 2007 5:47 pm    ͧ: ͺҧͤ

CHANGSIM Ï ( 2 )
Çѹ¹Õéä´é¾Òä¢èà¨ÕÂÇ仾ºá¾·ÂìáÅéÇ ä´éÃѺ¤Óá¹Ð¹ÓÇèÒ ·Ò§¼Á¾Òä»ËÒªéÒ仹èҨоÒÁҵ͹·ÕÍÒÂعéÍ¡ÇèÒ¹Õé¨Ö§äÁèÃѺ»Ò¡ÇèÒ¨Ðá¡éä¢ä´éäËÁ ·Ò§ ¹Ê¾.á¹ÐãËéãªé¼éÒ·ÕèÍè͹¹ØèÁ´Õ§¢ÒäÇé·Ñé§Êͧ¢éÒ§áÅÐá¹Ð¹ÓãËé¼ÁÅͧ´Ñ´¢Òà¢ÒẺ ºÍ¹ä« áÅÐãËéÁÒ¾ºÍÕ¡¤ÃÑé§ ¼Á¡ç¨ÐÅͧ·ÓµÒÁ·Õè ¹Ê¾. á¹Ð¹Ó ä´é¼Åà»ç¹»ÃСÒÃã´¨Ðá¨é§ãËé·ÃÒºÍÕ¡¤ÃÑ駤ÃѺ àÍÍ...áµè¶Ö§à¢Ò¨Ðà»ç¹ÍÂèÒ§äáç¨ÐàÅÕ駴Ùà¢ÒãËé´Õ·ÕèÊØ´¤ÃѺ
â´Â: MARCRO [2 ÁÕ.¤. 50 14:24] ( IP A:125.24.62.131 X: )

________________________________________
¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè 1
Å×ÁºÍ¡ä»¤ÃѺ ¹Ê¾.µÍ¹¹Õéãªé¼éÒ´Õ§¢Ò·Ñé§Êͧ¢éÒ§¢Í§ä¢èà¨ÕÂÇÍÂÙè¤ÃѺà¾×èÍ»éͧ¡Ñ¹¢ÒáºÐ áµè...¡çÍÂèÒ§·ÕèºÍ¡¤ÃѺ·Ò§ ¹Ê¾.äÁèÃѺ»Ò¡ÇèÒ¨Ðá¡éä´éäËÁ ÊÓËÃѺ¼ÁµÍ¹¹ÕéÂѧäÁè¡ÅéÒ·Õè·ÓẺ·Õè¹Ê¾.á¹Ð¹Ó¤ÃѺ¤Í·ÓẺºÍ¹ä« ( ¤×ÍÊèǹ¹Õé·Õè»ÅÒ¢ͧà¢Ò·Ñé§Êͧ¢éÒ§àÇÅÒà´Ô¹ËÃ×ÍÇÔ觨дËç¹ÇèÒÊèǹ·ÕèÊͧ¨Ò¡½èÒà·éÒ¨ÐáºÐÍÍ¡¤ÃѺ
â´Â: MARCRO [2 ÁÕ.¤. 50 20:55] ( IP A:125.24.62.131 X: )

________________________________________
¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè 2
µÍ¹¹Õé¼Á¶Í´¼éÒÍÍ¡áÅéǤÃѺ ʧÊÒÃà¨éÒä¢èà¨ÕÂǼ١¼éÒá¤èÇѹà´ÕÂÇ·Õè¢Òà»ç¹ÃÍ á¼ÅáÅéÇ
â´Â: MARCRO [4 ÁÕ.¤. 50 20:37] ( IP A:125.24.46.166 X: )

________________________________________
¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè 3
äÁè·ÃÒºÇèÒ¾Òä»ËÒËÁÍ·Õèä˹¤Ð......Ãʾ.à¡ÉµÃËÃ×Íà»ÅèÒ¤ÐáÅÐä»ËҤسËÁÍ¡ÑÁ»¹Ò·ËÃ×Íà»ÅèҤРÊèǹÁÒ¡ËÁͨлÃÐ¨Ó Ã¾Ê.¨ØÌҡѺ·Õ軴Ծѷ¸ÔìÍèФèÐ ÍÂÒ¡ãËéÅͧ¾Òä»ÇèÒ¹éÓ´ÙÍèФèÐà¾ÃÒйéÓÊÒÁÒö¡ÒÂÀÒ¾ºÓºÑ´àÃ×èͧ¡Ãд١ä´é´Õ.....¤×ºË¹éÒÍÂèÒ§äú͡ºéÒ§¹Ð¤Ð
â´Â: changsim [5 ÁÕ.¤. 50 9:41] ( IP A:124.120.9.202 X: )

________________________________________
¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè 4
þÊ.à¡ÉµÃ ¤ÃѺ ËÁÍ·ÕèÃÑ¡ÉÒäÁèãªèËÁÍ¡ÑÁ»¹Ò·¤ÃѺ áÅдÙÂѧà´ç¡ÍÂÙèÍÒ¨¨ÐÁÕ»ÃÐʾ¡Òóì¹éÍ ʧÊÑÂÍÒ¨¨ÐµéÍ§ä» Ã¾Ê. ¨ØÌÒ ËÃ×Í Ãʾ. »´Ô¾Ñ·¸Ôì áµè¡ÅÑǨÐäÁèä´éÃÑ¡ÉҡѺËÁÍ¡ÑÁ»¹Ò· ÊÓËÃѺàÃ×èͧÇèÒ¹éÓ µÑé§ã¨ÇèҨоÒà¨éÒä¢èà¨ÕÂÇä»àËÁ×͹¡Ñ¹ àªè¹·Õè ¡. ÊÒ¸ÒóÊØ¢ ÍÂèÒ§·Õè¤Ø³ºêǾҷèÒ¹·Ñé§ËÅÒÂä»ÇèÒ¹éӡѹ áµè.....àÍ·Ò§¡ÃзÃǧæ à¢ÒäÁèÇèÒËÃ×ͤÃѺ
â´Â: MARCRO [5 ÁÕ.¤. 50 12:39] ( IP A:125.24.48.225 X: )

________________________________________
¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè 5
äÁèÇèÒËÃÍ¡¤èÐ àÃ×èͧÇèÒ¹éÓâ·Ã¤Ø¡ѺºêÇ ºêÇÂá¹Ð¹ÓÇèÒÅͧä»à¢éÒËéͧÊعѢ㹾ѹ·Ô¾ µÒÁËÒáÁèᵧä·Â-¿Ñ¡·Í§ (¤Ø³ËÁ١Ѻ¤Ø³àÅç¡)à¨éÒᵧä·Â¡çà»ç¹ÍÂèÒ§§Õé à¨éҢͧ·Ñé§ÊͧÁÕ»ÃÐʺ¡ÒóìàÃ×èͧ¹Õé´ÕÅͧ»ÃÖ¡ÉÒ´ÙÍÒ¨¨Ðá¹Ð¹Óä´é´Õ¤èÐ ¢ÍãËéËÒÂàÃçÇæ¹Ð¤Ð ÃÕºµÔ´µèÍ´éǹФРà¾ÃÒйéͧËÁÒÂѧàÅ硤§¨ÐÁÕ·Ò§ÃÑ¡ÉÒãËéà´Ô¹ä´é´Õ¡ÇèÒ¹Õé¤èÐ
â´Â: changsim [5 ÁÕ.¤. 50 14:23] ( IP A:124.120.15.202 X: )

________________________________________
¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè 6
¢Íº¤Ø³¤ÃѺ
â´Â: MARCRO [5 ÁÕ.¤. 50 17:45] ( IP A:125.24.48.225 X: )

________________________________________
¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè 7
¤Ø³ Marcro ú¡Ç¹ªèǺ͡àºÍÃìâ·Ã ÁÒ·Õè lek_pumelon@hotmail.com

¢Íº¤Ø³¾ÕèµÑéÁ·Õè Êè§ link ÁÒãËé¤èÐ

ÍèÒ¹¨Ò¡·Õè¤Ø³ Marcro post ÍÒ¡ÒäÅéÒ æ¹éͧᵧ

ᵧä·ÂÁÕÍÒ¡Òõ͹ 2 à´×͹¡ÇèÒ æ µÍ¹¹Õé¹éͧᵧ¨Ð 3 ¢ÇºáÅéǤèÐ áÅÐÇÔ觫¹à»ç¹ÅÔ§ ´Ñ§¹Ñé¹ ÍÂèÒ·é͹ФÐ

ÍÂÒ¡á¹Ð¹ÓãËéÁÒÃÑ¡ÉҡѺËÁÍ¡ÑÁ»¹Ò··Õè¨ØÌÒ´Õ¡ÇèÒ ¹éͧä¢èà¨ÕÂÇà¾Ôè§ 3 à´×͹ ÃÑ¡ÉÒä´éá¹è¹Í¹¤èÐ

àÅèÒÍÒ¡ÒùéͧᵧãËé¿Ñ§¡è͹ µÍ¹ 2 à´×͹¡ÇèÒ æ ¡çàËç¹ÇèÒᵧà´Ô¹»Ñ´«éÒ »Ñ´¢ÇÒ ªèǧááä»ËÒËÁÍ ¤Ø³ËÁÍ¡çãËé¼Ù¡¢ÒẺ¹ÕéáËÅèФèÐ áµè¡çäÁè´Õ¢Öé¹ ÁÕÍÂÙèªèǧ¹Ö§ ᵧä·Â »Ç´ÁÒ¡ äÁèà´Ô¹àŤèÐ ¤Ø³ËÁͤÅÕ¹Ô¤á¶ÇºéÒ¹ àÅÂá¹Ð¹ÓãËéä»Ã¾Ê.ÃÑ°áËè§Ë¹Öè§ ä»¶Ö§¤Ø³ËÁÍ ºÍ¡ÇèÒÂѧà´ç¡ä» ÃÑ¡ÉÒäÁèä´é á¶ÁÂѧá¹Ð¹ÓãËé©Õ´ÂÒãËé¹éͧᵧËÅѺä»àÅÂ

ªèǧ¹Ñ鹡ÅØéÁã¨ÁÒ¡ ÅͧÂéÒÂä» Ã¾Ê.ÍÕ¡áËè§ ¤Ø³ËÁÍ ¡çãËéÂÒá¡é»Ç´ÁÒ áÅÐãËéËÅÕ¡àÅÕ觾×é¹Å×è¹ áÅéÇ¡çºÍ¡ÇèÒ ÍÕ¡à´×͹à¨Í¡Ñ¹ãËÁè
â´Â: jee-pumpkin [5 ÁÕ.¤. 50 21:10] ( IP A:203.172.59.22 X: )

________________________________________
¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè 8
⪤´Õ¢Í§¹éͧᵧ ÁÕ¾Õè㨴Õã¹Ëéͧ¾Ñ¹·Ô» ãËéÂÒ Synoquin «Ö觵͹¹Ñé¹ÂѧäÁèÁÕ¡ÒùÓÁÒ¢ÒÂã¹àÁ×ͧä·Â ºÇ¡¡Ñº¡ÒÃá¹Ð¹Ó¢Í§à¾×è͹ æ ¾Í¹éͧᵧ 4 à´×͹ ¡ç¾Òä»ÇèÒ¹éÓ

¡ÒÃÇèÒ¹éÓ ÍÂèÒ§¹éͤÇÃÇèÒ ÍÒ·ÔµÂìÅÐ 1 ¤ÃÑé§ ÇèÒ»ÃÐÁÒ³ 5 ¹Ò·Õ áÅéǾѡ ªèǧáá æ ãËéÇèÒ»ÃÐÁÒ³ 15 ¹Ò·Õ¡è͹ ËÃ×ÍÊѧࡵØÇèÒ¶éÒÁÕÍÒ¡ÒâÒÊÑ蹡çËÂØ´ ãÊèªÙªÕ¾¨ÐªèǾÂا¤èÐ

¹éͧᵧ ÁÒà¨ÍËÁÍ¡ÑÁ»¹Ò·µÍ¹¢Çº¡ÇèÒ áÅéÇ «Öè§áµ§à»ç¹àºéÒµ×é¹¢ÒËÅѧ·Ñé§ 2 áÅТÒ˹éÒ¡ç¢éÍËÅÇÁ «Ö觼èҵѴäÁèä´é µéͧãªé¡ÒáԹÂÒ áÅÐÇèÒ¹éÓä»àÃ×èÍ æ

áµè·Ø¡Çѹ¹Õé ᵧä·Â ÃèÒàÃÔ§ ÇÔè§àÅ蹡Ѻ¾Õè æ ä´éÍÂèÒ§äÁèÁÕÍÒ¡ÒÃà¨çº»Ç´ à»ç¹¡ÓÅѧã¨ãËé¹Ð¤Ð âä¹ÕéäÁèãªèÇèҨдÙáÅÂÒ¡ áÅФèÒãªé¨èÒÂäÁèàÂÍÐÍÂèÒ§·ÕèàÃÒ¤Ô´¤èÐ
â´Â: jee-pumpkin [5 ÁÕ.¤. 50 21:18] ( IP A:203.172.59.22 X: )

________________________________________
¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè 9
ÊÇÑÊ´Õ¤ÃѺ


¼Á MARCRO ¾èͧ͢ä¢èà¨ÕÂǤÃѺ µÍ¹¹Õé ¼Á¤Ô´ÇèÒ¤§¨Ðä»ËÒ ¹Ê¾. ·Õè þÊ. ¨ØÌÒ ¤ÃѺ à¾Ôè§â·Ãä»Êͺ¶ÒÁ¢éÍÁÙÅä´éÃѺ·ÃÒºÇèÒ Ã¾Ê. ¨ØÌÒ à»Ô´ªèǧ Çѹ¸ÃÃÁ´Ò àÇÅÒ 08.30 - 15.00 ¹. àÊÒÃì - ÍÒ·ÔµÂìáÅÐÇѹËÂØ´¹Ñ¡¢ÑµÄ¡ÉìàÇÅÒ 08.30 - 11.00 ¹. ʧÊѵéͧÃÕº¾Òä» áµè.. ä´éÃѺá¨é§ÇèÒ µéͧ仵ÃǨ·ÑèÇ仡è͹áÅШФѴá¡ÇèÒ¨ÐÊè§ä»ä˹ µÍ¹¹Õéµéͧà¢Õ¹ãºÅҾѡ¼è͹äÇéáÅéÇ à¾ÃÒФԴÇèÒä»Çѹ¸ÃÃÁ´Ò¤¹¤§¨Ð¹éÍ¡ÇèÒÇѹËÂØ´ ¢Íº¢Íº¤Ø³ã¹¹éÓ㨷ÕèàÅèÒ»ÃÐʾ¡ÒóìáÅФÓá¹Ð¹ÓµèÒ§¤ÃѺ àºÍÃìâ·Ã¢Í§¼Á 086-7707354

¢Í¢Íº¤Ø³·Ñ駤سàÅç¡áÅФسchangsim (¤Ø³µÑéÁ)ÍÂèÒ§ÊÙ§¤ÃѺ
â´Â: MARCRO [6 ÁÕ.¤. 50 10:22] ( IP A:202.6.107.59 X: )

________________________________________


¤Ø³changsim, ¤Ø³jee-pumpkin(¡ÒÃÃÑ¡ÉÒä¢èà¨ÕÂǤÃÑ駷Õè˹Õè§)
¤Ø³changsim, ¤Ø³jee-pumpkin ( ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒä¢èà¨ÕÂǤÃÑ駷Õè 1)

Çѹ¹Õéä´é¾Òä¢èà¨ÕÂÇä»ËÒ ¹Ê¾. ¡ÑÁ»¹Ò· ·Õè þÊ. ¨ØÌÒ áÅéÇ ä´éÃѺ¤Óá¹Ð¹Ó¨Ò¡¤Ø³ËÁÍÇèÒ ÊÐ⾡ËÅѧäÁèµ×é¹ áµè äÁè¤èÍÂá¢ç§áç ´Ñ§¹Ñé¹ãËéãËéÍÒËÒ÷ÕèàËÁÒÐÊÁ ÍÍ¡¡ÓÅѧ¡ÒÃÊÁèÓàÊÁÍ ÃÐÇѧµÍ¹¹ÕéäÁè¤ÇÃãËéÇÔè§ ¶Ö§µÍ¹¹Õé ¼Á¤§ÁÕÊÕ˹éÒá»Å¡ ËÁͤ§àËç¹( ¡çà¨éÒä¢èà¨ÕÂÇàÇÅÒà¨ÍÍÐä÷Õèá»Å¡ªÍºÇÔè§ãÊè ¢¹Ò´ÁÕÊÒ¨٧) ËÁÍá¹Ð¹ÓÇèÒ à¢éÒ㨤ÃѺÇèÒà»ç¹¡ÒÃÂÒ¡·Õè¨ÐäÁèãËéà¢ÒÇÔè§áµè¡çµéͧ¾ÂÒÂÒÁ áÅÐËÁͺ͡ÇèÒ µÍ¹¹ÕéÂѧäÁèá¹Ð¹ÓãËéÇèÒ¹éÓ ÊÃØ»áÅéǤسËÁÍá¹Ð¹Ó´ÕÁÒ¡¤ÃѺ µÃǨàÊÃ稡çÃÒÇ 08.30 ¹. ¹Õè¶éÒäÁèä´é¤Ø³áÁè¢Í§¹éͧᵧä·Âá¹Ð¹Ó仡è͹ÍÒ¨¨ÐµéͧÃ͹ҹ¡ÇèÒ¹Õé à¾ÃÒÐËÅѧ¨Ò¡¼Áä´éÃѺàºÍÃìâ·Ã¢Í§¤Ø³ËÁÍ ¡çâ·Ãä»»ÃÖ¡ÉҤسËÁͺ͡ãËé仾ºÇѹ¾ÄËéÊ áÅСçà»ç¹ÍÂèÒ§·Õèä´éàÅèÒÁÒ¤ÃѺ àÍÍ....¤Ø³ËÁ͹Ѵ¾ºÍÕ¡¤ÃÑé§Íա˹Öè§à´×͹¢éҧ˹éÒ¤ÃѺ áÅШÐá¨é§¼Å¡ÒÃÃÑ¡ÉÒãËé·ÃÒºÍÕ¡¤ÃÑ駤ÃѺ ¢Í¢Íº¾ÃФسà¾×è͹·Ñé§ÊͧÃÇÁ·Ñ駤سºêÇÂÍÂèÒ§ÊÙ§¤ÃѺ¼Á
â´Â: MARCRO [8 ÁÕ.¤. 50 10:00] ( IP A:125.24.50.55 X: )

________________________________________
¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè 1
´Õ㨴éǤÐ

¢ÍãËé¹éͧä¢èà¨ÕÂÇá¢ç§áçäÇäǹФÐ

»Å.¤Ø³¾è͹éͧä¢èà¨ÕÂÇàµÃÕÂÁã¨ÃѺÁ×Í ¡Ñº´Õ¡ÃÕ¤ÇÒÁ«¹·Õèà¾ÔèÁ¢Öé¹ä´éàŹФРàËç¹ÁÒËÅÒµÑÇáÅéÇ ËÒÂáÅéÇ«¹à»ç¹ÅÔ§


â´Â: jee-pumpkin [8 ÁÕ.¤. 50 16:55] ( IP A:202.91.23.1 X: )

________________________________________
________________________________________
¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè 3
´Õ㨴éǨÃÔ§æ¤èÐ ·Ø¡ÍÂèÒ§ÁÕ·Ò§á¡éä¢ ¶éÒàÃÒäÁè·é͡Ѻ»Ñ­ËҹФТÍãËé¹éͧä¢èà¨ÕÂÇÇÔ觫¹àËÁ×͹¹Ùëᵧä·Â¹Ð¤Ð

¨ÐÃͿѧ¼Å¡ÒÃÃÑ¡ÉҹФР..........
â´Â: changsim [9 ÁÕ.¤. 50] ( IP A:124.120.7.22 X: )

________________________________________
¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè 4
¢Íº¤Ø³à¾×è͹æ·Ø¡æ·èÒ¹·Õè¢èÇÂàËÅ×Íã¹´éÒ¹µèÒ§æ¤ÃѺ
â´Â: MARCRO [9 ÁÕ.¤. 50 7:43] ( IP A:202.6.107.59 X: )

________________________________________
¡ÒþÒä¢èà¨ÕÂÇä»ËÒ ¹Ê¾. Ï ¤ÃÑ駷ÕèÊͧ
Çѹ¹Õéä´é¾Òä¢èà¨ÕÂÇä»ËÒ ¹Ê¾.¡ÑÁ»¹Ò· ÍÕ¡¤ÃÑé§ ¤Ø³ËÁÍä´éãËé ä¢èà¨ÕÂÇ à´Ô¹ãËé´Ù áÅÐä´éÃѺ·ÃÒºÇèÒ¡ÒÃà´Ô¹´Õ¢Öé¹ áÅÐä´éãËéä» X – LAY à¾×èÍ´Ùà¡ÕèÂǡѺ¡Ãд١µèÒ§æ·Ñ駵ÑÇ ä´éÃѺ·ÃÒº¨Ò¡¤Ø³ËÁÍ â´Âä´éãËé´Ù¿ÔÅìÁ X – LAY ¤Ø³ËÁÍ͸ԺÒÂÇèÒ ¢éÍ¡Ãд١ÊÐ⾡äÁèµ×é¹ áµè¡ÒÃà¨ÃÔ­àµÔºâµºÒ§¨Ø´äÁè´Õà·èÒ·Õè¤Çà áÅÐá¹Ð¹ÓÇèÒ ¶éÒ¨ÐãËé¡ÒÃà´Ô¹´Õ¡ÇèÒ¹Õé àË繤Ç÷Õè¨Ðãªéä¿¿éÒ¨Õé¡Ãд١ áµè¼Á¨Ð·ÓÇÔ¸Õ¹ÕéËÃ×ÍäÁè·Ó¡çä´é áµè¶éÒ·ÓáÅéǨзÓãËé¡ÒÃà´Ô¹´Õ¢Ö鹡ÇèÒ¹Õé ( ·Ó¹Í§¹ÕéáËÅжéÒ¡ÒÃ͸ԺÒ¢ͧ¤Ø³ËÁÍãËé¼Á¿Ñ§áÅéǼÁ·ªÁÒ¶èÒ·ʹ¼Ô´µéͧ¡ÃÒº¢ÍÍÀѤسËÁÍ´éǤÃѺ) ¼Á¡çÍÂÒ¡ãËéà¨éÒä¢èà¨ÕÂÇà´Ô¹ÍÂèÒ§à·èËì ÎÔ ÎÔ ÎÔ ¡ç àŵͺµ¡Å§ ¤Ø³ËÁ´¹Ñ´¨Õéä¿¿éҴѧ¡ÅèÒÇÇѹ·Õè 9 àÁ.Â. 50 àÇÅÒ 09.30 ¹. ä´é¼Åà»ç¹»ÃСÒÃã´¨Ðá¨é§ãËé·ÃÒºÍÕ¡¤ÃÑ駤ÃѺ
â´Â: MARCRO [5 àÁ.Â. 50 12:23] ( IP A:125.24.60.137 X: )

________________________________________
¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè 1
¤×ºË¹éÒÍÂèÒ§äÃ.......àÅèÒÊÙè¡Ñ¹¿Ñ§ºéÒ§¹Ð¤Ð à¾×èÍà»ç¹ÇÔ·ÂÒ·Ò¹á¡èà¾×è͹æ·ÕèÁջѭËÒà´ÕÂǡѹ¤èÐ
â´Â: changsim [6 àÁ.Â. 50 10:40] ( IP A:124.120.18.15 X: )

________________________________________
¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè 2
¤ÃѺ...ä´é¼ÅÍÂèÒ§äèÐá¨é§ãËé·ÃÒº¤ÃѺ
â´Â: MARCRO [6 àÁ.Â. 50 10:56] ( IP A:125.24.39.210 X: )
ä¢èà¨ÕÂÇà¢éÒÃÑ¡ÉÒ(¢Ö¹à¢Õ§) Çѹ¹Õé
ä¢èà¨ÕÂÇà¢éÒËéͧà¾×èÍÃÑ¡ÉÒÍÒ¡ÒâÒËÅѧà´Ô¹äÁè´ÕÇѹ¹Õé ¡è͹·Ó¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ ÃÍÍÂÙèã¹Ëéͧ¡çäÁèÂÍÁÍÂÙè¹Ô觨Ðä»àÅ蹡Ѻ¼Ùé»èÇÂÍ×è¹æ ¾Í¨Ð¶Õ§¤ÔÇ¡çµéͧ©Õ´ÂÒÊź ·Ø¡¤¹µèÒ§àÍÒ㨪èÇÂä¢èà¨ÕÂÇ ©Õ´ä»ÊÑ¡¾Ñ¡àÃÔèÁ«ÖÁ ËÑÇÁÕÍÒ¡Òç͡᧡ §Í¡á§¡ ¡çäÁè·ÃÒºÇèÒ¨ÐàÃÕ¡ÍÒ¡ÒÃÍÂèÒ§¹ÕéÇèÒÍÂèÒ§ääÃѺ ËÅѧ¨Ò¡¹Ñé¹»ÃÐÁÒ³ 3 ¹Ò·Õ ¡çàÃÕºÃéÍÂâç¾ÂÒºÒÅ Ï ¤ÃѺ ÊźàËÁ×Í´ ¤Ø³ËÁÍ¡çãËé¼ÁÍØéÁà¢éÒËéͧ ˹ѡ©Ôºá»ë§ ãªéàÇÅÒÍÂÙèã¹Ëéͧ»ÃÐÁÒ³ 1 ªÁ. ¡çàÊÃ稤ÃѺ ¼Á¡çä»à½éÒ´ÙÍÒ¡Òà ·èÒ¹¡ç¨ÐáÊ´§µ¹¤Ô´ÇèÒµÑÇàͧ¤×ÍÅÙ¡¾ÃоÒ (˹ØÁÒ¹) ¨Ð¾ÂÒÂÒÁÅØ¡¢Öé¹ÁÒãËéä´é¼Áµéͧ¤ÍÂÍÂÙèã¡Åé ¤Ø³ËÁ͹Ѵ´Ùá¼Å Çѹ·Õè 10 , 11 , 12 , 13 àÁ.Â. áµè ¼ÁäÁèÊдǡ¤ÃѺ ¨Ö§¢Íà»ç¹Çѹ·Õè 12 Çѹà´ÕÂÇ ä´é¼Åà»ç¹»ÃСÒÃã´¨Ðá¨é§ãËà·ÃÒºÍÕ¡¤Ñ駤ÃѺ
â´Â: MARCRO [9 àÁ.Â. 50 17:17] ( IP A:125.24.44.96 X: )


Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz

_________________
ä¢èà¨ÕÂÇà¨éÒÊعѢ¢ÕéÍé͹ µÒáʹ«×èÍäÃéà´Õ§ÊÒ
à¡ÕéÂÇ«èÒÃì¼Ùé¹èÒʧÊÒÃ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ
MARCRO
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 04 Apr 2007
ͺ: 512
͹ͧ(Dog name): ä¢èà¨ÕÂÇ , à¡ÕÂÇ«èÒÃì

ͺͺ: Mon Apr 09, 2007 5:50 pm    ͧ: ͺҧͤ

µéͧ¢Í¢Íº¤Ø³ ¤Ø³ changsim ¤Ø³jee-pumpkin áÅзè¹Í×è¹æ´éǤÃѺ

Very Happy Very Happy Very Happy

_________________
ä¢èà¨ÕÂÇà¨éÒÊعѢ¢ÕéÍé͹ µÒáʹ«×èÍäÃéà´Õ§ÊÒ
à¡ÕéÂÇ«èÒÃì¼Ùé¹èÒʧÊÒÃ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ
Pongpitan
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 19 Oct 2005
ͺ: 1782
͹ͧ(Dog name): Summer,Snow White

ͺͺ: Mon Apr 09, 2007 10:17 pm    ͧ: ͺҧͤ

ÍèÒ¹áÅéÇàËç¹ã¨áÅÐà˹×èÍÂá·¹¤Ø³¾èÍä¢èà¨ÕÂÇàŤèÐ ÊØ´ÂÍ´¤Ø³¾èÍàŤèÐ ¶éÒàÍÒã¨ãÊèÍÂèÒ§¹ÕéÃѺÃͧ¹éͧä¢èà¨ÕÂǵéͧËÒ´Õá¹è æ ÍÂèÒ§·Õè¤Ø³ Jee-pumpkin ºÍ¡ ¢ÍãËéá¢ç§áç¨Ò¡¡ÒüèҵѴàÃçÇ æ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email ǹ
makoto
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 07 Dec 2006
ͺ: 338
͹ͧ(Dog name): ˹ا˹ԧ ˹ԧ˹ԧ ÂÑÂ˹ԧ

ͺͺ: Wed Apr 11, 2007 9:10 am    ͧ: ͺҧͤ

ÊѧࡵØäÁèà»ç¹«Ñ¡·Õ ÇèÒà´Ô¹ºÔ´ ¢Ò¡Ò§ ËÃ×ÍÍÐäÃÂÑ§ä§ ·ÕèÊèÍãËéà»ç¹¢éÍÊÐ⾡ ʧÊѵéͧä»à´Ô¹ãËéËÁÍ´Ù«ÐáÅéÇÅèÐÁÑé§ÅÙ¡àÃÒ

ÇèÒáµè¶éÒ¨ÐãËéä» x-ray ÍÂèÒ§à´ÕÂǹÕè¤èÒãªé¨èÒ»ÃÐÁÒ³à·èÒäËÃè¤ÃѺ áÅéÇà¤éÒ¨ÐÂÍÁ·ÓãËéËÃ×Íà»ÅèÒ ¡ÅÑÇÅÙ¡à»ç¹àËÁ×͹¡Ñ¹¤ÃѺ

_________________
˹ا˹ԧ ˹ԧ˹ԧ ÂÑÂ˹ԧ äÍé˹ԧ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ
creamy
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 07 Apr 2005
ͺ: 358
͹ͧ(Dog name): pancake

ͺͺ: Wed Apr 11, 2007 9:20 am    ͧ: ͺҧͤ

¾Ò¹éͧËÁÒä» Ã¾.ÊѵÇìà¡ÉµÃ ÁÐà´×͹¡.¾. ¤èÐ ÃͤÔǹҹÁÒ¡

µÑé§áµè 8.45-15.00 ¹. ¤èÒµÃǨàÍç¡«àÃÂì ¤èÒµÃǨ 450 ºÒ· ¤èÐ

¤èÒ©Õ´¾ÔÉÊعѢºéÒ ¡ÐàËçºËÁÑ´ ÍÕ¡ 250 ºÒ·

ÇÔ¸Õá¡é·Õè´Õ·ÕèÊØ´ ¤×Í µéͧãËéÍÂÙè¾×é¹áÊÅ· áÅеéͧ¤Çº¤ØÁ¹éÓ˹ѡãËé

ÍÂÙèµÒÁࡳ±ì (¼ÍÁẺÁÕ¡ÅéÒÁà¹×éÍ) áÅÐÇèÒ¹éÓºèÍÂæ¤èÐ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ
MARCRO
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 04 Apr 2007
ͺ: 512
͹ͧ(Dog name): ä¢èà¨ÕÂÇ , à¡ÕÂÇ«èÒÃì

ͺͺ: Sat Apr 14, 2007 5:12 pm    ͧ: ͺҧͤ

¶éÒÍÂÙèã¡Åé þ.¨Ø²ÌÒ Ï Ãͧ仡çä´é¤ÃѺ
_________________
ä¢èà¨ÕÂÇà¨éÒÊعѢ¢ÕéÍé͹ µÒáʹ«×èÍäÃéà´Õ§ÊÒ
à¡ÕéÂÇ«èÒÃì¼Ùé¹èÒʧÊÒÃ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ
jee-pumpkin
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 10 Jan 2005
ͺ: 1806
͹ͧ(Dog name): ¿Ñ¡·Í§ ¡Ð ᵧä·Â

ͺͺ: Sat Apr 14, 2007 8:21 pm    ͧ: ͺҧͤ

ÊÇÑʴդسMARCRO ¤Ð

à¾Ôè§à»Ô´ÁÒà¨Í·Ùé¹Õé

´Õ㨡Ѻ˹Ùä¢èà¨ÕÂÇ´éÇ¤Р·ÕèÍÒ¡ÒôբÖé¹áÅéÇ Ë¹éÒ·ÕèµèÍ仢ͧ¤Ø³MACRO ¤×Í àµÃÕÂÁ¿ÔµÃèÒ§¡ÒÂÃѺ¤ÇÒÁ«¹ «èÒÊì¢Í§ä¢èà¨ÕÂǤÐ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ ǹ
MARCRO
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 04 Apr 2007
ͺ: 512
͹ͧ(Dog name): ä¢èà¨ÕÂÇ , à¡ÕÂÇ«èÒÃì

ͺͺ: Mon Apr 16, 2007 9:38 pm    ͧ: ͺҧͤ

ÊÇÑÊ´Õ¤ÃѺ¤Ø³ jee-pumpkin µÍ¹¹Õé¡çàµÃÕÂÁ¿ÔµÃèÒ§¡ÒÂäÇéáÅéǤÃѺ ¹Õè¶éÒâµààµçÁ·ÕèäÁè·ÃÒºÇèÒ ¨Ð´×§à¢ÒäËÇäËÁ
_________________
ä¢èà¨ÕÂÇà¨éÒÊعѢ¢ÕéÍé͹ µÒáʹ«×èÍäÃéà´Õ§ÊÒ
à¡ÕéÂÇ«èÒÃì¼Ùé¹èÒʧÊÒÃ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ
§ӴѺͤͺҡ͹˹:   
Forum ١͡ سöͺ    Ǣ͹١͡ سö ͵ͺ    My Love Golden -> ¶ÒÁ-µÍº »Ñ­ËÒÊØ¢ÀÒ¾áÅСÒÃàÅÕ駴٠(***»Ô´ºÍÃì´à¡èÒ¹ÕéáÅéÇ ãªéºÍÃì´ãËÁèµÒÁ»ÃСÒÈä´éàÅÂ***) Ѻ GMT + 7
˹ 1 ҡ 1

 
价:  
سöҧǢ
سöͺ
سö䢢ͤͧس
سöźͤͧس
سöŧṹ
You cannot attach files in this forum
You can download files in this forum

+Powered by phpBB 2.0.22 © 2001, 2002 phpBB Group||Style by yellow