My Love Golden My Love Golden
¤¹ÃÑ¡ ËÁÒ â¡Åà´é¹
 
 FAQFAQ   (Search)(Search)    Member ListMember List   User groupsUser groups 
 ǹ(Profile)ǹ(Profile)   к PM(Log in to check PM)к PM(Log in to check PM)   к(Log in)к(Log in) 

¹éͧËÁҢͧ·èÒ¹ÁÕÍÒ¡ÒõèÍ仹Õé ãËéÃÐÇѧ¹Ð¤ÃѺ à¤éÒ¡ÐÅѧ»èÇÂ

 
Forum ١͡ سöͺ    Ǣ͹١͡ سö ͵ͺ    My Love Golden -> ¶ÒÁ-µÍº »Ñ­ËÒÊØ¢ÀÒ¾áÅСÒÃàÅÕ駴٠(***»Ô´ºÍÃì´à¡èÒ¹ÕéáÅéÇ ãªéºÍÃì´ãËÁèµÒÁ»ÃСÒÈä´éàÅÂ***)
ҹǢ͡͹˹(Previous) :: ҹǢͶѴ(Next)  
ͤ
k@min
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 07 Jan 2007
ͺ: 618
͹ͧ(Dog name): ¢ÁÔé¹..ËÁÔé¹...äÍéËÁÔé¹..

ͺͺ: Sun Aug 05, 2007 11:09 pm    ͧ: ¹éͧËÁҢͧ·èÒ¹ÁÕÍÒ¡ÒõèÍ仹Õé ãËéÃÐÇѧ¹Ð¤ÃѺ à¤éÒ¡ÐÅѧ»èÇ ͺҧͤ

ËÒ¡¹éͧËÁҢͧ·èÒ¹ÁÕÍÒ¡ÒõèÍ仹Õé ãËéÃÐÇѧ¹Ð¤ÃѺ à¤éÒ¡ÐÅѧ»èÇÂ

1. ªÍºäÍàËÁ×͹ÁÕÍÐäõԴ¤Í ᤡ ææ æææ áµèäÁèÁÕÍÐäÃÍÍ¡ÁÒ (¶éÒÁÕµÔ´¤Í¨Ð¾ÂÒÂÒÁàÍÒ¢Ò˹éҵСØÂ)

2. ËÅѧ¡ÒÃäÍ ÍÒ¨ÍÒà¨Õ¹à»ç¹¹éÓÅÒ àËÅ×ͧºéÒ§ ¿Í§¢ÒǺéÒ§ à»ç¹ÍÒËÒúéÒ§

3. µÒ©èÓ á©Ð ¹éÓµÒãËÅà»ç¹·Ò§ ËÃ×ÍÁÕ¢ÕéµÒµÅÍ´

4. ªÍºàÍÒ¨Á١䶾×é¹ ËÃ×ͪÒÁÍÒËÒÃ

5. ¡Ð⻡ (¶Ø§Íѳ±Ð) ÍÑ¡àʺ ºÇÁ ËÃ×ÍÅÒÂ

6. àÇÅÒàË纡Ѵ Ãͺ æ ºÃÔàdz·Õè¡Ñ´ à»ç¹»×é¹àÅ×Í´

7. àÇÅÒ´Ö§àËçºÍÍ¡ ÃÍ·Õè´Ö§ÁÕàÅ×Í´ÍÍ¡ÁÒ¡ ºÒ§¤ÃÑ駶֧¡Ñºà»Õ¡

8. àÅ×Í´¡Óà´ÒãËÅ

9. Áըشàà´§ æ Ãͺ æ µÒ àËÁ×͹Âا¡Ñ´

10. ÁÕ»×é¹àÅ×Í´à»ç¹¨éÓ æ ºÃÔàdz¼ÔÇ˹ѧ

¶éÒÁÕÍÒ¡ÒÃÍÂèÒ§ã´ÍÂèÒ§¹Ö§ â»Ã´ÃÐÇѧ

ÍÒ¡Ò÷ÕèÇèÒàÃÕ¡ÇèÒ âää¢éàËçº àÃÕ¡·Ò§¡ÒÃÇèÒ âä¾ÂÒ¸Ôã¹àÁç´àÅ×Í´ (blood parasite)
«Öè§âä´Ñ§¡ÅèÒǨоº¡ÅØèÁÍÒ¡Òôѧ·Õèä´é¡ÅèÒÇÁÒáÅéÇ

·ÓäÁàÃÕ¡ä¢éàËçº???

¡çàËçºà»ç¹µÑǵé¹àËµØ ã¹¡ÒûÅèÍÂà¨éÒàª×é͵ÑǹÕé µÍ¹à¤éÒ¡Ñ´¹éͧËÁҢͧàÃÒ䧤ÃѺ

àª×éÍâä Áѹà»ç¹ª¹Ô´ã˹ ???

à»ç¹àª×éÍ ·Õè·ÃÒºÁÒà»ç¹¡Öè§ ÃÔ¡à¡çµà«Õ áÅÐ â»Ã⵫ÑǤÃѺ ÁÕËÅÒª¹Ô´àËÁ×͹¡Ñ¹

ÁÕ·Ñé§ÃÑ¡ÉÒä´é áÅÐÃÑ¡ÉÒäÁèä´é «Öè§à¨éÒµÑÇ·ÕèÎÔµ æ ã¹ËÁÙè ¹éͧËÁÒ ä´éá¡è ª¹Ô´ àÍÍÅÔàªÕÂÃì ᤹ÔÊ
(Erlichia Canis ËÃ×ÍàÃÕ¡ª×èÍâä·Ò§¡ÒÃàྷÂì ÇèÒ erlichiosis áËÐ æ ¨ÐäÁè¾ÂÒÂÒÁà¢Õ¹Íѧ¡ÄɤÃѺ)

ÍѹµÃÒÂãËÁ??

¶Ö§µÒ¤ÃѺ âä¹Õé·ÓãËéà¡Ô´¤ÇÒÁ¼Ô´»¡µÔã¹àÅ×Í´ àªè¹ à¡Åç´àÅ×Í´µèÓ àÁç´àÅ×Í´àà´§¹éÍ ÀÙÁÔµéÒ¹·Ò¹¹éÍÂŧ
µÔ´àª×éÍÍ×è¹ æ µÒÁÁÒàªè¹ ·Ò§à´Ô¹ÍÒËÒÃ(·éͧàÊÕÂ) ·Ò§à´Ô¹ËÒÂ㨠à»ç¹µé¹ áµèÊèǹãË­èµÒÂà¾ÃÒÐâÅËÔµ¨Ò§
äÁèÊÒÁÒö¹ÓÍÍ¡«Ôਹä»àÅÕé§ÃèÒ§¡ÒÂä´éÍÂèÒ§¾Íà¾Õ§ áÅÐÊÒÁÒöâ¹éÁ¹Ó ãËéà¡Ô´ Á´ÅÙ¡ÍÑ¡àʺ áÅÐäµÇÒÂä´é´éÇÂ

·Ó䧶֧¨Ð·ÃÒºÇèÒ¹éͧÁҢͧàÃÒà»ç¹âä¹Õé

¶éÒÂѧäÁèààÊ´§ÍÒ¡Òà ËÃ×ÍÁÕÍÒ¡Òôѧ¡ÅèÒÇÁÒáÅéÇ áµèµéͧ¡ÒÃÂ×¹ÂѹÍÕ¡·Õ ¡ÒõÃǨàÅ×Í´ ´Õ·ÕèÊØ´¤ÃѺ

âä¹ÕéËÒ¢Ҵä´éäËÁ??

ä´é¤ÃѺ ÃÑ¡ÉÒâ´ÂãËéÂÒµéÒ¹àª×éÍ ºÓÃاàÅ×Í´ áÅСÃеØ鹡ÒÃÊÃéÒ§à¡Åç´àÅ×Í´¤ÃѺ

»éͧ¡Ñ¹Âѧä§ä´éºéÒ§¤ÃѺ

ÍÂèÒãËéàËçºà¡ÒÐ ¡Ñ´ ¡Ô¹ ¤ÃѺ à¾ÃÒÐàËçºà»ç¹¾ÒËТͧâä
¨Ð»éͧ¡Ñ¹â´Â¡Òà ©Õ´ Ë´ËÅѧ ËÃ×Í ÍÒº ¢Öé¹ÍÂØè¡Ñº¤ÇÒÁÊдǡ¤ÃѺ

àÍÒÁÒ½Ò¡¨Ò¡ : http://www.oknation.net/blog/yourvet

_________________
·Õè¹ÕèÇØè¹ÇÒ¨Ãԧ˹Í...
·Õè¹Õè¢Ñ´¢éͧ¨Ãԧ˹Í..
------------------------

仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email ǹ MSN Messenger
nonbung
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 19 Sep 2006
ͺ: 1653
͹ͧ(Dog name): ä´Áè͹¤ÃѺ+¨Õ¹èÒ¤èÐ

ͺͺ: Mon Aug 06, 2007 12:17 am    ͧ: ͺҧͤ

ÁÕ»ÃÐ⪹ìÁÒ¡¤èÐ ¢Íº¤Ø³¤èÐ
_________________

~~ ºéÒ¹¹ÕéÁÕâ¡Åà´é¹¢ÒÇ-´Ó http://dimon-jena.hi5.com~~
àÇçºÁÒÂàÅÔ¿...àËÁ×͹¡Ùà¡ÔéÅ...ÁÕ·Ø¡àÃ×èͧãËé¤é¹ËÒ(¶éÒ¢Âѹ) ÎèÒæææææ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email MSN Messenger
rainy season
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 26 May 2007
ͺ: 112
͹ͧ(Dog name): Window

ͺͺ: Mon Aug 06, 2007 9:26 am    ͧ: ͺҧͤ

¢Íº¤Ø³ÁÒ¡æ¤èÐà»ç¹»ÃÐ⪹ìÁÒ¡æ¤èÐÍÂèÒ§¹éÍ¡çÃÙéÇÔ¸Õ»éͧ¡Ñ¹µÑé§áµèà¹Ôè¹æ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
noofon
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 23 Jul 2007
ͺ: 608
͹ͧ(Dog name): PoOkiE..POOkLuk

ͺͺ: Mon Aug 06, 2007 9:41 am    ͧ: ͺҧͤ

ÁÕ»ÃÐ⪹ìÁÒ¡æ àŤèÐ ¨Ðä´éàÍÒä»ÊѧࡵÍÒ¡ÒâͧÅÙ¡ªÒÂ
_________________
ÇÕâ¡é...˹٨ÐÍÂÙèã¹ã¨áÁèµÅÍ´ä»
»Øê¡¡Õé..ÊÒÇËéÒÇ..."áÁè¨ëÒ...¡ç˹ÙäÁèªÍº¼ÙéªÒÂ...--"
»Øê¡ÅØê¡...¾ÕèãË­èÊØ´...áµèÁÒªéÒÊØ´ Âѧä§áÁè¡çÃÑ¡..
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
AKE
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 17 Oct 2006
ͺ: 115
͹ͧ(Dog name): BurGer

ͺͺ: Mon Aug 06, 2007 10:01 am    ͧ: ͺҧͤ

áÎÃè ææææ µÃ§ÁÒ¡ æ àŤÃѺ ຤è͹¡ÓÅѧà»ç¹ÍÂÙè ÁÕÍêÍ¡ ÍÍ¡ÁÒà»ç¹¹éÓ ºÒ§¤ÃÑ駡çÁÕÍÒËÒà µÒà¤éÒ¡çá©Ð´éÇ¢ÕéµÒ ¶éÒà»ç¹áÅéÇ ¾ÂÒÂÒÁ»éͧ¡Ñ¹à©¾ÒÐàÃ×èͧàËçºËÁÑ´áÅéǨÐËÒ¢Ҵä´éÁÑé¤ÃѺ àÃ×èͧ¡ÒÃãªéÂÒºÓÃاËÃ×ÍÂÒµéÒ¹àª×éÍ ¨Óà»ç¹ÁÑéÂ
_________________
àºÍÃìà¡ÍÃì ÅÙ¡ÊÒÇ ¢Í§ »Ð»êÒ ¡ÓÅѧÊͧ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email MSN Messenger
âõÕ+¶éÇ¿Ù
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 21 Nov 2006
ͺ: 575
͹ͧ(Dog name): âõÕ, ¶éÇ¿Ù,ÍÑè§à»Ò

ͺͺ: Mon Aug 06, 2007 10:19 am    ͧ: ͺҧͤ

¢Íº¤Ø³ÁÒ¡¤èÐÊÓËÃѺ¢éÍÁÙÅ´Õæ Very Happy
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ
¤Ãͺ¤ÃÑǵÑÇ Í
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 02 Mar 2007
ͺ: 443
͹ͧ(Dog name): âÁâÁè

ͺͺ: Mon Aug 06, 2007 1:38 pm    ͧ: ͺҧͤ

Âѧ䧡çµéͧ»éͧ¡Ñ¹äÇé¡è͹¨ÐÊÒ âÁâÁè..ÍÒº¹éÓ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email
tawachin
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 21 Feb 2007
ͺ: 424
͹ͧ(Dog name): ¹Ò¹Ò á·Ã¡àµÍÃì

ͺͺ: Mon Aug 06, 2007 5:43 pm    ͧ: ͺҧͤ

¢Íº¤Ø³¤ÃѺ
_________________
ËÁÒäÁèà¤Ââ¡Ë¡
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email ǹ Yahoo Messenger MSN Messenger
nitsy
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 24 Jul 2007
ͺ: 299
͹ͧ(Dog name): ¡Øë©èÒÂ

ͺͺ: Mon Aug 06, 2007 6:03 pm    ͧ: ͺҧͤ

¢Íº¤Ø³ÁÒ¡¤èÐÍÂèÒ§¹Õéµéͧ»éͧ¡Ñ¹äÇé¡è͹áÂéÇ
_________________
¡ØëªèÒ¨ÍÁ«¹¨ÍÁ´×éÍ áµè¡çÃÑ¡ÊØ´ã¨
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
Snapper
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 19 Sep 2006
ͺ: 131
͹ͧ(Dog name): ËÁÙ»Ôé§ ¤ÃéÒº......!

ͺͺ: Mon Aug 06, 2007 7:55 pm    ͧ: ¢Íº¤Ø³¹Ð¤ÃѺ ͺҧͤ

ÁÕ»ÃÐ⪹ì¨Ô§ æ ¤Ñºà¨éÒËÁÙ»Ô駾Öè§ËÒ¨ҡâä¹Õéàͧ¤Ñº áµèÍÒ¡ÒÃÁÕá¤èÇèÒµÑÇÃé͹áÅЫÖÁ æ äÁè¤èÍ·ҹÍÒËÒäѺ¼Á àÅÂÃÕº¾Ò仾º¤Ø³ËÁÍ¡è͹¤Ñº Surprised
_________________
^-^ Snapper ^-^
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ Yahoo Messenger MSN Messenger
âÁ¨Ô ¡Ð ຤è͹
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 07 Jan 2005
ͺ: 829
͹ͧ(Dog name): âÁ¨Ô ¡Ð ຤è͹ ~ ⺨ѧ

ͺͺ: Tue Aug 07, 2007 12:57 pm    ͧ: ͺҧͤ

¢Íº¤Ø³ÊÓËÃѺ¢éÍÁÙÅ·Õèà»ç¹»ÃÐ⪹ìÁÒ¡¤èÐ
_________________
â º ¨Ñ § ~ ª×è͹ÕéÁÕ·ÕèÁÒ
ຠ+ âÁ = ⺠^^
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
toukae
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 05 Apr 2007
ͺ: 769
͹ͧ(Dog name): à¶éÒá¡è , ÁÔÅàÅÕè¹ , ¿çÍ¡

ͺͺ: Tue Aug 07, 2007 5:45 pm    ͧ: ͺҧͤ

àÂÕèÂÁàÅ »ÃÐ⪹ìÁÒ¡ÁÒ¨éÒ
áµèà¶éÒá¡è ¶éÒà»ç¹äùԴäÃ˹èÍÂ
ÃÕººÖè§Ã¶ ä»ËÒËÁÍàÅ ¡ÅÑÇæ
ÂÔè§Áѹà»ç¹ËÁÒÊÓÍÒ§ ÍÂÙè´éÇÂ

_________________
http://benzzey.hi5.com
hi5 ¢Í§»êлêÒ §Ñº
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email MSN Messenger
wan250
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 26 Nov 2006
ͺ: 693
͹ͧ(Dog name): âÁ¨Ô¡Ðâ¨ÍÕé

ͺͺ: Tue Aug 07, 2007 7:31 pm    ͧ: âÁ¨Ô¡Ðâ¨ÍÕé ͺҧͤ

¢Íº¤Ø³¤èÐÊÓËÃѺ¢éÍÁÙÅ´Õæ à¾ÃÒÐÇѹ¹ÕéËÁÒ·ÕèºéÒ¹ÁÕÍÒ¡ÒùéÓÅÒ¿ÙÁ»Ò¡ µ¡ã¨ÁÒ¡¹Ö¡ÇèÒà»ç¹äà áµè»ÃÒ¡®ÇèÒà¹×é͵Դ¤Í ËÒÂáÅéǤèÐ ¤ÃÒÇ˹éÒ¨Ðä´é¤ÍÂÊѧࡵ¹éͧËÁÒ
_________________
¹ÙèâÁ¨Ô¡Ðâ¨ÍÕé
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email MSN Messenger
Êع·ÃÕ Ê§Ç¹Ç§Èì
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 23 May 2006
ͺ: 985
͹ͧ(Dog name): ÅÙ¡Áѧ¤Ø´

ͺͺ: Tue Aug 07, 2007 8:23 pm    ͧ: ͺҧͤ

¢Íº¤Ø³¤èдըѧà¢éÒ㨧èÒ´Õ
µÍ¹¹ÕéÁѧ¤Ø´ãªéÂÒËÂÍ´´éǤèÐáµè¡ÓÅѧʧÊÑÂÇèÒ
µéͧËÂÍ´ãËÁè·Ø¡·Õ·ÕèÍÒº¹éÓËÃ×ÍäÁè
ã¤ÃÃÙéªèÇ·դèÐ

_________________
ÃÑ¡ÅÙ¡ËÁÒµÑǹÕéÁÒ¡¨êÐ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ
lucky71
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 23 Aug 2006
ͺ: 198
͹ͧ(Dog name): LUCKY

ͺͺ: Wed Aug 08, 2007 1:02 pm    ͧ: ͺҧͤ

¢Íº¤Ø³ÁÒ¡¤èÐÊÓËÃѺ¢éÍÁÙÅ ¡ÅØéÁ¨Ñ§ÅÙ¡ÁÕàË纴éÇ ÂѧÁÐËÁ´«Ð·Õ
_________________
OoO¡çÁÕáµè©Ñ¹áÅÐà¸ÍµÅÍ´ÁÒ ¡ç¨ÐÁթѹáÅÐà¸ÍµÅÍ´ä»OoO
##¨ÐÍÕ¡¹Ò¹áʹ¹Ò¹ ÍÕ¡ä¡Åáʹä¡Å àÃҨм١ã¨äÇé´éÇ¡ѹ##
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email MSN Messenger
suthisasaelim
ÊÁÒªÔ¡ãËÁè
ÊÁÒªÔ¡ãËÁè


: 28 Feb 2009
ͺ: 10
͹ͧ(Dog name): ¢éÒǵѧ¤ì

ͺͺ: Wed Mar 04, 2009 11:34 pm    ͧ: ͺҧͤ

µÍ¹¹Õé¢éÒǵѧ¤ì ÁÕÍÒ¡Òà äÍá¤ê¡ææ ÁÕ ËÁÑ´ ´éÇ ¡ÅØéÁ㨨ѧ »Ò¹¹ÕéËÁÍ¡çäÁèÁÕ

Áѹ¨ÐµÒ ÃÖàÅèÒ Confused

_________________
ÃêÒ¡¢éÒǵѧ¤ì
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email
pinyagold
ÊÁÒªÔ¡ãËÁè
ÊÁÒªÔ¡ãËÁè


: 13 Mar 2009
ͺ: 13
͹ͧ(Dog name): àΧ àΧ

ͺͺ: Mon Mar 16, 2009 8:32 am    ͧ: ͺҧͤ

¢Íº¤Ø³ÊÓËÃѺ¢éÍÁÙŤèÐ....
ÁÑ»ÃÐ⪹ìÁÒ¡æÊÓËÃѺÊÁÒªÔ¡ãËÁè(ÍÂèÒ§àÃÒ)
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ
§ӴѺͤͺҡ͹˹:   
Forum ١͡ سöͺ    Ǣ͹١͡ سö ͵ͺ    My Love Golden -> ¶ÒÁ-µÍº »Ñ­ËÒÊØ¢ÀÒ¾áÅСÒÃàÅÕ駴٠(***»Ô´ºÍÃì´à¡èÒ¹ÕéáÅéÇ ãªéºÍÃì´ãËÁèµÒÁ»ÃСÒÈä´éàÅÂ***) Ѻ GMT + 7
˹ 1 ҡ 1

 
价:  
سöҧǢ
سöͺ
سö䢢ͤͧس
سöźͤͧس
سöŧṹ
You cannot attach files in this forum
You can download files in this forum

+Powered by phpBB 2.0.22 © 2001, 2002 phpBB Group||Style by yellow