My Love Golden My Love Golden
¤¹ÃÑ¡ ËÁÒ â¡Åà´é¹
 
 FAQFAQ   (Search)(Search)    Member ListMember List   User groupsUser groups 
 ǹ(Profile)ǹ(Profile)   к PM(Log in to check PM)к PM(Log in to check PM)   к(Log in)к(Log in) 

ῪÑè¹ ÎÕ·

 
Forum ١͡ سöͺ    Ǣ͹١͡ سö ͵ͺ    My Love Golden -> ÃÙ»¹èÒÃÑ¡æ (***»Ô´ºÍÃì´à¡èÒ¹ÕéáÅéÇ ãªéºÍÃì´ãËÁèµÒÁ»ÃСÒÈä´éàÅÂ***)
ҹǢ͡͹˹(Previous) :: ҹǢͶѴ(Next)  
ͤ
NaNo
Administrator
Administrator


: 02 Sep 2005
ͺ: 2678
͹ͧ(Dog name): Richie Rich & Tammie

ͺͺ: Sat Aug 25, 2007 11:05 am    ͧ: ῪÑè¹ ÎÕ· ͺҧͤ

ª×èÍ¡ÃзÙéàÅÕ¹Ẻ¨Ò¡¡ÃзÙé¹ÕéÁÒ ¢Í§¾Õè㺺ÑÇ http://www.mylovegolden.net/board/viewtopic.php?p=20128

ÃÔªªÕèàÅÂàÍҢͧÃÔªªÕèÁÒâªÇºéÒ§ à»ç¹ÍÕ¡ version ¹Ö§·Õè¤ÅéÒÂæ¡Ñº¾Õè㺺ÑÇ àËç¹à¾×è͹æËÅÒºéÒ¹¡ÓÅѧᵡà¹×éÍÊÒǡѹãË­è ÎÕ·ááÍÒ¨¨Ðµ¡ã¨µÒÂÅÐËÇèÒÁѹàÅ×Í´Áѹ¡ÃÐà«ç¹àµçÁºéÒ¹¢¹Ò´¹Õé

áµèẺÃÔªªÕèáÅоÕè㺺ÑǹÕè ¨Ðµéͧ¤Í¶ʹÍÍ¡µÍ¹¨ÐãËéà¤éÒ仢Ѻ¶èÒ¹ФèÐ

ÊèǹÃÔªªÕèãÊèà¾×èÍäÁèãËéà»×é¹ã¹µÑǺéÒ¹ áµè¶éÒÍÂÙèºÃÔàdzºéÒ¹¨Ð¶Í´ÍÍ¡ãËé¤èÐ ¶Í´·Õ¡è͹ãÊè¨ÐÅéÒ§ãËéÃÔªªÕè à»èÒãËéáËé§áÅéǶ֧ãÊèà¢éÒä»ãËÁè µÍ¹ãÊè¹Õè¡çÃǺ梹ãËéÍÍ¡ÁҨҡҧࡧ´éǹФèÐ

à¤Âä»´ÙµÒÁ petshop á¾Áà¾ÔÊËÁÒ size ãË­èÊØ´ ªÔé¹ÅÐ 45 ºÒ·á˹РºéÒ¹ÃÔªªÕèàÅÂ仫×éÍÁÒÁÕèâ»êâ¡Ð XXL(àËç¹ÅÒ¹èÒÃÑ¡´Õ áµè¾ÍÅͧÂÕèËéÍÍ×è¹áÅéÇÂÕèËé͹Õè¡ÃЪѺºÑé¹·éÒ¤س¹Ò·ÕèÊØ´ÅÐ) àÍÒÁÒà¨ÒÐÃÙËÒ§ ãªéãÊèµÍ¹ÍÂÙè㹺éÒ¹¡ÅÒ§¤×¹ªÔé¹ ¡ÅÒ§ÇѹªÔé¹ µ¡ÇѹÅÐ 2 ªÔé¹ãªéáÅéÇ·Ôé§àÅÂäÁèµéͧÁÒ«Ñ¡ (ÍÍ¡á¹Çà»Å×ͧáµèÊÐÍÒ´´Õá¶Á«×éÍᾤãË­èä´é¢Í§á¶ÁÁÒãËéÃÔªªÕèàÅè¹ÍÕ¡) ÍèͶéÒãªéÂÕèËé͹Õé«×éÍÊÕªÁ¾Ù¹Ð¤èÐ ÊÕ¿éÒÁѹ¢Í§¼ÙéªÒ (¨ÃÔ§æäÁèµèÒ§¡Ñ¹ËÃÍ¡)

áµè¶éÒã¤ÃºÑé¹·éÒÂãË­èÁÒ¡æ ¤§µéͧ¼éÒÍéÍÁ¼ÙéãË­èáÅéÇÁÑê§ ÍÔÍÔ

µÍ¹ÎÕ·ááà¤ÂãªéẺ㺺ÑÇ ºÒ§·Õ·Õèá»ÐäÇéËÒ ¾ÍàÅСç«í¡äÁè¤èͨÐÍÍ¡ áÅéÇäÁè¤èÍ¡ÃЪѺ ÎÕ· 2 àÅÂÅͧẺ¹ÕéáÅéÇÁѹ work ´Õ¤èÐdsc05530_resize_589.jpg
 Description:
à¨ÒÐẺ¹Õé à¼ÔèÍ¢¹ËÒ§´éǹРáÅéÇàÍÒà·»á»ÐãËéÃͺ ¡Ñ¹àÁç´æäËÅÍÍ¡ÁÒ ááæÍÒ¨¨Ðà¨ÒÐäÁèÊÇ áµè¾Í«Ñ¡¾Ñ¡¨ÐÊǧÒÁàͧ¤èÐ
 Filesize:  38.9 KB
 Viewed:  5038 Time(s)

dsc05530_resize_589.jpgdsc05521_resize_182.jpg
 Description:
ãÊèáÅéÇ¡çà»ç¹§Õé äÁèàÅÍкéÒ¹¡Ñ¹¡ÅÔè¹ä´é´éÇÂáµèµÍ¹¶Í´¹Ð ÍÐâË...
 Filesize:  33.56 KB
 Viewed:  5038 Time(s)

dsc05521_resize_182.jpg_________________
ÃÔªªÕèäÁèãªèËÁҹРã¤ÃºÍ¡ÇèÒËÁÒ ÍÔÍÔ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
¹ÙëàÁÂì-àµéÒËÙé
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 17 May 2007
ͺ: 221
͹ͧ(Dog name): ËÁÙÍéǹ,¹éÓµÒÅ,àµéÒËÙé

ͺͺ: Sat Aug 25, 2007 11:41 am    ͧ: ͺҧͤ

áÁè¨ÓäÇé¹Ð àµéÒËÙéâµà»ç¹ÊÒÇ ¨Ðä´é·ÓãËéàµéÒËÙéºéÒ§ Wink Wink
_________________
...¹Ùëâµà»ç¹àµéÒËÙéä¢èáÇéÇ....
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email MSN Messenger
toukae
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 05 Apr 2007
ͺ: 769
͹ͧ(Dog name): à¶éÒá¡è , ÁÔÅàÅÕè¹ , ¿çÍ¡

ͺͺ: Sat Aug 25, 2007 1:46 pm    ͧ: ͺҧͤ

¹èÒÃÑ¡´Õ¤Ñº...
à´ëÇàÇÅÒ ÂÑÂàÈÃÉ°ÕÁѹà»ç¹ÊÒÇ
¨Ðä´éàÍÒä»·ÓºéÒ§ ÍÔÍÔ
äÍà´Õ à¡ë ¨éÒ

_________________
http://benzzey.hi5.com
hi5 ¢Í§»êлêÒ §Ñº
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email MSN Messenger
mmoktp
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 21 Jan 2007
ͺ: 119
͹ͧ(Dog name): ÊéÁ«èÒ

ͺͺ: Sat Aug 25, 2007 3:14 pm    ͧ: ͺҧͤ

¨Ðà¡çº àÍÒäÇéà»ç¹µÑÇÍÂèÒ§¡ÑºÅÙ¡ÊÒÇÁÑ觴աèÒ Razz
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email
nuttharom_33
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 21 May 2007
ͺ: 155
͹ͧ(Dog name): ¹Ô¹¹Õè

ͺͺ: Sat Aug 25, 2007 6:39 pm    ͧ: ͺҧͤ

àËÁ×͹¡Ñ¹àÅ àÇÅÒ¹Ô¹¹Õèà»ç¹¨Ðä´é·ÓãËé¹Ô¹¹ÕèºéÒ§ ¢Íº¤Ø³·Õèá¹Ð¹Ó¤èÐ
_________________
¹Ô¹¹Õè ¹Ùëà»ç¹ÅÒºÒà´é¹¨éÒ.......
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email MSN Messenger
bio
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 21 Mar 2006
ͺ: 792
͹ͧ(Dog name): bio

ͺͺ: Sat Aug 25, 2007 9:23 pm    ͧ: ͺҧͤ

ÍÍÁ¨ëÒ..äºâÍÁѹã¡Åé¨ÐÊͧ¢ÇºáÅéÇ..ÎÕ·áá¢Í§ÁѹÂѧäÁèàËç¹ÁÒàÅÂÍèÐ...555
_________________
¾èͤÃѺ..áÁè¤ÃѺ¼Á´×é͹éÍÂŧáÅéǹФÃѺ.....
çHi5 äºâͨéÒ
http://biomylove.hi5.com
¢Çºáá¢Í§äºâÍ
http://www.mylovegolden.net/board/viewtopic.php?t=5934&highlight=
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email MSN Messenger
Romeo
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 28 Nov 2006
ͺ: 2135
͹ͧ(Dog name): Romeo & The Gang

ͺͺ: Sat Aug 25, 2007 10:39 pm    ͧ: ͺҧͤ

¤Ø³¹ÒÂÃÔªªÕè¹ÕèʺÒ¨ÃÔ§æ ÁÕ¤¹¤ÍÂà»ÅÕè¹¼éÒÍéÍÁáÅФÍ·ӤÇÒÁÊÐÍÒ´ãËé´éÇÂÍèÐ Razz
_________________
^^ Romeo.. à»ç¹ÅÙ¡áÁÇàËÁÕÂÇ ÅÙ¡áÁÇàËÁÕèÂÇ ÅÙ¡áÁÇàËÁÕÂÇ^^
http://romeozaaaaaaaa.hi5.com

仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email MSN Messenger
à´ç¡ªÒ _ÂÙâÃ_
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 13 Jul 2007
ͺ: 212
͹ͧ(Dog name): à´ç¡ªÒÂ"ÂÙâÃ"

ͺͺ: Sun Aug 26, 2007 12:21 am    ͧ: ͺҧͤ

äÍëËÂëÒ...¢Íâ·É¤ÃéÒººººº
àËÁ×͹à¢éÒËéͧ¹éÓ¼Ô´àÅ ÊÒÇæà¾Õº
à¢éÒÁÒà¨ÍÊÒÇæ ¤Ø¡ѹàÃ×èͧÅѺ੾ÒÐẺ¹Õé....ËÑÇ㨨ÐÇÒ Embarassed Embarassed

_________________
[color=Green][b]à´ç¡ªÒÂ"ÂÙâÃ" ËÁÒ¹éÍ ÊØ´ËÅèÍ Ë¹éÒËÇÒ¹ÊØ´ÊØ´ (*+*)//
[color=Pink][b]à»ç¹Í§¤ÃÑ¡Éì¾Ô·Ñ¡ÉìáÁè¹Ô¡¡Ô..µÅÍ´ä» ÃÑ¡áÁè·Õè«Ùê´...¨Øêº ¤ÃéÒººº..
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ
âÁ¨Ô ¡Ð ຤è͹
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 07 Jan 2005
ͺ: 829
͹ͧ(Dog name): âÁ¨Ô ¡Ð ຤è͹ ~ ⺨ѧ

ͺͺ: Sun Aug 26, 2007 12:40 am    ͧ: ͺҧͤ

à¤ÂãÊèãËéâÁ¨Ô
·Ñé§Ë¹ØèÁ æ ·Ñé§à¨éÒµÑÇàͧ
ªèÇ¡ѹ¡Ñ´ ªèÇ¡ѹ·Öé§ àËÍæ

_________________
â º ¨Ñ § ~ ª×è͹ÕéÁÕ·ÕèÁÒ
ຠ+ âÁ = ⺠^^
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
waewkamol
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 17 May 2007
ͺ: 641
͹ͧ(Dog name): Alice

ͺͺ: Sun Aug 26, 2007 11:27 am    ͧ: ͺҧͤ

¢Íº¤Ø³¤èÒ äÇé¨Ð·ÓãËéÅÙ¡ÊÒÇàÇÅÒà»ç¹ÊÒǺéÒ§
_________________
Love me Love my Golden
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ ǹ MSN Messenger
jarkjarkjark
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 19 Sep 2006
ͺ: 1322
͹ͧ(Dog name): MoMMaM

ͺͺ: Sun Aug 26, 2007 12:23 pm    ͧ: ͺҧͤ

¶éÒãËéÍÍÁ share ¤ÇÒÁÃÙéÂÒǵèÍä»ÍÕ¡«Ñ¡¹Ô´... ÍÍÁ¨Ð¹ÓàÊ¹Í ÊÇ´éÇÂá¾·Âì "ÇÔ¸ÕÊ¡Ñ´ÎÕ· ´éÇÂÁÕ´ËÁÍ" ... ÍÔ ÍÔ ÍÔ ÊºÒÂã¨äÃé¡Ñ§ÇŶÒÇÃ... (=^-^=)
_________________
A MoMMaM ËÁÒÁÖ¹Êì
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
sodazon
ÊÁÒªÔ¡àµçÁµÑÇ
ÊÁÒªÔ¡àµçÁµÑÇ


: 17 Aug 2007
ͺ: 26
͹ͧ(Dog name): SoDaZon

ͺͺ: Sun Aug 26, 2007 1:48 pm    ͧ: ͺҧͤ

¹èÒÃÑ¡ä»ÍÕ¡ Ẻ ÍÔÍÔ
_________________
á¡è¹à¿ÕéÂÇà»ÃÕé«èÒÊì àËÁ×͹⫴Òà»Ô´ãËÁè
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email MSN Messenger
nemosan
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 02 Jun 2007
ͺ: 445
͹ͧ(Dog name): nemo

ͺͺ: Sun Aug 26, 2007 8:06 pm    ͧ: ͺҧͤ

¤Ø³ÍÍÁ ¹éͧÃÔªªÕèäÁè¡Ñ´á¾Á ËÃ×ͤÐ
_________________
.....ÃÑ¡¹ÕâÁè ÁÒ¡ÁÒ ...........
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
NaNo
Administrator
Administrator


: 02 Sep 2005
ͺ: 2678
͹ͧ(Dog name): Richie Rich & Tammie

ͺͺ: Sun Aug 26, 2007 8:31 pm    ͧ: ͺҧͤ

nemosan :
¤Ø³ÍÍÁ ¹éͧÃÔªªÕèäÁè¡Ñ´á¾Á ËÃ×ͤÐ


ÁÕºéÒ§¤èÐ ¶éÒÁѹ¹éÍÂã¨ÍèÐ --"-- áµè¡çÍÖÍÍ¡ÁÒËÁ´¤èÐ äÍéàÁç´æ¡Ô¹µÔ´»Ò¡à¢éÒ仡çÍÍ¡ÁÒËÁ´¤èÐ äÁèä´é¨Ñ´¡ÃШÒÂËÃ×Í¡Ô¹à»ç¹µÑÇæ¹Ð¤èÐ ¡ç¹Ô´æ˹èÍÂæ

áµè¶éÒµÑÇä˹¡Ñ´¡ÃШÒ¤§ãªéÇÔ¸Õ¹ÕéäÁèä´éËÃÍ¡¤èÐ (à´ÕëÂÇÍÔèÁáÅéÇäÁèÂÍÁ¡Ô¹¢éÒÇ 55)

_________________
ÃÔªªÕèäÁèãªèËÁҹРã¤ÃºÍ¡ÇèÒËÁÒ ÍÔÍÔ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
k_senachai
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 27 Mar 2007
ͺ: 288
͹ͧ(Dog name): à´ç¡Ë­Ô§¡Ò¡éÒ

ͺͺ: Mon Aug 27, 2007 12:02 pm    ͧ: ͺҧͤ

äÁèÍÂÒ¡ºÍ¡àÅÂÇèÒ ¹Ùë¹èÐà»ÃÍÐà»×é͹àµçÁºéÒ¹ä»ËÁ´àÅÂÅèÐ â´¹ºè¹ÍغÍÔº æ ·Óä§ä´éÅèÐ ¡ç¹Ùëà»ç¹ÊÒÇáÅéǹÕè¤Ð
_________________
Çѹ¹Õé˹Ùâµà»ç¹ÊÒÇáÅéÇ ÁÕ¼ÙéºèÒǻչºéÒ¹à¢éÒËÒ˹ٴéÇÂ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email
¤Ãͺ¤ÃÑǵÑÇ Í
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 02 Mar 2007
ͺ: 443
͹ͧ(Dog name): âÁâÁè

ͺͺ: Mon Aug 27, 2007 1:43 pm    ͧ: ͺҧͤ

¢Íº¤Ø³¤èÐ ´ÕàŨÐä´é·ÓàµÃÕÂÁäÇéãËé¹éͧâÁâÁè¨Ðà»ç¹ÎÕ·áá¹èÒ¨ÐàÃçÇæ¹ÕéáËÅèÐ...ÊèÇ ÊÇÂÃÐàºÔ´ÃÐàºéÍàŹÐâÁâÁè¹Ð
_________________
¾èÍáÍéÁ áÁèÍë͡йéͧà¨éҤس ÃÑ¡âÁâÁè·ÕèÊØ´àŹÐ
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email
nook_doggy
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 20 Apr 2007
ͺ: 128
͹ͧ(Dog name): á¤ÃÍ· + »ÕãËÁè + ÅÔÅÅÕè

ͺͺ: Tue Aug 28, 2007 2:03 pm    ͧ: ͺҧͤ

à´ÕëÂÇÅÔÅÅÕèâµ ¨ÐãËéãÊèÁÑè§ 555+
_________________
¤ Ç Ò Á ÃÙé ÊÖ ¡ ´Õ æ ·Õè ÁÕ µè Í à ¨é Ò µÑ Ç »è Ç ¹ ÁÑ ¹ Á Ò ¡ à ¡Ô ¹ ·Õè ¨ Ð ¾Ù ´ Í Í ¡ Á Ò ä ´é
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ
Nongtuadang
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 01 Oct 2007
ͺ: 393
͹ͧ(Dog name): áÁè¶ÑèÇá´§¡Ð¾è;ÃÕàÁÕÂÃì¤ÃéÒº

ͺͺ: Mon Oct 22, 2007 3:18 pm    ͧ: ͺҧͤ

ÇèÒáµè...ãÊèä«Êìä˹¨êФ¹ÊÇ xl ÍèлèÒǨêÐ Laughing Laughing
_________________
¤Ø³¹Ò¶ÑèÇá´§áʹ§ÒÁ & ¹ÒÂÁÐàÁÕÂÃì........ ;P
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
KoHaRu
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ
ÊÁÒªÔ¡¶ÒÇÃ


: 06 May 2008
ͺ: 131
͹ͧ(Dog name): KoHaRu

ͺͺ: Tue May 13, 2008 9:03 pm    ͧ: ͺҧͤ

¡ÔêÇæ...¹Øè§ÅÔ§µÑÇà´ÕÂÇÍÔ¡áÅéÇ
_________________
(='.'=)â¤ÎÒÃبѧ : â»ÃâÁªÑè¹ãËÁè!!!!! àÅÕ駹ÙëÇѹ¹Õé...«¹¿ÃÕ 24 ªÁ.¤èÒÒÒÒÒÒ!!!! (='.'=)
仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ MSN Messenger
§ӴѺͤͺҡ͹˹:   
Forum ١͡ سöͺ    Ǣ͹١͡ سö ͵ͺ    My Love Golden -> ÃÙ»¹èÒÃÑ¡æ (***»Ô´ºÍÃì´à¡èÒ¹ÕéáÅéÇ ãªéºÍÃì´ãËÁèµÒÁ»ÃСÒÈä´éàÅÂ***) Ѻ GMT + 7
˹ 1 ҡ 1

 
价:  
سöҧǢ
سöͺ
سö䢢ͤͧس
سöźͤͧس
سöŧṹ
You cannot attach files in this forum
You can download files in this forum

+Powered by phpBB 2.0.22 © 2001, 2002 phpBB Group||Style by yellow